Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Уведомление за инвестиционно предложение за обект:

Външно ел.захранване на жил.сграда в УПИ І, кв.9 по плана на ж.к. "Черно море", гр. Несебър
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 14.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление за инвестиционно предложение за обект:

Външно ел.захранване на жилищна сграда в УПИ ІХ, кв. 11 по плана на ж.к."Черно море", гр. Несебър
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 14.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление за инвестиционно предложение за обект:

"Препроектиране по време на строителството на жилищна сграда", УПИ ХІІІ, кв. 5 по плана на ж.к."Черно море", гр. Несебър
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 14.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 2392 /14.03.2017г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІV-7041 с идентификатор № 11538.502.118 по кадастралната карта, кв.12 по плана на гр. Свети Влас-ЮГ, на основание становище с изх. №Н2-УТ-7936/27.01.2017г. на Главния архитект и Заповед № 99/27.01.2017г. на кмета на Община-Несебър.
Предвижда се промяна номера на урегулирания поземлен имот във съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, от УПИ ІV-7041 на УПИ ІV-118. Запазва се отреждането на имот „за жилищно строителство“ и начина на застрояване-свободно основно застрояване. Променя се характера на застрояване - от застрояване с малка височина /Н<8м/ на застрояване със средна височина /Н<15м/ и устройствени показатели, както следва : Кпл. от 20% на 70%, Кинт. от 0,50 на 2,00, минимално озеленена площ от 60% на 30%.
Представено е писмо изх. № ПД-3277-/1/ от 18.01.2017г. на Директора на РИОСВ - гр. Бургас.
Проектът се намира в отдел “УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10 ет. 3 ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт 0554/29331

Публикувано на 14.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП-ПП ЗА КАБЕЛ 20кV
ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ПИ 53822.11.361, М."ГЕРЕНА", ЗЕМЛИЩЕ С.ОРИЗАРЕ, ОБЩИНА
НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 14.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА
ЛИЧНИ НУЖДИ" В ПИ 53822.18.195, М."ПАРЦЕЛИТЕ", ЗЕМЛИЩЕ С.ОРИЗАРЕ, ОБЩИНА
НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 14.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2372/14.03.2017г.

Община Несебър съобщава на собственика на имот с идентификатор 39164.501.86 по кадастралната карта на с.Кошарица, че е издадена Заповед №227/02.03.2017г. за одобряване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV, УПИ ХV и УПИ ХVІ, попадащи в имот с идентификатор по кадастрална карта 39164.501.79 в кв.19 по плана на с.Кошарица. С изменението на подробният устройствен план регулационните линии на УПИ ХІV, ХV и ХVІ от кв.19 се провеждат по имотни граници на имот с идентификатор 39164.501.79 по одобрена и влязла в сила кадастрална карта, както и разделянето на имота на три нови урегулирани поземлени имота- УПИ ХІV, УПИ ХV и УПИ ХVІ, всеки един на площ 898,33кв.м. За новообразуваните УПИ се установява свободно основно застрояване и устройствени показатели в устройствена зона „Жм“, както следва : Кпл.=45%, Кинт.=1,20, максимална височина на застрояване Нк=10,00м. и минимално озеленена площ 50%.
Заповедта се намира в отдел "УТ",ет.3, стая 32, телефон 0554 2-93-32.
Същата може да бъде оспорена пред Административен съд, в 14 дневен срок
от узнаването


Публикувано на 14.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-2278/09.03.2017 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №226 от 02.03.2017 год. е нанесена поправка в диспозитива на заповед №258 от 13.09.2016 год. на Кмета на община Несебърп, с която на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-473 в кв.49В /61056.502.473/ по плана на с.Равда на абзац І/първи/, на ред 5/пет/ вместо:
„….с площ по регулационен план 670 кв.м…“
Да се чете:
„…с площ по регулационен план 658 кв.м….“

Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Заповедта се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 09.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews