Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с повишено обществено обслужване в поземлен имот с идентификатор 51500.89.7/089007/, „Промишлена складова зона – Несебър”, местност „Кокалу”, гр.Несебър”.

У В Е Д О М Л Е Н И ЕПубликувано на 07.07.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-4347#1/04.07.2014г.


Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със заповед №156/19.06.2014г. на кмета на община Несебър е одобрено Изменение на подробния устройствен план за УПИ ІІІ-156 в кв.27 по плана на с.Кошарица, имот с идентификатор № 39164.501.374 по КК, касаещ разделянето на УПИ ІІІ-156 на два новообразувани: УПИ ІІІ-156 на площ 380 кв.м и УПИ VІ-156 с площ 450 кв.м. при запазване характера и начина на застрояване.
Заповедта и проекта за ПУП се намират в отдел ТСУ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Тел.  за контакт /0554/293-42/
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.


Публикувано на 04.07.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-4805/26.06.2014 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за имот 73571.27.171, м.”Боруна” землище с.Тънково. Проектът касае промяна устройствената зона на имот с идентификатор 73571.27.171, м.”Боруна”, землище с.Тънково с трайно предназначение на територията „Урбанизирана” от предимно производствена зона /Пп/ в жилищна с малка висомчина на застрояване /Жм/, промяна отреждането му от „За складова база за промишлени стоки” на „За жилищно строителство”, както и промяна в устройствените показатели както следва: Кпл. от 80% на 60%, Кинт. от 2.50 на 1,20, максимална височина Н≤10.00 м и минимално озеленена площ от 20% на 40%. Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 26.06.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЯ
Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за уведомления постъпили в общинска администрация Несебър:
Относно: инвестиционно предложение по смисъла на чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за изграждане на „Лека ограда-мрежа с метални колове” около ПИ 27454.23.19 в местността „Кладери”, землище на с.Емона с вх.№Н2-УТ-4577/18.06.2014г.
Относно: инвестиционно предложение по смисъла на чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за изграждане на „Лека ограда-мрежа с метални колове” около ПИ 27454.23.88, 27454.23.86 и 27454.23.23 в местността „Кладери”,землище на с.Емона с вх.№Н2-УТ-4576/18.06.2014г.
Относно: инвестиционно предложение по смисъла на чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за изграждане на „Лека ограда-мрежа с метални колове” около ПИ 27454.23.90 в местност „Кладери”,землище на с.Емона с вх.№Н2-УТ-4579/18.06.2014г.
Относно: инвестиционно предложение по смисъла на чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за изграждане на „Лека ограда-мрежа с метални колове” около ПИ 27454.23.52, 27454.23.60 и 27454.23.85 в местност „Кладери”,землище на с.Емона с вх.№Н2-УТ-4580/18.06.2014г.

Публикувано на 25.06.2014 от Пресцентър Община Несебър


 

ОБЯВА:

до заинтересованите лица и общественост
"КМД" ЕООД, гр.Пловдив, бул. "Христо Ботев" 73, ЕИК 115313800
Уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: Откриване на площадка за предварително третиране /сепариране/ на и съхранение на събрани отпадъци от бита.

Публикувано на 13.06.2014 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение за инвестиционно намерение:

"Бургасцвет-90-Танев" ЕООД уведомява всички заинтересовани лица, че има инвестиционно намерение за създаване на разсадник за декоративни храсти и фиданки и сондажни проучвания в ПИ №73571.1.31 находящ се в местност "Корията" землището на с.Тънково.
За информация 056/844743Публикувано на 13.06.2014 от Пресцентър Община Несебър

О Б Я В Л Е Н И Е
По  реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ


                 С решение  810 от Протокол   № 23 / 02.06.2014 год.   на Общински съвет- Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, съгласува преработен проект за ПУП-ПП за обект: „Северен околовръстен път  с.Равда от о.т.11 до о.т.559".
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.


Публикувано на 13.06.2014 от Пресцентър Община Несебър 

ЗАПОВЕД №7/12.05.2014

На основание Наредба №7 на ОС НЕсебър, във връзка с проведен конкурс на 12.05.2014г. за отдаване под наем на помещения и Протокол №1 на Комисията за провеждане на конкурса,
ОПРЕДЕЛЯМ...


Публикувано на 09.06.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Я В Л Е Н ИЕ
Агенция за социално подпомагане в качеството си на конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд, чрез процедура за директно предоставяне BG051PO001-6.2.09 „Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа ",
ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ
I. За избор на социални работници на териториално ниво в отделите „Закрила на детето" и „Хора с увреждания и социални услуги" в:
• Дирекция „Социално подпомагане"- Поморие, обл. Бургас - отдел „Закрила на детето"- 1 бройка
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността социален работник в отдел „Закрила на детето":

Публикувано на 06.06.2014 от Пресцентър Община Несебър
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. “Солна” № 15; ( тел. (0596) 2-23-12;
инф. oбсл.: 2-22-15; ) централа 2-52-40 ;2-47-24;
( факс: 2-58-42 * Е-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане” гр.Поморие обявява свободно работно място за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила” в Изнесено работно място гр.Несебър

Изисквания за заеманата длъжност:
Образователна степен- висше - бакалавър,
Професионална квалификация – хуманитарни , обществени , икономически и правни науки.

Публикувано на 06.06.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews