Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

УВЕДОМЛЕНИЕ

За инвестиционно предложение относно обект: "ПУП-ПРЗ за ПИ 11538.1.62; ПИ 11538.1.61; ПИ 11538.1.27" м.
Юрта, з-ще гр. Свети Влас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 22.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-7924/21.12.2016 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на н-ци Иванка Тодорова Кръстева и на Елена Андонова Бербатова, че е изработен проект за ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.77.28, м.“Чатал тепе“, землище с.Равда, община Несебър.
С проекта се предвижда промяна изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 61056.77.28 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“. Пи 61056.65.17 е с площ 2503кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Незастроен имат за жилищни нужди“.
Заданието предлага запазване на отреждането „За жилищно строителство“, промяна на устройствената зона от Жм“ на „Жс“ и установяване на следните устройствените показатели: Кпл.=30%, Кинт= 1,50,Н корниз-15,00м и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331


Публикувано на 22.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №2593/16.12.2016 г.

На основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №357 от Протокол №11/24.11.2016г. на Общински съвет - Несебър,
ЗАПОВЯДВАМ:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор №39164.502.383 по кадастралната карта на с.Кошарица, на площ от 361 кв.м., представляващ УПИ XVII-342 в кв.28 по плана на с.о. „Чолакова чешма“, отреден за „Жилищно строителство“, с градоустройствени показатели: Кпл.-40%, Кинт-1.20, Н-10.00 м. и озеленяване 50%, при граници: 39164.502.384, 39164.502.408, 39164.502.1, 39164.502.409, 39164.502.410, 39164.502.371, с АчОС№3185/22.10.2009г.
При следните условия:

Публикувано на 21.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д №2591/16.12.2016г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №353 от Протокол №11/24.11.2016г. на ОС – Несебър,
ЗАПОВЯДВАМ:
Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект, представляващ: Самостоятелен обект с идентификатор 51500.502.429.7.1 по КК на гр.Несебър, ул.“Любен Каравелов“ №1, на площ от 270.73 кв.м, от които 135.50 кв.м помощни помещения, с предназначение зала за фитнес, АОС №6416/06.07.2016г., при следните условия:

Публикувано на 21.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д №2594/16.12.2016г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №355 от Протокол №11/24.11.2016г. на ОС – Несебър,
ЗАПОВЯДВАМ:
Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект, представляващ: Самостоятелен обект с идентификатор 51500.501.39.1.4 по КК на гр.Несебър, находящ се на партерния етаж в сграда с идентификатор 51500.501.319.1 по КК на гр.Несебър, ул.“Месемрия“ №17, на площ от 55.19 кв.м, от които 16.47 кв.м са складове и санитарен възел, с предназначение за търговска дейност, АОС №6435/03.10.2016г., при следните условия:

Публикувано на 21.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д №2592/16.12.2016г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №354 от Протокол №11/24.11.2016г. на ОС – Несебър,
ЗАПОВЯДВАМ:
Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот частна - общинска собственост, представляващ: Магазин на площ от 26.60 кв.м. /двадесет и шест цяло и шестдесет кв.м./, ведно със санитарен възел към него на площ от 1.41 кв.м, находящ се на първи етаж от сграда с идентификатор №51500.501.295.2 по КК на гр.Несебър, ул.”Тервел” №7, УПИ ІІІ-167, кв.44 по плана на гр. Несебър – стара част, АчОС №463/30.04.1998г., при следните условия:

Публикувано на 21.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-7889/19.12.2016г.


Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №РД-02-15-69/15.07.2016г. на Министъра на МРРБ е разрешено изработване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за акваторията на съществуващия специализиран пристанищен обект – пристан за кораби за сезонен превоз на пътници, находящ се пред съществуваща буна /поземлен имот с идентификатор 51500.510.180 по КККР на гр.Несебър/, в непосредствена близост до плаж „Акротирия - изток” на гр.Несебър, в съответствие с приложеното мотивирано предложение.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 19.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-7710/09.12.2016 год.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №351 от 09.12.2016 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 73571.36.149, м.”Над селото”, землище с.Тънково.
Подробният устройствен план касае отреждане на имота „За жилищно строителство”, въвеждане на устройствена зона „Жм“ и установяване на устройствените показатели както следва: Кпл.=40%, Кинт.=1,20 максимална височина на застрояване от Н=10.00м и минимално озеленена площ от 40%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 16.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Изх.№ Н2-УТ-7701/09.12.2016г.


На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за ПУП- парцеларен план за обект: „Кабелно захранване на вилно селище от еднофамилни жилищни сгради и басейн – първи етап”, находящ се в имот с идентификатор по кадастрална карта 39164.26.159, м. „Сокбунар”, землище с. Кошарица”, преминаващо през ПИ 39164.26.16 и ПИ 39164.26.22 по кадастралната карта на м. „Сокбунар”, землище с. Кошарица”.
Трасето на кабела започва от БКТП „Морава” в ПИ 39164.26.18
, преминава през ПИ 39164.26.16 /публична общинска собственост/ и начин на трайно ползване – за полски път и през ПИ 39164.26.22 /публична общинска собственост/ и начин на трайно ползване – за полски път и достига до табло мерене на границата на ПИ 39164.26.159 по плана на м. „Сокбунар”, землище с. Кошарица”.
Дължината на трасето на кабела е 106.00м. които са изцяло в земеделска територия , като 66.00 м. са в ПИ 39164.26.16 и 40.00 м. са в ПИ 39164.26.22. Създава се сервитут с ширина 1.00м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела с обща площ от 215.00 кв.м., изцяло в земеделска територия, като 133,00 кв.м. попадат в ПИ 39164.26.16 и 82,00 кв.м. попадат в ПИ 39164.26.22 по кадастралната карта на м. „Сокбунар”, землище с. Кошарица”.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 31, ет.3, тел. 2-93-69.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


Публикувано на 09.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение относно обект: "Еднофамилно
жилищна сграда", УПИ Х, кв.20, ПИ 11538.504.976 по плана на
с.о."Инцараки", землище гр. Свети Влас


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 08.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews