Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА
СГРАДА В УПИ хVІІІ-500, КВ.31б /61056.501.303/ ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА
НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 27.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-242-001/25.01.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на шоу рум с помещения за сглобяване на елементи в ПИ 51500.56.29 по КК на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато” община Несебър, област Бургас”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 25.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-086-001/25.01.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление от „НОЙА”ООД, за инвестиционно предложение за „Вътрешно преустройство на апартхотел 1 в УПИ І-1051 кв.50 по плана на к.к.”Слънчев бряг – изток”, с идентификатор 51500.505.1051 по КК, община Несебър, област Бургас”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 25.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№Н2-УТ-247/20.01.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл.4 , ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от ЕВН България Електроразпределение”ЕАД КЕЦ Поморие за инвестиционно предложение изграждане на ”Външно ел.захранване на Къща за гости-Колеви”” в ПИ 02703.501.502 по КК на с.Баня, община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 25.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, Община Несебър публикува Проект на Наредба за създаване и водене на Регистър на общинските детски градини и Центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Несебър, ведно с мотивите за приемането й.
Предложения и становища относно Проекта се приемат в срок от 30 дни от публикуване на настоящото съобщение, в деловодството на Община Несебър, гр. Несебър, ул.”Еделвайс” № 10.

Публикувано на 24.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ" В
ПИ 61056.51.109, М."ЧАТАЛ ТЕПЕ", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 24.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ" В УПИ VІ-ОБЩ., КВ.38 /51500.510.1/
ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 23.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

От: Община Несебър; ЕИК 000057122, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул. „Еделвайс” № 10
за: „ЧИПУП-ПРЗ за УПИ I-общ., УПИ II-общ. и УПИ ХV-общ., кв. 23 по плана на с.Баня, Община Несебър и части от ПИ №02703.501.378, ПИ №02703.501.413 и ПИ №02703.501.574”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 20.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-135/16.01.2017г.

от "МЕДПЕТРОЛ" ООД, представлявано
от Влади Желязков Николов и Димитър Петков Петков, съгласно изискванията
на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: " Бензиностанция, газстанция, търговски комплекс и ресторант
за бързо хранене", в УПИ І-344, кв.3901 с идентификатор по одобрена КК
51500.507.664 по плана на
к.к."Слънчев бряг- запад", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 18.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ НА ПУП-ПЗ за ПИ 51500.84.55

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица че с Решение №431 от Протокол №12/23.12.2016г. на Общински съвет Несебър е одобрено задание за ПУП-ПЗ за смяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за ПИ 51500.84.55 в землището на гр.Несебър, местност „Кокалу”, община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 17.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews