Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

КОНСОРЦИУМ ООД
КРУШАН ООД
МИДУЕСТ ПРОПЪРТИС ЕООД
С. ЮНИОН 2 ЕООД
ФАНТАСТИКО ТРЕЙД ЕООД
ЕТ НИК-НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
КОНВЕНТОТ ЕООД
Публикувано на 25.02.2014 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас
Общинска служба по земеделие – гр.Несебър


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЖИВОТНОВЪДИ,
Областна дирекция «Земеделие» Бургас и Общинска служба “Земеделие “ гр.Несебър Ви информират:

Във връзка с прилагането на държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез предоставяне на ваучери за гориво” срокът за прием на първоначални декларации е удължен, съгласно Заповед РД 09-88/13.02.2014г. на министъра на Земеделието и храните....

Публикувано на 21.02.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1157/20.02.2014 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №43 от 14.02.2014 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 39164.15.488, м.”Сулуджана”, землище с.Кошарица.
Подробният устройствен план касае отреждане на имота „За жилищно строителство” и установяване на устройствените показатели както следва: Кпл.=40%, Кинт.=1,20 максимална височина на застрояване от Н=10.00м и минимално озеленена площ от 60%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 20.02.2014 от Пресцентър Община Несебър


 

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ДО „Емералд Пропърти Мениджмънт" ООД
представлявано от Татяна Василева Василева I със седалище и адрес на управление: гр.София, район Триадица Жилищна Група Южен Парк, бл.43, вх.Д


Публикувано на 18.02.2014 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

БИЛЯР-ЕС ЕООД
ИНДАЛ ЙЕНСЕН ХОЛДИНГ АпС-ДАНИЯ ООД 799
ИНДАЛ ЙЕНСЕН ХОЛДИНГ АпС-ДАНИЯ ООД 803
ИНДАЛ ЙЕНСЕН ХОЛДИНГ АпС-ДАНИЯ ООД 804
ИНДАЛ ЙЕНСЕН ХОЛДИНГ АпС-ДАНИЯ ООД 805
ИНДАЛ ЙЕНСЕН ХОЛДИНГ АпС-ДАНИЯ ООД 806
ИНДАЛ ЙЕНСЕН ХОЛДИНГ АпС-ДАНИЯ ООД 807
ИНДАЛ ЙЕНСЕН ХОЛДИНГ АпС-ДАНИЯ ООД 808
ИНДАЛ ЙЕНСЕН ХОЛДИНГ АпС-ДАНИЯ ООД 809
СДРУЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ УНИГРУП 801
СДРУЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ УНИГРУП 802

Публикувано на 18.02.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-1048 от 17.02.2014год.


С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че със заповед №45/14.02.2014г. е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ ХІІІ, кв.11 по плана на ж.к. „Черно море”, гр.Несебър с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.154.
Заповедта за ЧИ на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Заповедта може да се обжалва чрез Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд Бургас.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

Публикувано на 18.02.2014 от Пресцентър Община Несебър
Община Несебър уведомява, че от 4.03.2014 год. до 31.03.2014 год. дирекция „Транспорт”, ще приема документи за извършване на таксиметрова дейност.
Публикувано на 17.02.2014 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК
АЙ ЕМ ПИ ИНВЕСТМЪНТ ООД 874 ДНИ
АЙ ЕМ ПИ ИНВЕСТМЪНТ ООД 875 ДНИ
АЙ ЕМ ПИ ИНВЕСТМЪНТ ООД 876 ДНИ
АСТРА КОМЕРС 3 ЕООД 889 ДНИ
ДЕЛФИН ПРОПЪРТИ ООД 888 ДНИ
КОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС-ПАНАМА АД 864 ДНИ
КОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС-ПАНАМА АД 865 ДНИ
КОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС-ПАНАМА АД 866 ДНИ
КОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС-ПАНАМА АД 867 ДНИ
ПЪРВА ЧАСТНА ТЪКАЧНА ФАБРИКА 870 874 ДНИ
СПЕКТЪР ООД 871 ДНИ
СПЕКТЪР ООД 872 ДНИ
ХИДРО ГРУП ЕООД 892 ДНИ

Публикувано на 12.02.2014 от Пресцентър Община Несебър
Обява:

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, община Несебър уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, за изготвен "ПУП-ПП за водопроводна връзка за площадка на Претоварна станция за отпадъци в ПИ N:61056.21.2, м."Мерата", землище на с.Равда, община Несебър".

Лице за контакти: Мая Белчинова
тел.: 0554 2 93 42
Публикувано на 10.02.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews