Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ЗАСАЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНИ
НАСАЖДЕНИЯ" В ПИ 73571.6.42, М."КУРБАНА",
ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 02.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА
ЖИЛИЩНА СГРАДА" В УПИ ІІІ-51, КВ.15 /61056.502.5/ ПО ПЛАНА НА
С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 02.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА
СГРАДА №1 ОТ ЖИЛИЩНА ГРУПА" В ПИ 61056.55.42, М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ
С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 02.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление за инвестиционно предложение
с вх.№Н2-УТ-687/31.01.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл.4 , ал.2 от Наредбата за условията и реда за инвестиционно предложение за изграждане на „Еднофамилна жилищна сграда в ПИ 02703.22.102 в землището на с.Баня, местност „Кладери”,община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 02.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Несебър приема  предложения и становища относно  проект на П Р А В И Л Н И К за устройството и дейността на Общинско предприятие „Пристанищна инфраструктура”  гр. Несебър. Становища могат да бъдат  направени на интернет страницата на общината или в Центъра за административно обслужване на Община Несебър  на адрес: гр. Несебър ул. Еделвайс №10           
П Р А В И Л Н И К
за устройството и дейността на Общинско предприятиеПристанищна инфраструктура” гр. Несебър  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Публикувано на 02.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ

от "EВН България
Електроразпределение" ЕАД, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 02.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. НЕСЕБЪР ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ СРОКА ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ЗА СТОПАНСКАТА 2016-2017Г. Е ОТ 01 ОКТОМВРИ 2016г. ДО 28 ФЕВРУАРИ 2017г.


Публикувано на 01.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-543-001/01.02.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 51500.505.288 и 51500.502.309 по КК на гр.Несебър, находящи се в кв.78”В” по плана на гр.Несебър община Несебър, област Бургас,
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 01.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-551-001/01.02.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение за изграждане на „Апартаментен хотел в УПИ ХХХІІІ-454, 455 кв.55 по плана на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас /ПИ с идентификатор 51500.502.455 по КК на гр.Несебър/.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 01.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-323-001/01.02.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение за обект „Външно ел. захранване на местна църква „Ветил””
в ПИ 51500.502.834 /УПИ ІІІ-общ. кв.89/ по КК на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 01.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews