Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
Изх. № Н2-УТ-7668/ 07.12.2016г.


Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ VІ-общ., кв. 7, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.406 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър. Проектът касае промяна на плана за застрояване на УПИ VІ-общ., кв.7, ПИ 51500.503.406 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър, като се завишава Кинт. от 1.70 на 2.00 и максималната височина на застрояване от Н=10.00м. на Н=15.00м. при запазване на устройствената зона „Жс”, Кпл. от 50% и минимално озеленена площ от 40%.
Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 30 дневен срок пред Община Несебър.


Публикувано на 07.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ вх.№ Н2-УТ-7531/01.12.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл.4 ,ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от „Баня Агро” ООД за създаване на трайни насаждения от орех и вишни и изграждане на лека ограда на ПИ находящи се в землището на с.Баня, община Несебър.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 07.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-7636/06.12.2016 год.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №349 от 05.12.2016 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 61056.51.108 и ПИ 6105651.109 /образувани от разделянето на ПИ 61056.51.13/, м.”Чатал тепе”, землище с.Равда.
Подробният устройствен план касае въвеждане за имотите, устройствена зона „Ок“ и установяване на устройствените показатели както следва: Кпл.=30%, Кинт.=1,50 максимална височина на застрояване от Н=15.00м и минимално озеленена площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 07.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:"ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕТ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
В УПИ ХХХVІІІ-490 И УПИ ХХХІХ-490, КВ.34 ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА
НЕСЕБЪР И ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕТО ИМ"

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 05.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение относно обект: "Жилищна сграда
"А" в УПИ І, кв.14, ПИ 51500.503.108 по плана на гр. Несебър, ж.к. "Черно
море"

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 05.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-7464-001/02.12.2016г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и
физически лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционна инициатива за изграждане на обект: „Жилищна сграда „А” и „Б” ” в ПИ №51500.502.494 по КК, УПИ ІV-494 кв.98 по плана на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас”.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 02.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:"ПУП-ПП ЗА ВЕЛОАЛЕЯ, ЮЖНО ОТ
ТРЕТОКЛАСЕН ПЪТ ІІІ-9061 /КК "СЛЪНЧЕВ БРЯГ"-С.ТЪНКОВО/, ЗЕМЛИЩЕ
ГР.НЕСЕБЪР, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 02.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:"ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА
СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ В ПИ 61056.56.26, М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 01.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.№Н2-УТ-7537/01.12.2016г.


Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Външно ел. захранване на склад за строителни материали и офиси” в поземлен имот с идентификатор №51500.73.11 по кадастралната карта гр. Несебър, местност „Кокалу” ”. Трасето на кабела започва от нов БКТП в ПИ 51500.74.53, преминава през ПИ 51500.74.74, ПИ 51500.73.20 и ПИ 51500.73.28 и завършва до ново ТЕПО на границата с ПИ 51500.73.11 по кадастралната карта гр. Несебър, местност „Кокалу”. Дължината на трасето на кабела е общо 131м.. Определя се сервитут по 1м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута е общо 262кв.м., като 148кв.м. попадат в ПИ 51500.74.74, 38кв.м. попадат в ПИ 51500.73.22, 6кв.м. попадат в ПИ 51500.73.20 и 70кв.м. попадат в ПИ 51500.73.28 по кадастралната карта гр. Несебър, местност „Кокалу”.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

Публикувано на 01.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews