Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-1729/13.03.2014г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №70 от 14.02.2014г. на СД”Колеви и сие” представлявано от Иванка Колева Колева за „Преустройство и промяна предназначението на съществуващ коктейл – бар „Селект” в „магазини за промишлени стоки” и „магазин за бърза закуска” в УПИ І-общ. кв.76 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.6 по кадастралната карта на гр.Несебър.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова

Публикувано на 13.03.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение № 704, т.ІХ от Протокол № 21/14.02.2014г. на ОС-Несебър и Заповед на Кмета на Община Несебър 631/11,03,2014 г. е обявен прием на документи за извършване търговска дейност “Атракционно – панорамно влакче”, със собствено атракционно влакче в пешеходната алея на гр. Несебър, на север от кв. 78 б, в, г и кв. 78 по плана на града нова част, около стара част - гр. Несебър, за летен сезон 2014 г.с осем броя атракционни-панорамни автовлакчета за извършване на горепосочената дейност

Желаещите да извършват дейността прилагат следните необходими документи:


Публикувано на 12.03.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1600/10.03.2014 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №64 от 05.03.2014 год. е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІІ-246 в кв.37 /53822.501.357/ по плана на с.Оризаре . С проекта за регулация се предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии на УПИ ХІІ-246, съответно към УПИ ІІ-243, ІІІ-242 и УПИ ХІ-247 по имотни граници по одобрена кадастрална карта на имоти с идентификатор 53822.501.357, като уличните регулационни граници се запазват непроменени. С изменението на регулацията УПИ ІІ-243 се урегулира на площ 1267 кв.м, УПИ ХІІ-246 се урегулира на площ от 1531 кв.м, а УПИ ІІІ-242 и УПИ ХІ-247 запазват досегашните си площи, съответно 2092 кв.м и 794 кв.м.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Заповедта може да бъде оспорена в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-Бургас.
Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 10.03.2014 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК
БИЛЯР-ЕС ЕООД 1191
БРЪНШОУ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД-ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ 1179
БРЪНШОУ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД-ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ 1180
БРЪНШОУ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД-ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ 1181
БРЪНШОУ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД-ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ 1182
БРЪНШОУ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД-ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ 1183
БРЪНШОУ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД-ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ 1184
КОНВЕНТОТ ЕООД 1187
КОНСОРЦИУМ ООД 1188
СЪН РАЙЗ ВИЛИДЖ ЕООД 1147
СЪН РАЙЗ ВИЛИДЖ ЕООД 1148

Публикувано на 06.03.2014 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ЕЙ ВИ ООД 902
ЕЙ ВИ ООД 903
ЕЙ ВИ ООД 904
ЕЙ ВИ ООД 905
ЕЙ ВИ ООД 906
ЕЙ ВИ ООД 907
КЕЙ ТИ ДЖИ БИЛДИНГ ЕООД 1185
КЕЙ ТИ ДЖИ БИЛДИНГ ЕООД 1202
СЪНИМЕД АД

Публикувано на 05.03.2014 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК
АНА ЯНАКИЕВА КУСЕВА
АНГЕЛ МИТКОВ ЧИФИЛЬОНОВ
БИЛЯНА КОСТАДИНОВА МАРКОВА
ВАЛЕНТИН КОЛЕВ ВИДЕВ
ВИОЛЕТА ДИМОВА ВЕЛЧЕВА
ГЕОРГИ ГАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ РАЙКОВ ГЕОРГИЕВ
ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ГЮРОВА
ДИМИТЪР ЖЕЧКОВ ТОДОРОВ
ДИМИТЪР КОЛЕВ КОЛЕВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТРАНОВ
ЗЮМБЮЛА МИХОВА СТОЯНОВА
ИВАН ДИНКОВ КОСТОВ
ИВАН ИЛИЕВ КАЛЧЕВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
Публикувано на 04.03.2014 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК


ПОЛО_КОМЕРС_ООД

ПОЛО_КОМЕРС_ООД

Публикувано на 04.03.2014 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АБУ-МАРТИН ООД
ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ООД
ГЮС И ВОН ООД
ЕКСЕЛЕНС-95 ООД
ЕЛЕНИТЕ АД
СЪНИ БИЙЧ ХОУМС ООД
ТЕДИ-98-ГЕОРГИ ПАТРИКОВ ЕТПубликувано на 27.02.2014 от Пресцентър Община Несебър
Н А Р Е Д Б А
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект за приемане на Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на Община Несебър. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани.

Публикувано на 26.02.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews