Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция"Земеделие" - гр. Бургас

Процедура по сключване на споразумения по реда на 1л. 37ж от ЗСПЗЗ във връзка с параграф 3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2017 година.Публикувано на 02.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ЗЕДА ТУР АД
ЗЕДА ТУР АД1
ЗЕДА ТУР АД2
ЗЕДА ТУР АД3

Публикувано на 01.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

ПУП-ПП ЗА ОБЕКТ: "ВЪНШНО
ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПИ 61056.78.16, М."ЧАТАЛ ТЕПЕ", ЗЕМЛИЩЕ
С.РАВДА
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 01.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО, ТИП
ТЕПО ДО ФАСАДАТА НА ТП "ПОЩА" НАХОДЯЩ СЕ В ПИ 61056.501.76 ПО КК НА
С.РАВДА
КАБЕЛ НИСКО НАПЕЖЕНИЕ, ТИП NAY2Y -J 2х 35 SM мм2 ОТ ТНН НА ТП "ПОЩА" ДО
НОВО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 01.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Списък на пасищата от ОПФ за индивидуално ползване


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 28.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-1843/24.02.2017г.

от "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: "Външно ел.захранване на жилищна сграда" в УПИ Х-общ., кв.20
, ПИ с идентификатор 51500.503.183, по
плана на ж.к."Черно море", гр.Несебър, община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 28.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-1842/24.02.2017г.

от "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: "Външно ел.захранване на жилищна сграда" в ПИ с идентификатор
51500.503.417, по
плана на ж.к."Черно море", гр.Несебър, община Несебър, област Бургас.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 28.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-1841/24.02.2017г.

от "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Външно ел.захранване на
преустройство на ресторант и складове- СО с идентификатор
51500.507.615.1.48 в жилища за сезонно ползване" в УПИ ІХ-490,
кв.210 , ПИ с идентификатор 51500.507.615, по плана на к.к."Слънчев
бряг-запад", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 28.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ЗАПОВЕД № 220 от 27.02.2017г.

На основание чл.44, ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.282 ал.7 от Закона за предучилищното образование

УТВЪРЖДАВАМ:
1. Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейност "Общообразователни училища":
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 27.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-1698/23.02.2017г.

от "Франц -Мари" ЕООД, с ЕИК
102921716, представлявано от Мария Георгиева Инджова,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Слънчезащитни съоръжения
към съществуващи магазини за промишлени стоки" в УПИ ІІІ, кв.38,
ПИ с идентификатор 51500.505.162, по плана на к.к."Слънчев
бряг-изток", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 27.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews