Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
Съобщение изх.№Н2-УТ-2740/24.03.2017г.


Община Несебър, съобщава, че е издадено разрешение за строеж
№55/23.03.2017г. за обект "Базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz
с №BGS 0632 "ТАРСИС" на "Мобилтел" ЕАД, находяща се на покрива на
апртаментен хотел "Тарсис Нова" в УПИ ІV-440,116, кв.3502 по плана на
к.к."Слънчев бряг-запад", с идентификатор по КК 51500.507.660.2.

Публикувано на 28.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 2819/28.03.2017г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-6017 с идентификатор № 11538.502.59 по кадастралната карта, кв. 9 по плана на гр. Свети Влас-ЮГ, на основание становище с изх. №Н2-УТ-6962/09.03.2017г. на Главния архитект и Заповед № 244/09.03.2017г. на кмета на Община-Несебър.
УПИ ІV-6017 е с площ 6909кв.м. и е с предназначение „За хотелски комплекс“- устройствена зона „Ок“, при следните устройствени показатели : Кплътност-28,6%, Етажност – до 3, Кинт.-0,67 и озеленяване -60%. Видно от приложената скица от СГКК-Бургас площта на имот с идентификатор по кадастрална карта е 11538.502.59 е 6925кв.м.
С проекта за изменение се предвижда източната улично-регулационна граница да се промени с оглед очертанията на законно изградената в имота сграда, като частично тротоарът се намалява до 1,50м. и се запазват очертанията на уличното платно. Тази промяна не се оказва влияние върху площта на урегулирания имот.
С плана за застрояване се променя строителната зона на УПИ ІV-6017, кв.9 от „Ок“ на „Жс“ и се установяват устройствени показатели, както следва : Кпл.=55%, Кинт =2,00, етажност до Нк=15,00м. и минимално озеленяване 30%.
Представено е писмо изх.№ПД-3168-(1)/10.01.2017г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът се намира в отдел “УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10 ет. 3 ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт 0554/29331


Публикувано на 28.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-2812/28.03.2017 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХХІІІ-534 в кв.33 /61056.501.398/ по плана на с.Равда.
Искането е подадено от Румен Димитров Ихчиев в качеството му на собственик на УПИ ХХІІІ-534 /61056.501.398/ в кв.33 по плана на с.Равда.
Проектът касае промяна устройствената зона на УПИ ХХІІІ-534, в кв.33 по план на с.Равда от „Жм“ на „Жс“,завишаване на максимална височина на застрояване от Н<10м на Н<13,50м и Кинт. от 1,20 на 1,60, при запазване на Кпл.=45%, минимално озеленена площ 40% и начин на застрояване- свободно основно застрояване.Запазва се изградената в имота сграда – семеен пансионат, като се предвижда същата да се надстрои и пристрои.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 28.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕОБОРУДВАНЕ НА
ТРАФОПОСТ /ТП "ХОЛИДЕЙ"/ С ИДЕНТИФИКАТОР 61056.54.17.9, КАБЕЛ 20 кV И
КАБЕЛ НН, С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПИ 61056.54.17 М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ
С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 27.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ИНИЦИАТИВА НА "БУРГАСЦВЕТ-90-тАНЕВ" ЕООД, ГР.БУРГАС, ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО №21520274/29.10.2013 ГОД., ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ
№1492/26.11.2014 ГОД. ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ОТ ЕДНО ВОДОВЗЕМНО
СЪОРЪЖЕНИЕ:ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ВТ-8 "БУРГАСЦВЕТ-ТЪНКОВО", ИЗГРАДЕН В ПИ
73571.1.146, М."КОРИЯТА", ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 27.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-2698/23.03.2017г.

от "ВАРДАР БЪЛГАРИЯ" ЕООД,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и
реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Преустройство
на самостоятелен обект /обществена пералня/ с идентификатор
51500.506.343.1.22 в заведение за хранене и развлечение в УПИ V-251,
кв.5801 с идентификатор
51500.506.343 по плана на к.к."Слънчев бряг-запад", общ.Несебър,
обл.Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 27.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2372/27.03.2017г.

Община Несебър съобщава на Снежана Колева Туджарова, че е издадена Заповед №227/02.03.2017г. за одобряване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV, УПИ ХV и УПИ ХVІ, попадащи в имот с идентификатор по кадастрална карта 39164.501.79 в кв.19 по плана на с.Кошарица. С изменението на подробният устройствен план регулационните линии на УПИ ХІV, ХV и ХVІ от кв.19 се провеждат по имотни граници на имот с идентификатор 39164.501.79 по одобрена и влязла в сила кадастрална карта, както и разделянето на имота на три нови урегулирани поземлени имота- УПИ ХІV, УПИ ХV и УПИ ХVІ, всеки един на площ 898,33кв.м. За новообразуваните УПИ се установява свободно основно застрояване и устройствени показатели в устройствена зона „Жм“, както следва : Кпл.=45%, Кинт.=1,20, максимална височина на застрояване Нк=10,00м. и минимално озеленена площ 50%.
Заповедта се намира в отдел УТ, стая 32, телефон 0554 2-93-32. Същата може да бъде оспорена пред Административен съд.в 14 дневен срок от узнаването

Публикувано на 27.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-2656/22.03.2017г.

от "КИНГ МАНШЪН РИЗОРТ" ЕООД,
представлявано от Иван Радославов Тодоров,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и
реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Вътрешно
преустройство на магазини и лекарски кабинети в игрална зала за хазартни
игри- част от апартаментен хотел" в УПИ ІІ, кв.27 с идентификатор
51500.505.1069 по плана на к.к."Слънчев бряг-изток", общ.Несебър,
обл.Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 27.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-2623/21.03.2017г.

от "ЕВН България
Електроразпределение" ЕАД,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и
реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Монтаж на ново
електромерно табло, тип "ТЕПО" до съществуващо електромерно табло на
фасадата на жилищна сграда, находяща се в ПИ 51500.507.500 по КК на
гр.Несебър, УПИ ІV-591, кв.1503 по плана на к.к."Слънчев бряг-запад",
общ.Несебър,
обл.Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 27.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2733/24.03.2017г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №27/10.03.2017г. на Елена Атанасова Маркова, Живка Станиславова Маркова и Атанас Станиславов Марков за „Промяна предназначението без строителни работи на таванско помещение №6 в ателие за индивидуална творческа дейност” в УПИ І-общ. кв.56 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.424 по КК.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. Караджова

Публикувано на 24.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews