Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-4360/05.07.2012 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ в кв.28 /61056.501.78/ по плана на с.Равда .
Проектът касае продължаване на съществуващата пешеходна алея от северозапад на УПИ ІІ, която навлиза на 3,0м дълбочина в имота и се превръща в тупик с о.т.705-о.т.706, продължаващ като пешеходно преминаване жежду УПИ І-общ. и УПИ ІІ в кв.28 /о.т.706-о.т.707-о.т.708/, в резултата на което площта на УПИ ІІ става 887 кв.м. С плана за застрояване за УПИ ІІ се запазва отреждане за „Жилищно строителство”-устройствена зона „Жм” и се установяват устройствени показатели: Кпл.=50%, Кинт.=1.20, максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ от 40%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 24.03.2014 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ВАРНА ФИШ ООД
КАРМЕН ДЕВЕЛОПМЕНТС ЕООД
КОЛИЗЕУМ 307 ЕООД
КОЛИЗЕУМ 311 ЕООД
КОЛИЗЕУМ 403 ЕООД ТБО
СИЛВЪР РЕНТАЛС ЕООД
ТНТ ЕООД
ЦСР-БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИС ООД 1242


Публикувано на 20.03.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-4360/05.07.2012 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ в кв.28 /61056.501.78/ по плана на с.Равда .
Проектът касае продължаване на съществуващата пешеходна алея от северозапад на УПИ ІІ, която навлиза на 3,0м дълбочина в имота и се превръща в тупик с о.т.705-о.т.706, продължаващ като пешеходно преминаване жежду УПИ І-общ. и УПИ ІІ в кв.28 /о.т.706-о.т.707-о.т.708/, в резултата на което площта на УПИ ІІ става 887 кв.м. С плана за застрояване за УПИ ІІ се запазва отреждане за „Жилищно строителство”-устройствена зона „Жм” и се установяват устройствени показатели: Кпл.=50%, Кинт.=1.20, максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ от 40%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 19.03.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1941/18.03.2014 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за имоти пл.№486 и №561 по КВС на с.Равда .
Проектът касае план за регулация и застрояване на имоти пл.№486 и №561 по КВС на с.Равда. За НПИ №486 и №561 е бил изготвен, процедиран и одобрен със Заповед №63/07.11.1997г. ПУП-ПРЗ, същата е прогласена за нищожна. С настоящия проект регулационните граници се провеждат по имотните граници на имоти с идентификатори 61056.501.547, 61056.501.17, 61056.501.582, 61056.501.583, 61056.801.854, 61056.501.585, 61056.501.25, 61056.501.24, 61056.501.26, 61056.501.27, 61056.501.28 и 61056.501.29, като номерацията на новопредвидените УПИ следва тази по отменения план.


Публикувано на 18.03.2014 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

БИ ЕС ТУРС ООД 1383
БИ ЕС ТУРС ООД 1384
БИ ЕС ТУРС ООД 1385
КИЛТОХЪРТ ООД
СПЕКТЪР ООД 1386
СПЕКТЪР ООД 1387
СПЕКТЪР ООД 1388
СПЕКТЪР ООД 1389
СПЕКТЪР ООД 1390

Публикувано на 18.03.2014 от Пресцентър Община Несебър
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
(Съгласно Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ., бр. 25 от 18 март 2003 г., изм. ДВ. бр.3 от 10 януари 2006г. изм. и доп. ДВ, бр.80 от 9 октомври 2009 г., изм. и доп. ДВ, бр.29 от 16 април 2010г., изм. ДВ бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ, бр.94 от 30 Ноември 2012 г.)
“ПУП-Парцеларен план, относно схема за изместване на въздушен електропровод 20 kV към обект: „Площадка за третиране на неопасни отпадъци на Община Несебър с Претоварна станция, площадка за сортиране на разделно събрани отпадъци и временно депо в ПИ №61056.21.2, с. Равда, Община Несебър”Публикувано на 17.03.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1795/14.03.2014г.
Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №70/10.03.2014г. на зам. кмета на Община Несебър е одобрен подробен устройствен план - план за застрояване за имоти с идентификатори 51500.74.2, 51500.74.3, 51500.74.4, 51500.74.5, 51500.74.42, 51500.74.43 и 51500.74.44 за разширение на гробищен парк и имот с идентификатор 51500.74.72 за паркинг по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Кокалу”, който план касае отреждане на имоти общинска собственост с идентификатори по кадастрална карта 51500.74.2, 51500.74.3, 51500.74.4, 51500.74.5, 51500.74.42, 51500.74.43 и 51500.74.44, с обща площ от 27527кв.м. за раширение на гробищен парк Несебър с идентификатор 51500.74.73 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Кокалу”. Общата площ на гробищен парк става 57677кв.м. Имот с идентификатор 51500.74.72 с площ 637кв.м. се отрежда за паркинг, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта. Заповед №70/10.03.2014г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от настоящото съобщение. тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано на 14.03.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews