Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект на изменение в Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.
В предвид горното е предложено допълнение на Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:
§ 1. Приема нов чл. 170г, със следния текст:
Ал. 1 Лицата, притежатели на отпадъци от търговско промишлени дейности, транспортиращи ги самостоятелно до Депата за неопасни отпадъци, собственост на Община Несебър, заплащат за обезвреждането и третирането им в депата за неопасни отпадъци, цена за услугата в размери, както следва: за 2014г – 30 лв, без ДДС за тон предаден отпадък и за 2015г – 37 лв, без ДДС за тон предаден отпадък....

Публикувано на 03.06.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-4116 от 30.05.2014год.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен проект за изменение на Подробен Устройствен План- План за застрояване за ПИ 11538.2.151 по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас. Проекта касае, промяна отреждането на имота „ за жилищно и курортно строителство”- зона „Ок” с устройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинт.1.50, максимална височина Н=15.00м и минимална озеленена площ 50%. Проекта е приет с решение т.2 от протокол № 5/15.03.2014г. на ОбЕСУТ в разширен състав при община Несебър. Проекта се намира в отдел УТ- Община Несебър , ул.”Еделвайс” № 10 ет.3 ст.№ 35 и може де се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок пред Община Несебър.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

Публикувано на 30.05.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3964 от 27.05.2014год.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че със заповед №І 140/23.05.2014г. е одобрен проект за изменение на Подробен Устройствен План- План за застрояване за ПИ 11538.1.162 по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас. Проекта касае, промяна отреждането на имота за предимно производствена зона- „Пп” с устройствени показатели, както следва: Кплътност=25%, Кинт.0.25, максимална височина Н=5.70м и минимална озеленена площ 50%. Проекта е приет с решение т.14 от протокол № 2/05.03.2014г. на ОбЕСУТ в разширен състав при община Несебър.
Проекта и заповедта за ИПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Заповедта може да се обжалва чрез Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд Бургас. тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

Публикувано на 30.05.2014 от Пресцентър Община Несебър


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЕТ "ИПОЛИТА - Златка Иванова" има следното инвестиционно предложение: "Инсталация за производство на електрическа и топлоенергия, чрез индиректно използване на биомаса в ПИ N: 73571.31.22, м.Бабини драки, землище на с.Тънково, община Несебър".

Публикувано на 29.05.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава че със заповед №142//28.05.2014 год. на кмета на община Несебър е одобрено изменеие на ПУП-План за регулация и застрояване за УПИ І-210 в кв.22 по плана на с.Гюльовца, касаещо прокарване на регулационните граници на УПИ І-210 по имотни граници съответстващ на имот с идентификатор по кадастрална карта 18469.501.210 в следствие на което УПИ І-210 се урегулира на площ 3659 кв.м.
С плана за застрояване се очертават две петна за застрояване, за разширение на съществуващите сгради и второ за мини игрище за футбол,при устройствени показатели:Кпл.=50%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 45%.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението. 0554/293-42 за контакт.

Публикувано на 28.05.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - СЪОБЩЕНИЕ Н2-УТ-3952/27.05.2014 год.
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е преработен проект на парцеларен план на обект: «Северен околовръстен път с.Равда от о.т.11 до о.т.559», за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.
Видно от преработеният проект обектът се намира северно от урбанизираната територия на с.Равда. Оста на проектния път минава по околовръстния полигон на населеното място, като началото на трасето е от о.т.11/северозападно от УПИ І, кв.60/, а края застъпва ПИ 61056.501.444 в кв.68 и площта на север от него. Ширината на пътя в първия участък е 13,50м, след което се стеснява до 10,5м ширина, а след о.т.9 става 12,5м и остава така до о.т.121. След о.т.121 се стига до кръгово кръстовище, от което тръгват още две разклонения към улици с идентификатори по КК 61056.501.501 и 61056.501.520 където е краят на трасето. От юг границата на проектното трасе минава по улично регулационната линия на около 10см от северните граници на имотите от урбанизирана територия.

Публикувано на 27.05.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р- СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-3742/19.05.2014 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №122 от 16.05.2012 год. е одобрен ПУП-ПЗ за УПИ ІІ в кв.28 /61056.501.78/ по плана на с.Равда .
Подробният устройствен план – план застрояване за УПИ ІІ, кв.28 с идентификатор 61056.501.78, касае промяна устройствена зона от „Жм” и отреждане „За жилищно застрояване” на „Жс” и отреждане „За търговия и жилищно застрояване”, както и промяна устройствените показатели: Кпл от 50% на 60%, К инт от 1,20 на 1.80 и минимално озеленена площ от 40% на 30%, при запазване се начина на застрояване-свободно основно застрояване, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ. Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и. Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 22.05.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews