Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.


У В Е Д О М Л Е Н И Е


ДО ЕТ"АДИ-ЛЮЦКАНОВ-ЙОРДАН ЛЮЦКАНОВ"


Публикувано на 27.12.2013 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК
АДИКА - НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ ЕООД
Анастас Леонидов Велков
Андон Атанасов Ванчуров
Аргир Димитров Пиков
Атанас Георгиев Друмчев

.................................................

Щерион Христов Дараданов
Юлия Стоянова Христова

Публикувано на 21.12.2013 от Пресцентър Община Несебър
О Б Я В Л Е Н И Е По реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

С решение № 679 от протокол № 20 / 18.12.2013 год. на Общински съвет- Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор, 27454.23.90, трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – друг вид нива, целият на площ 10 749 кв.м., находящ се в землището на с.Емона ,местност ”Кладери” за неземеделски нужди.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ. На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 20.12.2013 год.

.....................................

Публикувано на 20.12.2013 от Пресцентър Община Несебър

Република България
Областен управител на област Бургас


Заповед N РД-10-257 Бургас 13.11.2013 год.Публикувано на 19.12.2013 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-83139/19.12.2013 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект на парцеларен план на обект: «Изместване на въздушен електропровод 20 кV към площадка за третиране на неопасни отпадъци на Община Несебър с Претоварна станция, площадка за сортиране на разделно събрани отпадъци и временно депо” в ПИ 61056.21.2, землище с.Равда, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.
Трасето на елактпровода е новопроектирано като при навлизането му в имот 61056.21.2-депо за битови отпадъци се влива в съществуващ електропровод.
Общата дължина на трасето на новия въздушен електропровод 20кV е 563,88м, като сервитута на електропровода навлиза с още 10м по оста на трасето в имот 61056.15.106-територия заета от води и водни обекти.

Публикувано на 19.12.2013 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№92-00-8284#1/18.12.2013г.
На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект за парцеларен план на обект „Реконструкция и изместване на трасе на кабели 20 кV на ЕП „Влас” и ЕП „Септемврийче” от бивш ПИ 11538.1.3 по настоящем ПИ 11538.1.184 и ПИ 11538.1.36, по кадастралната карта на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас”, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето на съоръжението започва от съществуващ ЖР 56 в ПИ 11538.504.539 до ново ЖР 952-90 в ПИ 11538.1.36, като захранващите кабели тръгват от имот 11538.504.539 урбанизирана територия и преминават през ПИ 11538.1.96 с дължина на трасето 34.33м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване- за селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 11538.1.98 с дължина на трасето 141.38м с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване- за селскостопански, горски, ведомствен път и влиза в ПИ 11538.1.99 урбанизирана територия. Общата дължина на трасето е 180м. Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 35, ет.3, тел. 2-93-35
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 18.12.2013 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews