Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Уведомление изх.№Н2-УТ-2294/10.03.2017г. от "Бокородо" ООД,

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-2093/01.03.2017г.

от "АВГУСТА ТРАЯНА ТУР" ООД,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: "Изграждане на фотоволтаична инсталация като подобект на
жилищна сграда за сезонно ползване с басейни, ресторант и ВиК връзки в УПИ
ІІ-573, кв.1303 по плана на к.к."Слънчев бряг-запад", , общ.Несебър с
идентификатор по КК 51500.507.528.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-2122/01.03.2017г.

от "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: "Външно ел.захранване на 5бр.обекти, всеки на площ
15кв.м.(специализиран магазин за риба с топла точка-кухня с №1, транжорна
с №2, стая за отдих с №3 и два броя складове с №4 в ПИ 51500.506.71 по
к.к."Слънчев бряг-запад",
гр.Несебър, община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-2603/21.03.2017 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на собствениците на УПИ VІІІ-247 в кв.4 по плана на с.Равда, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХVІІ-236 в кв.4 по плана на с.Равда.
Искането е подадено от Георги Димитров Господинов в качеството му на собственик на УПИ ХVІІ-236 /61056.502.41/ в кв.4 по плана на с.Равда.
Проектът касае прокарване на дворищно регулационните граници на УПИ ХVІІ-236 в кв.4 по плана на с.Равда по имотни граници на имот с идентификатор по КК 61056.502.41, като утвърдената улична регулация прилежаща към УПИ ХVІІ-236 се запазва. Следствие на промяната УПИ ХVІІ-236 се урегулиран аплощ от 807,79кв.м. Променят се границите и площите на съседните имоти, съгласно приложения площен баланс.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 21.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ"
В ПИ 61056.78.7, М."ЧАТАЛ ТЕПЕ", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 21.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"БАСЕЙН" В ПИ 61056.54.17,
М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 21.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews