Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 7527/01.12.2016г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 344/29.11.2016г. на кмета на общината е
ОДОБРЕН
проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване по отношение на поземлен имот с идентификатор №11538.13.928 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Козлука”, който проект касае запазване на устройствената зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 11538.13.928: Плътност на застрояване 30%, Кинт – 1,5, Hкорниз – 15м. и минимално озеленена площ 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ”– община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10 ет. 3 ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт 0554/29331

Публикувано на 01.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕОтдел “УТ” при Община Несебър съобщава на н-ци на Фила Панайотова Стоянова , н-ци на Димитър Панайотов Митрев, Станка Панайотова Хъшева и Малта Панайотова Шапшалова (собственици на УПИ VІІ кв.32); Петър Христов Касъров (с ОПС върху УПИ VІІІ кв.32)и Валентина Димитрова Калпакова (ОПС върху ½ ид.ч. от УПИ ІХ кв.32) по плана на с.Кошарица, че със заповед №321/28.11.2016г.е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V,УПИ VІІ, и УПИ VІІІ-общ. и УПИ ІХ-общ. кв.32 по плана на с.Кошарица,

Публикувано на 29.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:"ПУП-ИПР ЗА УПИ І-125А И ІІ-125А
В КВ.19 /73571.501.237 И ПИ 73571.501.238/ ПО ПЛАНА НА
С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 28.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:"ЗАДАНИЕ ПО ЧЛ.125 ОТ ЗУТ ЗА
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ИПЗ " ЗА УПИ ХІІІ-528 В КВ.33 /61056.501.415/ ПО ЗРП НА
С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 28.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:"ПУП-ПП ЗА ТРАСЕ ЗА КАБЕЛНО
ЗАХРАНВАНЕ 20КV" ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ИМОТ 61056.25.22, М."БЛАТО", ЗЕМЛИЩЕ
С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 28.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ вх.№ Н2-УТ-7284/22.11.2016г.


по реда на чл.4, ал.2 от Наредба
за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда за инвестиционно предложение от
"Слънчев бряг" АД и "Колизеум" ООД за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПР на УПИ І с идентификатор 51500.505.155, кв.32, касаещо придаване на част от второстепенна улица с идентификатор 51500.505.333 към УПИ І, кв.32 по плана на к.к."Слънчев бряг- изток", община Несебър

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 25.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ вх.№ Н2-УТ-7281/22.11.2016г.


по реда на чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение от "Галакси Инвестмънт" ООД за "Вътрешно преустройство на магазин за хранителни стоки с идентификатор 51500.505.397.1.539 в медико-диагностичен център", находящ се в УПИ ІІ, кв.20, ПИ 51500.505.397, Роял Бийч, вх.В, ет.0 по плана на к.к."Слънчев бряг- изток", община Несебър

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 25.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-6388-003/25.11.2016г.


БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Северна буна-Несебър“- гр. Несебър

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 25.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-7258-001/25.11.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Изграждане на спортно съоръжение – любителски тенис корт с беседка и ограда” в ПИ 51500.82.13 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу”, община Несебър, област Бургас”.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 25.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-7278-001/25.11.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Надстройка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда – югоизточен близнак” в УПИ ІV кв.71, с идентификатор 51500.502.237 по КК на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас”.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 25.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews