Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1736#1/25.04.2014г.
Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №102 от 27.02.2014г. на Иванка Петрова Тодорова, Светла Пеева Николова, Петя Пеева Бахчеванова, Василка Димитрова Георгиева, Димитър Милев Вълчанов, Стойчо Милев Георгиев, Васил Станев Делев, Митю Стоянов Вълчев, Стоян Динев Танев, Иван Йозов Рабаджийски, Кремена Владева Сурчева, Йордан Тодоров Сурчев, Василка Тодорова Попова, Недялка Василева Гочева, Донка Василева Жекова, Желязка Неделчева Неделчева и Надежда Русева Димитрова за „Частично покриване със скатен покрив на жилищен блок тип „Делфин” №6 със сладкарница” ” в УПИ І-общ. кв.76 по плана на гр.Несебър, имот с идентификатор 51500.502.6 по кадастралната карта на гр.Несебър, с административен адрес: гр.Несебър, ул.”Струма” №2.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението. тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова

Публикувано на 25.04.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ


"Бургасцвет-90-Танев" ЕООД уведомява всички заинтересовани лица, че има инвестиционно намерение за създаване на разсадник за декоративни храсти и фиданки и сондажни проучвания в ПИ N:73571.1.31 находящ се в местност "Корията" землището на с.Тънково".
За информация 056/844743
Дата:04.04.2014г.Публикувано на 24.04.2014 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ЗАПОВЕД № 737 /10.04.2014 г.


На основание ПМС 182 / 24.07.96 г. и Раздел I от Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи във връзка с чл.7 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и Наредба №11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане.


Заповед стр. 1 | Заповед стр. 2 | Заповед стр. 3 |Публикувано на 16.04.2014 от Пресцентър Община Несебър
O Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за длъжността “Началник”
отдел “Информационна сигурност” в община Несебър


Кметът на община Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, тел. за справки 0554/2 93 97, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 731/08.04.2014 год.

ОБЯВЯВА КОНКУРС
1. За длъжността – началник, отдел„Информационна сигурност”, дирекция „Контролни дейности и информационна сигурност”

2. Минималните специфични изисквания за заемане на длъжността са:


Публикувано на 16.04.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Несебър уведомява всички желаещи да извършват търговия на открито на територията на Община Несебър, върху терени общинска собственост, на основание Решение № 765, Протокол № 22/ 24.03.2014г. на Общински съвет Несебър, че могат да подават заявления за извършване на търговска дейност в Центъра за административно обслужване на Община Несебър - Офис №2 , Гише 4 .
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Удостоверение за актуално състояние на търговеца / с валидност 6 месеца от датата на издаването му/
3. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър / подава се искане за наличие или липса на за задължение в Административен център за обслужване № 1, гишета 2,3,4,5,6/
Срок за подаване на Заявления - от 15.04.2014г. до 14.05.2014г.

Публикувано на 14.04.2014 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-00-2745/11.04.2014г.
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план – за трасе на обект: „Главен водопровод от Деривация „Камчия” до водоем „Ханска шатра”-ІІ-ри етап в землищата на с.Равда, с.Тънково, с.Кошарица и гр.Несебър, община Несебър.
Проектът предвижда трасето на напорния питеен водопровод от деривация „Камчия” до съществуващия водоем „Ханска шатра”да се изгради на два етапа, разположен основно в сервитута на съществуващите и проектни пътища и имоти предимно държавна и общинска собственост.
Трасето на напорния питеен водопровод- втори етап е с дължина 13799 м., започва от землището на с.Равда, преминава последователно през землищата на с.Тънково, с.Кошарица и завършва до съществуващия водоем „Ханска шатра”в землището на гр.Несебър. В частта ПУП-Парцеларен план е приложен регистър на засегнатите от трасето имоти както следва:

Публикувано на 11.04.2014 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2677/10.04.2014г.На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, община Несебър съобщава, че със заповед № 95/08.04.2014г. на кмета на община Несебър е разрешено изработване и процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VІ-190 кв.32 по плана на с.Емона, община Несебър.
Публикувано на 10.04.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№ Н2-УТ-2678/10.04.2014г.На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, община Несебър съобщава, че със заповед № РД-09-14/24.03.2014г. на областния управител на област Бургас, изготвена на основание чл.124а, ал.3 и чл.124б от ЗУТ е одобрено задание за проектиране и е разрешено изработването на ПУП-ПП за обект ”Водопроводна връзка за площадка на претоварна станция за отпадъци в ПИ 61056.21.2 в местност” Мерата”, землище на с.Равда, община Несебър.
Публикувано на 10.04.2014 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план – за трасе на обект: „Водопроводна връзка за площадка на претоварна станция за отпадъци в ПИ 61056.21.2 в землището на с.Равда, месност ”Мерата”,община Несебър за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места, по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г.” с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Проекта касае изграждането на Водопроводна връзка за площадка на претоварна станция за отпадъци в ПИ 61056.21.2 в землището на с.Равда, месност ”Мерата”. В частта ПУП-Парцеларен план е приложен регистър на засегнатите от трасето имоти : 61056.21.2 и 61056.22.1-общинска собственост с определен сервитут от 3м. от двете страни на водопровода.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс”10 в стая 37 ет.3. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 10.04.2014 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение:
Съгласно §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, съобщаваме на „СОФИЯ ВИЖЪН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Софийско шосе” № 30А, ЕИК 200276560, представлявано от Десислава Цветанова Георгиева-управител, че на основание чл 25, ал. 3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Несебър на Общински съвет - Несебър, във връзка с чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ е издадена Заповед № 714/ 31.03.2014г. на Кмета на Община Несебър за премахване на преместваем обект, ситуиран в ПИ с идентификатор 11538.13.50 по КККР на гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, м. „Юрта”.

Заповед стр. 1 | Заповед стр. 2


Публикувано на 07.04.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews