Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Уведомление вх.№Н2-УТ-650/30.01.2017г.

от "ФИЛПОВИ-2000" АД,
представлявано от Валентин Филипов, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: " Пристройка, надстройка, преустройство, водно огледало и
преместваеми обекти на парковото обзавеждане на х-л "Странджа"- етапно
строителство" в УПИ І, кв.10 по плана на к.к."Слънчев
бряг- изток", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 06.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-736/02.02.2017г.

от "EВН България
Електроразпределение" ЕАД, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: " Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно ползване
"Каскадас 16" в УПИ VІ-, кв.7001 с идентификатор 51500.506.691по плана на
к.к."Слънчев
бряг- запад", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 06.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-705-001/06.02.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение за „Жилищна сграда – надстройка с един етаж и мансарден етаж на съществуваща сграда с магазин” в УПИ ІХ-694 кв.104 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.320 по КК, община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 06.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-676-001/06.02.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение за обект „Външно ел. захранване на „База на БКС Несебър”” в ПИ 51500.73.31 по КК на гр.Несебър, м.”Несебърска мера”, община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 06.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.№Н2-УТ-764-001/03.02.2017г

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Проект за реконструкция на път от ОПС – Тънково-1 (връзка с плочогредов мост на р. Хаджийска) до път III-9061 (Оризаре – Сл. Бряг) – преработка на пътно кръстовище с път III-9061“. Засегнати от трасето и сервитута на пътя са следните имоти: ПИ 51500.47.34 с площ 61085 кв.м., с начин на трайно предназначение „Територия, заета от води и водни площи“ с начин на трайно ползване „За водостопанско, хидромелеоративно съоръжение“, общинска собственост със засегната площ 45,07 кв.м.; ПИ 51500.47.33 с площ 44390 кв.м., с начин на трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Изоставена нива“, общинска собственост със засегната площ 263,50 кв.м.; ПИ 51500.63.34 с площ 45718 кв.м., с начин на трайно предназначение „Територия, заета от води и водни площи“, с начин на трайно ползване „Напоителен канал“, собственост на МЗГАР-ХМС – Несебър със засегната площ 1026,57 кв.м.; ПИ 51500.58.32 с площ 11257 кв.м. и начин на трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост със засегната площ 221,59 кв.м.; ПИ 51500.47.36 с площ 600 кв.м. и начин на трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „За водостопанство, хидромелеоративно съоръжение“, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД със засегната площ 126,25 кв.м.; ПИ 51500.47.37 с площ 2263,90 кв.м. и начин на трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „За полски път“, общинска собственост със засегната площ 175,91 кв.м.; ПИ 51500.57.53 с площ 8636 кв.м. и начин на трайно предназначение „Територия на транспорта“, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост със засегната площ 8418,70 кв.м.; ПИ 51500.48.17 с площ 15895 кв.м. и начин на трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост със засегната площ 356,79 кв.м.; ПИ 51500.57.52 с площ 8313 кв.м. и начин на трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост със засегната площ 4,52 кв.м. и ПИ 51500.57.13 с площ 5697 кв.м. и начин на трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения“, собственост на Александър Димитров Кръстев със засегната площ 246,48 кв.м. Общата площ на територията с ограничения е 10885,38 кв.м..
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

Публикувано на 03.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-767/03.02.2017 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ-478 в кв.59 /61056.502.460/ по плана на с.Равда.
Искането е подадено от Станимир Петров Иванов в качеството му на собственик на УПИ ІІІ-478 /61056.502.460/ в кв.59 по плана на с.Равда.
Проектът касае промяна номера на имота от УПИ ІІІ-478 на УПИ ІІІ-460 в съответствие с идентификатора му по КК, като същия се отрежда „За жилищно и курортно строителство“. Променя се устройствената зона от „Жм“ на „Жс“, максимална височина на застрояване от Н<10м на Н<15,00м и се установяват устройствени показатели, както следва: Кпл.=70%, Кинт.=1,80 и минимално озеленена площ 30%.
Заданието се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 03.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-766/03.02.2017 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собственика на УПИ ІХ-529, кв.32/61056.501.222/ по плана на с.Равда, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VІІІ-529 в кв.32 /61056.501.221/ по плана на с.Равда.
Искането е подадено от Станимир Петров Иванов в качеството му на собственик на УПИ VІІІ-529 /61056.501.221/ в кв.32 по плана на с.Равда.
Проектът касае промяна номера на имота от УПИ VІІІ-529 на УПИ VІІІ-221 в съответствие с идентификатора му по КК, като същия се отрежда „За жилищно и курортно строителство“. Променя се устройствената зона от „Жм“ на „Жс“, максимална височина на застрояване от Н<10м на Н<15,00м и се установяват устройствени показатели, както следва: Кпл.=70%, Кинт.=1,80 и минимално озеленена площ 30%.
Заданието се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 03.02.2017 от Пресцентър Община Несебър
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.149, ал.2, т.1 от ЗУТ Община Несебър съобщава на „МАГНОЛИЯ” ЕООД, представлявано от Пламен Петков Макавеев, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.”Братя Миладинови”, бл.67, вх.2, ет.1, ап.1– заинтересовано лице

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-741 от 02.02.2017год.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.149, ал.2, т.1 от ЗУТ Община Несебър съобщава на „МАГНОЛИЯ” ЕООД, че е одобрен технически проект за надстройка на хотел „Мена Палас” с идентификатор 51500.505.164.5 в УПИ ІV, кв.36 с идентификатор по одобрена КК 51500.505.164 по плана на к.к.”Слънчев бряг-изток”, землище гр.Несебър.
Проекта се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Проекта може да се обжалва пред Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

Публикувано на 02.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-669/31.01.2017г.

от "МЕДПЕТРОЛ" ООД, представлявано
от Димитър Петков, съгласно изясневане на обществения интерес към
инвестиционно предложение "Бензиностанция, газостанция, търговски комплекс
и ресторант за бързо хранене в УПИ І-344, кв.3901 по плана на к.к."Слънчев
бряг-запад", гр.Несебър, община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 02.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ЗАСАЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНИ
НАСАЖДЕНИЯ" В ПИ 73571.6.45, М."КУРБАНА",
ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 02.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews