Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

На основание § 4, ал. 2, изр. второ от ДР на ЗУТ

ДО: "ВОЛТА 2000"ЕООД, ЕИК 115779188, вписано в ТР със седалище и адрес на
управление гр. Пловдив, р-н Северен, ул. "Полковник Бонев" №4, ет.4, ап.5-
като собственик на преместваемия обект
Уведомяваме Ви за издадена Заповед №691/11.05.2017г. на Кмета на Община
Несебър
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 12.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ Н2-УТ-4203 от 12.05.2017 год.

Отдел “УТ” при Община Несебър съобщава, че на основание чл.148, ал.2 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж №132 от 12.05.2017 год. за обект:“Монтаж на ново електромерно табло, тип ТЕПО до фасадата на ТП“Торнадо“, находящ се в ПИ 61056.502.238 по КК на с.Равда“, с възложител „ЕВН България Еликтроразпределение“ ЕАД.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

ОТ ОБЩИНАТА

Публикувано на 12.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

До РУНЕ АЛМАС
До РОБЪРТ АНТЪНИ О РАЙЛИ
До МЕРИТ КВАМЕ
До МАРТИН ДЖОУЗЕФ МУУР
До МАЙКЪЛ ДЕВЛИН
До ЛЕХ АНДЖЕЙ ПИОТРОВСКИ
До КАТРИН ЕЛИЗАБЕТ МУУР
До КАРЕЛИЯ ТИМОФЕЕВА
До КАРАМФИЛКА ТРАЕВА МЕНЧЕВА
До ДЖУЛИ ЛИЙ
До ДЖОН ПАТРИК
До ДЖИ ЧАН ТСАЙ-ДЖЕЙСЪН ТСАЙ
До ГИРТС САМУС
До ГАРИ ЛЕСЛИ ПОЛ ДЮЛОН
До ВАЛЕНТИНС ПОЗДРИНС
До АНТЪНИ КЕР
До АНДРЕАС ПОНТУС ХОЛМКВИСТ
До АЛЕКСЕЙ ГЕНРИХОВИЧ КИМ
До ШОН АНТЪНИ ТОМС
До ЧАН ЙЕ-ТАУ ТСАЙ
До УРСУЛА МОЛАЧЕК
До ТРАЙО МИЛЕВ ГРОЗЕВ
До САЙМЪН МИЛКРИЙСТ

Публикувано на 12.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

ОТ EVN ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 12.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

На основание § 4, ал. 2, изр. второ от ДР на ЗУТ

ДО
"ЕМ СИ ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 115576113, вписано в ТР със седалище и адрес на
управление гр. Пловдив, район Северен, ул. „Белград” № 6, ет.6 - като
собственик на преместваемия обект

ДО
„ОКСИЖЕН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД, ЕИК 203996473,
вписано в ТР със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. БАНАТ ОФИС № 4, вх. А, ет.4 - като наемател на коктейл –
бар „Оксижен” в к.к. Слънчев бряг

Уведомяваме Ви, за издадена Заповед № 693/ 11.05.2017г. на Кмета на Община
Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 11.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

На основание § 4, ал. 2, изр. второ от ДР на ЗУТ

ДО
"ЕМ СИ ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 115576113, вписано в ТР със седалище и адрес на
управление гр. Пловдив, район Северен, ул. „Белград” № 6, ет.6 - като
собственик на преместваемия обект


ДО
„ОКСИЖЕН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД, ЕИК 203996473,

вписано в ТР със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. БАНАТ ОФИС № 4, вх. А, ет.4 - като наемател на коктейл –
бар „Оксижен” в к.к. Слънчев бряг

Уведомяваме Ви, за издадена Заповед № 692/ 11.05.2017г. на Кмета на Община
Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 11.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. “Солна” № 15; ( тел. (0596) 2-23-12;
инф. oбсл.: 2-22-15; ) централа 2-52-40 ;2-47-24;
( факс: 2-58-42 * Е-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане” гр.Поморие обявява едно свободно работно място на длъжност социален работник в отдел”Социална закрила” Изнесено работно място гр. Несебър

Изисквания за заеманата длъжност:
Образователна степен- висше бакалавър,
Професионална квалификация – хуманитарни , обществени , икономически и правни науки.
Професионален опит – не се изисква.
Допълнителна квалификация / обучение – компютърна грамотност.

Необходими компетентности:
Работа в екип - способност да работи с колегите си ефективно
Комуникативност – способност да организира работата си според сроковете.
ориентация към резултати – способност да планира , организира и контролира собствената си работа по начин ,осигуряващ възможно най – добър краен резултат.

Заявление и автобиография се подава в Дирекция „Социално подпомагане” Поморие на адрес :
Гр.Поморие, ул. „Солна” № 15.
Тел. за връзка 0596 / 2 52 40

Публикувано на 11.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

До АНГЕЛ ПАВЛОВ ХРИСТОЗОВ
До ВЕСКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
До ГАВРИЛ КРУМОВ РАДКОВ
До ГАЙНА МАРИ АЛЕН
До ДЖОН МАК КЕНЕДИ
До ДОБРИ ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ
До ЕЙДРИЪН МАРК КУК
До ЕЙЗЪЛ МИЧЪМ
До ЖАКЛИН ЕДМЪНДС
До ЗЛАТКА АТАНАСОВА ТЕМЕЛКОВА-ЗЕЛЯМОВА
До ИВАНКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
До ИМИНАС ЧЕСЛОВАС ШЕМИОТАС
До ИННА ЕРМОЛАЕВА
До ЙОХАНЕС ВИЛХЕМУС ХЕНРИКУС ВАН ДЕН БЕРК
До ИРЕНЕ ЕЛИЗАБЕТ АТУУД
До КЕВИН КИНГ
До НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОВАЧЕВ
До НИНА ВЪЛКАНОВА АПОСТОЛОВА
До РАЙЪН МАКБРАЙД
До РИЧАРД БЪРНС
До РОНАН АНТЪНИ МОНАГЪЛ
До СПАСКА КРЪСТЕВА СМИЛЕНОВА
До СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ЦОНЕВА
До ФИОНА ЕЛИЗАБЕТ КИНЧ
До ЮЛИЯ ТРЮВЕРТ09.07.1966
До ЮЛИЯН ВАЛЕРИЕВ НИКОВ


Публикувано на 11.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Н2-УТ-4113/11.05.2017 год.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за обект:»Велоалея южно от път ІІІ-9061 /к.к.»Слънчев бряг –с.Тънково/» в поземлени имоти с идентификатори 51500.64.34, 51500.65.21 и частично в поземлени имоти с идентификатори 51500.57.52, 51500.64.35, 51500.65.22 и 51500.69.47 по КК на гр.Несебър за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.
С проекта се предлага на всички засегнати от трасето земеделски имоти в обхвата на разработката да се промени трайното предназначение в „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване в „За друг поземлен имот за движение и транспорт“. Предвижданата велоалея се ситуира южно от път ІІІ-9061 /от к.к.“Слънчев бряг до новоизграден обходен път на с.Тънково/, като първи етап. В обхвата на масиви 51500.64.65 и 66 по КК на гр.Несебър се предвижда освен велоалея прокарване на трасе за локално платно с ширина 6,0м за еднопосочно движение, като в района на двете съоръжения платното се прибира на вливане и отливане. С предлаганото решение остава възможността за бъдещо разширение на път ІІІ-9061 и връзка с автомагистрала „Черно море“.Разглежданите масиви са отредени за производствено-складово строителство по ОУП-Несебър от 2009год. Масив 51500.57 е предвиден за урбанизиране и поради невъзможност за ситуиране на локално платно на път ІІІ-9061 се предлага да се обслужва по трасето на ПИ 51500.57.55, тангиращ територията на юг и югозапад. След достигане на кръстовището за к-с „Сънидейс“ се предлага връзката на велоалеята за с.Тънково да се осъществи по асфалтовия път до моста на река „Хаджийска“ и от там по новоизграден обходен път на кръстовището на път ІV-90052 гр.Ахелой-с.Тънково чрез хоризонтално маркиране или обособено платно.
Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая №36, ет.3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


Публикувано на 11.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА
СГРАДА" В УПИ І-215 /73571.501.316/ КВ.22 ПО ПЛАНА НА С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА
НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 11.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews