Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-940-001/14.02.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение за „Промяна предназначението без строителни работи на таван №6 в ателие за индивидуална творческа дейност в имот с идентификатор 51500.502.424 /сграда с идентификатор 51500.502.424.2/ по КК на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 14.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1061-001/14.02.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение за „Частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ І-496 кв.98 по плана на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 14.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-1022/09.02.2017г.

от "ЕВН България
Електроразпределение" ЕАД, съгласно
изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: " Външно ел. захранване
на ваканционна жилищна сграда
" в УПИ І-29, кв.7801 с идентификатор по КК
51500.506.48 по плана на к.к."Слънчев бряг- запад", община Несебър,
област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 14.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1084/13.02.2017 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на н-ци Иванка Тодорова Кръстева и на Елена Андонова Бербатова, че със заповед №140 от 10.02.2017 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.77.28 , м.”Чатал тепе”, землище с.Равда.
Подробният устройствен план касае въвеждане за имота, устройствена зона „Жс“ и установяване на устройствените показатели както следва: Кпл.=30%, Кинт.=1,50 максимална височина на застрояване от Н=15.00м и минимално озеленена площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Публикувано на 14.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление за инвестиционно предложение

за обект"Жилищна сграда за
сезонно ползване с офис и автосервиз", ПИ 11538.2.171, м. "Юрта", з-ще гр
Свети Влас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 13.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-992/08.02.2017г.

от "НОВА 12" ООД,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: " Хотел /апарт хотел 2/ "
в УПИ І-234, 238, 391, 1022, кв.50 с идентификатор
по КК 51500.505.1051 по плана на к.к."Слънчев бряг- изток", община
Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 13.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1063 от 10.02.2017год.

Относно изготвен проект за ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІХ-98, кв. 12 по плана на
с.Кошарица
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 10.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews