Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ПОЛЮСИ_АД

Публикувано на 07.02.2014 от Пресцентър Община Несебър
ОБЯВА
ОТНОСНО: Инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец в поземлен
имот № 39164.15.92, с. Кошарща, община Несебър, с възложител „А и Е България" ЕООД

15.92.pdf

15_92a.pdf

Публикувано на 06.02.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-628/03.02.2014 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ І-566 /61056.501.465/ в кв.65 по плана на с.Равда .
С представеният проектът УПИ І566 в кв.65 се преоформя с цел подобряване вътрешно уличната мрежа в квартала, като към УПИ І-566 се придаде площта на улицата между о.т.656 и о.т.133 и същата площ се отнеме за продължаване на паркинга о.т.656- о.т.657 до заустването му в съществуващата улица о.т.653-о.т.665. Проектът за ПУП-ИПРЗ има за цел също така да се коригират и допуснатите пропуски и неточности в предходния план по отношение определяне на зона „А” по ЗУЧК и квадратурата на имота. В преоформения УПИ да се ситуира подходяща застройка с цел реализация на инвестиционните намерения за изграждане на курортна сграда за сезонно ползване-зона „Ок”.
...............
Публикувано на 03.02.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-443/24.01.2014г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК, Община Несебър съобщава на Петьо Стоилов Михов в качеството му на управител на „БГ Хоумс” ООД , че със заповед №11/24.01.2014г. е заличено:
В разрешение за строеж №9/29.04.2005 год. за изграждане на “ Жилищни сгради-тип „А”, тип”Д” и тип ”С”” на “БГ Хоумс”-ООД, с управител Петьо Стоилов Михов вписано в Регистъра на БОС с решение по ф.д.№3241 по описа за 2004г., Булстат 102900750 Д.№ 4020002420 и е заличено и е вписано: като възложител - “Билдком Инвест”-ООД с управители: Петър Борисов Петров и Николай Красимиров Николаев в Разрешение за строеж №9/29.04.2005 год. издадено от архитект Атанас Пинков на Община Несебър.Публикувано на 31.01.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър уведомява всички граждани,че от 17.02.2014г. дирекция „Транспорт и пропускателен режим” ще приема заявления за магнитни карти за бариерите в Несебър – Стария град и заявления за паркоместа. При подаване на заявление за магнитни карти, трябва да бъде представена лична карта или документ за собственост, и да бъде върнат миналогодишния пропуск за паркинга.
Уведомяваме всички жители и гости на град Несебър,че от 01 април 2014г. ще бъдат поставени бариерите в Стария Несебър.

Публикувано на 31.01.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews