Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

за "Външно ел. захранване на
жил.сграда", УПИ ХХVІІ-553, кв.41, по плана на с.о. "Инцараки"
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 18.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-4308/17.05.2017г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за “Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 51500.83.48 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.83.48 на площ от 1002кв.м. в устройствена зона „Ок”, „за жилищно строителство”, при устройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,50, Нmax=13,00м. и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.
тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. Караджова


Публикувано на 17.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

До ХРИСТИНКА СПАСОВА ДОЙЧЕВА
До ТОНЕ МАДСЕН
До ТЕОДОР МУТО
До СТЕФКА НЕДКОВА НИКОЛОВА
До СКОТ ПИТЪР РИЧАРДС
До СЕРГЕЙ ЮРЕВИЧ ЧЕРНЯЕВ
До САЛАМ КАМИЛ СУЛИМАН
До РОНАЛД НЮТЪН
До РАТМИН САНЕЙ
До ПЛАМЕН НИКОЛОВ ПЕТКОВ
До МИЛКА ИЛИЕВА МАЧОВА
До МЕРИ БЕНЕТ
До МАРТИН ДЖОУЗЕФ ОКЕЙН
До МАРТА ЙОВЧЕВ
До МАНУЕЛ ЕЛИАС ШУКЕР
До МАЙКЪЛ МОРИС УИЛКИНСЪН
До КОЛИН СТИВЪН БЛЪНДЕЛ
До КАРМЕЛ ТЕРЕСА КЕЛИ
До ИНГА ПОПОВА
До ИНГА ЛИТОСОВИЧ
До ЕЙДРИАН РИЧАРД БАЙРН
До ДЕРЕК ДЖЕЙМС МИЧЪМ
До ДЕНКА ИВАНОВА ГРУШЕВСКА
До ДЕНИС ГЛИЗНУЦА
До ДАРИУШ РИШАРД БУДА
До ВИКТОРС ВИЛКОВС
До ВИКТОР ВАСИЛИЕВИЧ ТИМОФЕЕВ
До БРЕНДЪН ОБРАЙН
До БОРЯНА СТРАТИЕВА КУЗМОВА
До БИСЕР ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
До БЕНДЖАМИН ЛИЙ
До АТАНАС ПЕТРОВ СВЕТЛЕЕВ
До АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ АТАНАСОВ
До АРЯЗАИД НАЗАМИ
До АНДРЮ ДЖЕЙМС ФРАЗЕР
До АНДЖЕЛА ПАТРИША ОДАНАХЮ

Публикувано на 17.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

На основание § 4, ал. 2, изр. второ от ДР на ЗУТ


ДО
„ОКСИЖЕН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД, ЕИК 203996473,
вписано в ТР със седалище и адрес на управление:

гр. София, ул. БАНАТ ОФИС № 4, вх. А, ет.4 - като наемател на коктейл –
бар „Оксижен” в к.к. Слънчев бряг

Уведомяваме Ви, за писмо с изх. № Н2-КС-4286 от 16.05.2017г.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 16.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-4292/16.05.2017г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №135/16.05.2017г. на Елисавета Николаева Дункова и Георги Николаев Дунков за „Вътрешно преустройство на магазини в „кафе бар” ” в УПИ VІІ кв.54”А” по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.447 по кадастралната карта на гр.Несебър, с идентификатор за сграда 51500.502.447.2 по КК.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. Караджова

Публикувано на 16.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

До АДАМ РЕДФЕРН
До АНЕ ШАРЛОТЕ ЛИНДБЛАД КОРНМАЛЕР
До БРЕНДАН МАЙКЪЛ КАРАГЪР
До ГРЕЪМ ДЖЕЙМС ХОПЪР
До ДЖОН ПАТРИК
До ДЖОН УИЛЯМ МЪРФИ
До ДЖОН ХОЛИ
До ДЖУЛИАН АНТЪНИ УОРИК
До ДИМИТЪР ХРИСТОВ ТАСЕВ
До ДМИТРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ АКСЕНОВ
До ЕВГЕНИЙ ХРИСТОВ ПЕЕВ
До ЕМИЛ АДАМ ПЛОВИЕЦКИ
До КЖЕЛД ЛИНДСТРОМ СТИДСЕН
До КЛЕР ДЖОАН СИБЪЛД-ЕВЪНС
До ЛАРС ДРАГЛАНД
До ЛИЛАНД ХАРНДЕН ДЖЕЙКЪБС
До ЛОРАНС КЛАРК
До МАРК ДЖЪСТИН ЕЛИЪТ
До МЕЛЪНИ ЛУИС БЛАМЛИ
До МОХАМЕД НАДИЙМ
До НЕЛИ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
До НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
До РЕЙВО ПАШКАУСКС
До РИЧАРД КРИСТОФЪР МОРИС
До РОБЪРТ ДЖЕЙМС СИБЪЛД-ЕВЪНС
До РУМЕН ИВАНОВ УЗУНОВ
До СНЕЖИНА МАНОЛОВА ГОЧЕВА
До СТАМЕН ХРИСТОВ СТАМЕНОВ
До СТЕФКА ПАВЛОВА ПЕЕВА
До ТАТЯНА КРЬОССВАНГ
До ТОДОР ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛКОВ
До ТОМАС ДЖОУЗЕФ ФИНГЪЛТОН
До ХИТЕШ ГАДХОУК
До ХРИСТО СТЕФАНОВ ИВАНОВ
До ШЕХЗАД САЛИМ
До ШОН ДЖОУЗЕФ БАТЪЛ
До ЩАЙН ГУНДЕРСЕН
До ЮЛИУШ ЦЕЛОХ

Публикувано на 16.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№4264/15.05.2017г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 122/09.05.2017г. на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД и етажна собственост за строеж: „Базова станция №5169”, върху сграда с идентификатор 51500.507.398.2 в УПИ ІV-512, кв.2302 по плана на к.к.”Слънчев бряг-запад” .
Разрешението за строеж се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред РДНСК гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 15.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. “Солна” № 15; ( тел. (0596) 2-23-12;
инф. oбсл.: 2-22-15; ) централа 2-52-40 ;2-47-24;
( факс: 2-58-42 * Е-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане” гр.Поморие обявява две свободни работни места на длъжност социален работник в отдел”Социална закрила” Изнесено работно място гр. Несебър

Изисквания за заеманата длъжност:
Образователна степен- висше бакалавър,
Професионална квалификация – хуманитарни , обществени , икономически и правни науки.
Професионален опит – не се изисква.
Допълнителна квалификация / обучение – компютърна грамотност.

Необходими компетентности:
Работа в екип - способност да работи с колегите си ефективно
Комуникативност – способност да организира работата си според сроковете.
ориентация към резултати – способност да планира , организира и контролира собствената си работа по начин ,осигуряващ възможно най – добър краен резултат.

Заявление и автобиография се подава в Дирекция „Социално подпомагане” Поморие на адрес :
Гр.Поморие, ул. „Солна” № 15.
Тел. за връзка 0596 / 2 52 40


Публикувано на 15.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ЯРОСЛАВ-ЕМИЛ ВИЕСЛАВ ПИЛЯРСКИ
ПЕТЪР АСЕНОВ КОНСТАНТИНОВ
ПЕРЛА БОЯНОВА КОНСТАНТИНОВА
ПАТРИК РАЯН ДЖОУЗЕФ МАКЪЛОУ
ПАТРИК ДЖОУЗЕФ КАРОЛ
МОРИС МАЙКЪЛ УДКОК
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ ДЕНЧЕВ
МИРОСЛАВА ФИЛИПОВА БРАНКОВА-ДЕНЧЕВА
МАРИАНА ТОДОРОВА МАРКОВА
МАЙКЪЛ АЙЛБИ КАХИЛ
КИШИН ДЖАВАТРАН БХАРВАНИ
КАТРИН МЕРИ СУИЙНИ
ЗАПРЯНКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВНА ВЕТОШЕНКОВА
ДОНАЛД РЪМСБИ
ДЖОН ХЕНРИ РИЧАРД ДЪГДЕЙЛ
ДЕРЕК ПАТРИК СКАНЛОН
ДЕЙВИД РЕДЖИНАЛД СИМПСЪН
ДЕЙВИД ОУЕН РЪСЕЛ
ДАЯН КЕЙ БРАКСЪЛ
ГРИША ВЛАДИМИРОВ ЗЛАТКОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ СТОЯНОВ
ГАЙ БАРИНГТЪН ЕДМЪНДС
ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
ВАСИЛКА АНГЕЛОВА ЯРЪМОВА
ВАНЕСА ЛУИЗ БЪРД(1)
БУРИ ДЖОУЗЕФ ИГЪН
АТАНАС ИВАНОВ ГОЛЕМЕЕВ
АНДРЕЙС ЗЕЙЕВС
АНДЖЕЛА КАРЪН РЪМСБИ

Публикувано на 15.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews