Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО,
ТИП ТЕПО ДО ФАСАДАТА НА ТП "АСТРА", НАХОДЯЩ СЕ В ПИ 61056.502.398 ПО
КК НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 17.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО,
ТИП ТЕПО ДО ФАСАДАТА НА ТП "АНГЕЛИНА", НАХОДЯЩ СЕ В ПИ 61056.502.611 ПО КК
НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 17.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АЕРО ЛУКС ЕООД1097
БАРЕЛ ГРУП ЕООД(1)
МИРКОН ООД
ФАВОРИТ-ХОЛИДЕЙЗ ЕООД
АЕРО ЛУКС ЕООД 1098

Публикувано на 16.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-1085/13.02.2017г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПР /план за регулация / по чл.16 от ЗУТ за кадастрални райони 51500.76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 и 87 по кадатралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“.
Проектът обхваща територията между първокласен път І-9 Бургас-Варна на север, бившо военно поделение и ж.к. „Черно море” на изток, четвъртокласен път гр. Несебър – с. Равда на юг и на запад границата между землищата на гр. Несебър и с. Равда, която е предвидена за жилищно и курортно строителство.
С предвидената с проекта улична мрежа в територията се образуват 13 нови квартала – кв.12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. Площта на улиците с прилежащите им паркинги и тротоари е 18,74% от разглежданата територия.
Плана за регулация за новообразуваните квартали е изготвен при максимално запазване на вътрешните граници и при спазване нормативите за устройство на територията – Наредба №7 и ЗУТ. В табличен вид е представен регистър на засегнатите имоти и новообразуваните УПИ, като процента по чл.16 от ЗУТ за съответните квартали е между 8,5% и 11,5%. Изключение е направено за минимален брой имоти, в които новоизградените сгради не позволяват достигане на съответния процент за квартала.
Проекта за ПУП-ПР е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.
Регистър на засегнатите имоти в табличен вид за м."Кокалу"
гр.Несебър

Публикувано на 16.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


Относно обект: Жилищна сграда, УПИ Х-976, кв. 20 по плана на с.о. "Инцараки
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 16.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


Относно обект"Частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ І, кв.28А,по плана на
ж.к"Черно море", гр. Несебър
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 16.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


Относно изготвена устройствена план схема за обект"Външно ел. захранване
на вилна.сграда в ПИ 11538.504.108,с.о. "Инцараки".
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 16.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Относно изготвена устройствена план схема за обект"Външно ел. захранване
на жил.сграда в ПИ 11538.504.877,с.о. "Инцараки".
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 16.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с предоставянето под наем на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд Ви уведомяваме, че собствениците или ползвателите на животновъдни обекти съгласно чл.37и ал.5 от ЗСПЗЗ подават заявление по образец до кмета на Общината, в която е регистриран животновъдния обект, в срок до 10март, към което прилагат следните документи:
1.Копие от документ за самоличност за физически лица.
2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.
3.Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждане на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице.
4.Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
5.Удостоверения от компетентните органи за липса на:
5.1. данъчни задължения
5.2.задължения към Държавен фонд „Земеделие“
5.3.задължения към държавния поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.
За всички въпроси относно гореизложеното, собствениците или ползвателите на животновъдни обекти могат да получат информация на телефон 0554/29387 – Даниела Тодорова – гл. експерт в отдел „Общинска собственост“.
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ

Публикувано на 16.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АЕРО ЛУКС ЕООД 1
АЕРО ЛУКС ЕООД 2
ДИВЕРСАО ЕООД
ЛИБРА-4 ООД
ОБЗОР ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕАД 1
ОБЗОР ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕАД 2
ОБЗОР ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕАД 3
ОБЗОР ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕАД 4
САМЪР - С.П.С. ЕООД
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС 1 ООД
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС 2 ООД
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС 3 ООД
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС 4 ООД
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС 5 ООД
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС 6 ООД
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС 7 ООД
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС 8 ООД
УЛБРЕА БЪЛГАРИЯ ЕООД
ХАПСА ПРОМОСИОНЕС ЕООД

Публикувано на 15.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews