Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Уведомление за инвестиционно предложение вх.№Н2-УТ-024/04.01.2017г.

от "Мобилтел" ЕАД относно "Базова станция с честотен обхват 900-2100 МНz на "Мобилтел" ЕАД
с №BGS 0632 "Тарсис", разположена в к.к."Слънчев бряг-запад" върху сграда
с идентификатор 51500.507.214.1.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 11.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-8056/30.12.2016г.

от "СНАД 55" ЕАД, представлявано
от Атанас Сотиров Димитров, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: "Надстройка на хотел "Мена Палас" в УПИ ІV, кв.36, с
идентификатор по КК 51500.505.164 по плана на к.к."Слънчев бряг-изток",
община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 10.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-8052/29.12.2016г.

от "Ния Пром" ЕООД, представлявано
от Гергана Петрова Петрова, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: " ПУП-ИПР за кв.12, обособяване на нов УПИ ХVІІІ/ идентичен с
ПИ 51500.505.1055, 51500.505.1054, 51500.505.1053, 51500.505.1,
51500.505.2 и частично идентичен с ПИ 51500.505.294 от КК на гр.Несебър,
чрез обединение на УПИ ХІV за курортно строителство, УПИ ХV за трафопост,
КПС и озеленяване, УПИ VІІ и частично изменение на улична регулация,
к.з."Делфин".

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 10.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление

вх.№Н2-УТ-7727/09.12.2016г. от "Би Ти Ай Билд Строй" ЕООД , представлявано от Благой Балинов, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на магазини за промишлени стоки в УПИ V-общ., кв.7103, с идентификатор по КК 51500.506.191 по плана на к.к."Слънчев
бряг-запад", община Несебър.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 10.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

ПРОЕКТ - П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРЕЗ 2017 г.

Публичното му обсъждане ще се извърши по графика за общественото
обсъждане на общинския бюджет за 2017г. по съответните населени места.

ИЗТЕГЛИ - ПРОЕКТ П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРЕЗ 2017 г.


Публикувано на 03.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2017Г. ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

05.01.2017г.
гр.Несебър – от 09,30ч. - в зала Мелса
с.Кошарица – от 11,00ч. - в сградата на кметството
с.Гюльовца – от 13,00ч. - в сградата на кметството
с.Оризаре – от 14,00ч. - в сградата на кметството
с.Тънково – от 15,00ч. - в сградата на кметството

06.01.2017г.
гр.Обзор - от 11,00ч. - в сградата на кметството
гр.Свети Влас - от 15,00ч. - в сградата на кметството
с.Равда – от 17,00ч. – в сградата на кметството

Публикувано на 27.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ


ОТ 09 . 01. 2017Г ДО 31.03.2017Г ДИРЕКЦИЯ „ТРАНСПОРТ“ЗАПОЧВА ДА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПАРКИРАНЕ В ЗОНИТЕ С ПЛАТЕН АБОНАМЕНТ ГРАД НЕСЕБЪР – НОВА ЧАСТ


Публикувано на 27.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-8016/27.12.2016г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №360/14.12.2016г. на зам. кмета на Община Несебър е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на гр.Несебър в частта му по отношине на УПИ ХХХІ-общ., с идентификатор №51500.502.454, УПИ ХХХІІІ, с идентификатор №51500.502.455 и второстепенна улица с идентификатор №51500.502.450 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.55 по плана на гр.Несебър.
С проекта в частта му изменение на регулационен план новообразуваните УПИ се урегулират на площ и с отреждане както следва: УПИ ХХХІ-454 /общ./ с площ 2768кв.м. се отрежда „За поликлиника и трафопост“, УПИ ХХХІІІ-454,455 с площ 5785кв.м., се отрежда „За курортно и жилищно строителство“ и УПИ ХХХІV-450,455 /общ./ с площ 195кв.м. се отрежда „за КОО“, 305кв.м. от УПИ ХХХІІІ се придават към имот с идентификатор 51500.502.450, отреден за улица и се обособяват за паркинг.
С проекта в частта му план за застрояване за трите новообразувани УПИ се установява „Смесена централна зона“ /“Ц“/ при съответния режим и следните устройствени показатели:-
за УПИ ХХХІ-454 /общ./: Кпл.=80%, Кинт.=2,00, Позел=20% и Нкорниз до 15,00м.
за УПИ ХХХІІІ-454,455: Кпл.=80%, Кинт.=2,60, Позел=20% и Нкорниз до 15,00м.
за УПИ ХХХІV-450,455/общ./: Кпл.=80%, Кинт.=0,80, Позел=20% и Нкорниз до 4,50м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №360/14.12.2016г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за изменение на ПУП–ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от настоящото съобщение.
Заповедта в частта и по отношение на одобряване плана за регулация, с който се променят границите в хипотезата на чл.15, ал.6 от ЗУТ, влиза в сила с издаването и.
тел. за справка 0554/29342 М. Караджова

Публикувано на 27.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"
В УПИ ХІV-179, КВ.27 /73571.501.407/ ПО ПЛАН НА С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 27.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ с вх.№ Н2-УТ-7955/22.12.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл.4 , ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от Роза Иванова Велева и Вельо Георгиев Велев за инвестиционно предложение изграждане на ”Пристройка към съществуваща жилищна сграда и допълващо застрояване” в ПИ 02703.501.312 по КК на с.Баня, община Несебър.

Публикувано на 27.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews