Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ НА ПУП-ПП за м.”Кладери”,землище с.Емона

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица че с Решение №432 от Протокол №12/23.12.2016г. на Общински съвет Несебър е одобрено задание за ПУП-ПП за обект ”Кабели 20кV от нови ЖР стълбове в ПИ 27454.23.86 до нов БКТП в ПИ 27454.23.19” находящи се в землището на с.Емона, местност „Кладери”, община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 17.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-7706/09.12.2016 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.65.17, м.“Чатал тепе“, землище с.Равда, община Несебър.
С проекта се предвижда промяна трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за поземлен имот с идентификатор 61056.65.17 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“. Пи 61056.65.17 е с площ 13 921кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“.
Заданието предлаг новообразуваните поземлени имоти се въвежда устройствената зона „Ок“ и се установяват следните устройствените показатели: Кпл.=30%, Кинт= 1,50, Н корниз-15,00м и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 17.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-088/11.01.2017г.

от "ИРИДА-71" ООД, представлявано
от Надя Ставрева Иванова, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата
за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "
Нова специализирана схема за поставяне на преместваеми обекти и
съоръжения, включително допълнителни търговски площи на територията на
морски плаж с наименование "Слънчев бряг-юг", находящ се в к.к."Слънчев
бряг", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 16.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-101/12.01.2017 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №356 от 09.12.2016 год. е одобрен ПУП-ИПЗ за имот с идентификатор 61056.68.119, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда.
Подробният устройствен план касае въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на устройствените показатели както следва: Кпл.=30%, Кинт.=1,50 максимална височина на застрояване от Н=13.00м и минимално озеленена площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Публикувано на 13.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление с вх.№ Н2-УТ-057/05.012017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл.4 , ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от Христо Тенчев Чотров и др. за инвестиционно предложение за изменение на ПУП –ПРЗ за УПИ ІХ-49 кв.25а по плана на с.Баня, община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 12.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

ПРОЕКТ - ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МУЗЕЙ «СТАРИНЕН НЕСЕБЪР»


На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и на Портала за обществени консултации, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект на ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МУЗЕЙ «СТАРИНЕН НЕСЕБЪР». Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: ttodorova@nesebar.bg

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МУЗЕЙ «СТАРИНЕН НЕСЕБЪР»Публикувано на 12.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


"ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ" В УПИ
VІІІ-25, КВ.8 ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 12.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


"МАГАЗИН ЗА ПЛАТОВЕ" В ПИ 61056.51.108, М."ЧАТАЛ ТЕПЕ", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 12.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление за инвестиционно предложение
вх.№Н2-УТ-033/04.01.2017г.

от "ИНТЕР-ТРАВЕЛ" ООД
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 11.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление за инвестиционно предложение
вх.№Н2-УТ-032/04.01.2017г.

от "ИНТЕР-ТРАВЕЛ" ООД
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 11.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews