Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Я В Л Е Н И Е По реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

С решение № 749 от Протокол № 22 / 24.03.2014 год. на Общински съвет- Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на ПУП-ПП за обект„Външен водопровод и канализация” за поземлен имот с идентификатор №51500.84.54 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 02.04.2014 год.

...................................................

Публикувано на 02.04.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2298/31.03.2014г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК, във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за “Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 51500.84.54 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу” ”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.84.54 на площ от 3107кв.м. в устройствена зона „Ок”, при устройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,50, Нmax=15,00м. и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на съобщението до Община Несебър. тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова

Публикувано на 31.03.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2165 от 26.03.2014год.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен проект за изменение на Подробен Устройствен План- План за застрояване за ПИ 11538.1.162 по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас. Проекта касае, промяна отреждането на имота за предимно производствена зона- „Пп” с устройствени показатели, както следва: Кплътност=25%, Кинт.0.25, максимална височина Н=5.70м и минимална озеленена площ 50%. Проекта е приет с решение т.14 от протокол № 2/05.03.2014г. на ОбЕСУТ в разширен състав при община Несебър. Проекта се намира в отдел УТ- Община Несебър , ул.”Еделвайс” № 10 ет.3 ст.№ 35 и може де се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок пред Община Несебър.
Проекта за ИПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Заповедта може да се обжалва чрез Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд Бургас. тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

Публикувано на 27.03.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р ЗАПОВЕД № 656
Град Несебър, 19.03.2014 година


Между Община Несебър и Емералд Пропърти Мениджмънт” ООД, гр. София е сключен Договор за наем №56 от 30.09.2011г., вписан в Служба по вписванията при Районен съд град Несебър с вх. рег. № 9626, акт 117, том 4 от 25.10.2011г., съгласно който Емералд Пропърти Мениджмънт” ООД в качеството на наемател ползва общински имот с идентификатор 61056.502.497 по кадастралната карта на с.Равда, на площ от 836 кв.м, бивш УПИ V, кв.22 по регулационния план на с.Равда, АОС №4771/10.06.2011г. за допълнителна площадка за реализиране на обект, представляващ „Брегоукрепване на общински имоти с идентификатори 61056.502.507, 61056.502.499 и 61056.502.584 по кадастралната карта на с.Равда, община Несебър.


Публикувано на 24.03.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р ЗАПОВЕД № 657 Град Несебър, 19.03.2014 година

Между Община Несебър и Емералд Пропърти Мениджмънт” ООД, гр. София е сключен Договор за наем №55 от 30.09.2011г., вписан в Служба по вписванията при Районен съд град Несебър с вх. рег. № 9625, акт 116, том 4 от 25.10.2011г., съгласно който Емералд Пропърти Мениджмънт” ООД в качеството на наемател ползва 650 кв.м., представляващи части от общински имот с идентификатор 61056.502.537 по кадастралната карта на с. Равда, с отреждане за улично и пешеходно пространство, реално обособени по защрихована част от приложена към договора схема, за временна строителна площадка.
Договорът е сключен за срок от 01.10.2011г. до завършване на строителството в УПИ ХV - 481, кв. 22 по плана на с. Равда, като срока на действие на Договора е минимум една година, но не по - дълъг от 10 години. Уговорената месечна наемна цена е в размер на 672 лева с ДДС, платими до 10 - то число на текущия месец.


Публикувано на 24.03.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1798/14.03.2014 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПЗ за УПИ ІІ /61056.501.78/ в кв.28 по плана на с.Равда .
Проектът касае промяна на устройствената зона на УПИ ІІ в кв.28 от „Жм” и отреждане „За жилищна застрояване” на устройствена зона „Жс” и отреждане „За търговия и жилищно застрояване”, както и промяна устройствените показатели както следва: Кпл. от 50% на 60%, Кинт. От 1,20 на 1,80 и минимално озеленена площ от 40% на 30% при запазване на максималната височина на застрояване Н=10,00м.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 24.03.2014 от Пресцентър Община Несебър


 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ N БС-5-ЕО/27.02.2014г.
За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценкаПубликувано на 24.03.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews