Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3826/21.05.2014г.
Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №113/08.05.2014г. на зам. кмета на Община Несебър е одобрено изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ V-495 с идентификатор по кадастрална карта 51500.502.495, находящ се в кв.98 по плана на гр.Несебър, който план касае промяна устройствена зона на имота от „Жм”-отреждане за „Жилищно строителство” на „Жс”-отреждане за „Жилищно и курортно строителство”, промяна максималната височина на застрояване от Н<10,00м на Н<15,00м., Кпл. от 39% на 70%, коефициента на интензивност на застрояване от 1,18 на 2,00 и минималното озеленяване от 40% на 30%, при запазване начина на застрояване – свободно основно застрояване, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №113/08.05.2014г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за изменение на ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от настоящото съобщение. тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова

Публикувано на 21.05.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ
Община Несебър на основание чл. 26. ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзкас чл. 77 от АПК, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект за допълнение в Наредба № 1 на Общински съвет -Несебър за осигуряване на обществения ред. спокойствието и сигурността на гражданите. за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър.
В предвид горното е предложено допълнение на Наредба № 1 на Общински съвет - Несебър за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър, както следва: ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК


Публикувано на 16.05.2014 от Пресцентър Община Несебър
ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ – БУРГАС
ОБЩИНА НЕСЕБЪР 8230 гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, тел. 0554 29363


ОБЯВА
Областен военен отдел – Бургас, съвместно с Военен клуб – Бургас, организира информационна кампания за разясняване условията и реда за провеждане на курсове по начална и/или специална военна подготовка, която ще се проведе на 28.05.2014г. от 10:00ч. до 17:00ч. в зала N:3 на Военен клуб – Бургас. Проявилите интерес, ще имат възможността да подадат заявление за участие в курсовете на място!
За повече информация, записвания и получаване на заявления: Офис за военен отчет – община Несебър, ет.6, ст. 63.
Тел. 0554 29363; Моб. тел. 0893 505 154 Красимир Костов

Публикувано на 16.05.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

В община Несебър с вх.№Н2-УТ-3410/09.05.2014г. е заведено уведомление за инвестиционно предложение във връзка с изискванията на чл.4, ал.2 от НУРИОВОС за:”Изграждане на Ваканционно селище в ПИ 39164.25.197 местност „Калдаръма”, с.Кошарица

0554/293-42 за контакт.


Публикувано на 13.05.2014 от Пресцентър Община Несебър
O Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
О Б Я В A

Община Несебър търси да назначи 1 бр. медицинска сестра за ЦДГ „Моряче”- квартал Черно море- гр. Несебър
Необходими документи:
Заявление
Автобиография
Копие от диплом за завършено образование
Копие от трудова книжка
/ Стаж по специалността – 3 год./
Срок за подаване на документите: до 27.05.2014 год.
Документите се подават в Община Несебър , , ул. „Еделвайс „ № 10
Център за административно обслужване на граждани – гише № 1
За справки: тел: 0554 2 93 97 : 0554 2 93 90 - Отдел „Човешки ресурси и ТРЗ”

Публикувано на 10.05.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-3383/08.05.2014 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №115 от 08.05.2012 год. е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-471, VІІ-471, VІІІ-471 и ІХ-471 в кв.49 по плана на с.Равда .
Подробният устройствен план – план за регулация и застрояване касае прокарване на регулационните линии на УПИ VІ-471 по имотни граници на имот с идентификатор 61056.502.481, като се променя номера му на УПИ VІ-481, прокарване на регулационните линии на УПИ ІХ-471 по имотни граници на имот с идентификатор 61056.502.484, като се променя номера му на УПИ ІХ-484 и обеденяване на УПИ VІІ-471 и VІІІ-471 в новообразуван УПИ VІІ-482,483, чийто регулационни линии се прокарват по вътрешните имотни гграници на имоти с идентификатори 61056.502.482 и 61056.502.483.

Публикувано на 09.05.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

СПИСЪК
с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността
Началник отдел „Информационна сигурност”

Kонкурсната комисия, определена със заповед на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:
І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Любомир Борисов Борисов

ІІ. Недопуснати кандидати:

Публикувано на 09.05.2014 от Пресцентър Община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект на изменение в Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.
В предвид горното е предложено допълнение на Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:

Повече информация тук!
Публикувано на 28.04.2014 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. № Н2-УТ-3182/28.04.2014г.
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за: за процедиране и одобряване. “Външно водоснабдяване за имот с идентификатор 39164.26.136 в местност „Сокбунар”, с.Кошарица община Несебър”
Дължина на трасето на водопровода е 420.71 м., започва от края на регулацията на с.Кошарица, преминава по полски пътища с идентификатори ПИ 39164.26.16 и ПИ 39164.26.22 собственост на Община Несебър, с определен е сервитут от 3.00м. засягащ следните имоти: ПИ 39164.26.12, ПИ 39164.26.19, ПИ 39164.26.67 и ПИ 39164.26.71 и достига до имот 39164.26.136 –собственост на възложителя.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37.На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 28.04.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews