Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

У В Е Д О М Л Е Н И Е


за инвестиционно предложение от "Петте зодии БГ" ЕООД, с ЕИК
204134721 и Султана Георгиева Йорданова, относно ПУП-ИПРЗ за УПИ VІІІ-186
с идентификтор 51500.506.349, кв.6001, УПИ ІІ-188 с идентификатор
51500.506.340, кв.5801 и улица от о.т.597 до о.т.581 част от ПИ с
идентификатор 51500.506.348 и ИПР за УПИ ІІІ-общ., кв.5801 с идентификатор
51500.506.341 по плана на к.к."Слънчев бряг-запад", община Несебър

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 22.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е


за инвестиционно предложение
от "Акватранс Капитал" ЕООД, ЕИК 203266499, представлявано от Ангел
Петров Заемджиков, относно изграждане на Заведение за хранене и
развлечения- бистро в УПИ І, кв.70 по плана на к.к."Слънчев бряг-изток",
община Несебър с идентификатор по КК 51500.505.1005

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 22.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-7075-001/17.11.2016г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ-общ. /ПИ 51500.502.454/ и УПИ ХХХІІІ-общ. /ПИ 51500.502.455/ и второстепенна улица /ПИ 51500.502.450/ в кв.55 по плана на гр.Несебър. Проекта в частта му изменение на регулационен план, касае обособяване на новообразувани урегулирани поземлени имоти с площи и отреждане, както следва : УПИ ХХХІ-454, общ. - 2760кв.м. с отреждане „за поликлиника и трафопост“, УПИ ХХХІІІ-455 - 5785кв.м., с отреждане „за курортно и жилищно строителство“ и УПИ ХХХІV-455, общ. - 195кв.м. с отреждане „за КОО“.
С частта план за застрояване трите новообразувани УПИ са в режим на „смесена централна зона“ /“Ц“/ и за същите се предлагат следните устройствени показатели :
- за УПИ ХХХІ-454 : Кпл.=80%, Кинт.=2,00, Позел=20% и етажност Н до 15,00м.
- за УПИ ХХХІІІ-455 : Кпл.=80%, Кинт.=2,60, Позел=20% и етажност Н до 15,00м.
- за УПИ ХХХІV-455 : Кпл.=80%, Кинт.=0,80, Позел=20% и етажност Н до 4,50м.
Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова

Публикувано на 17.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:"ИЗГРАЖДАНЕ НА ХОТЕЛСКИ
КОМПЛЕКС В ПИ 61056.56.4, 61056.56.5, 610556.6, 61056.56.12, 61056.56.13
И 61056.56.14, М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 17.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПКДО РОБИН ДЖАК БАРАСФОРД

Публикувано на 16.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

Обява с вх.№ Н2-УТ-7126/14.11.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпила в общинска администрация Несебър обява за инвестиционно предложение по смисъла на чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от Димитър Тенев Съристов за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 27454.23.82 по КК на с.Емона, община Несебър.
Писмени възражения, становища и предложения относно реализацията на инвестиционното предложение се подават в 14 дневен срок от публикуване на обявата в сградата на общинска администрация Несебър, ет.3, стая 37.

От общината

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 16.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.№Н2-УТ-7139/15.11.2016г.


Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Външно ел. захранване на апартаментен хотел, подобект: Кабели 0,4 кV за поземлен имот с идентификатор №51500.85.7 по кадастралната карта гр. Несебър, местност „Кокалу” ”. Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП „Ифа“ в ПИ 51500.85.11, преминава през ПИ 51500.85.12 и достига до табло мерене в новопроектирана сграда в ПИ 51500.85.7. Дължината на трасето е 55 м. в ПИ 51500.85.12 - земеделска територия. Определя се сервитут от 0,7 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута е 113 кв.м. и попада изцяло в ПИ 51500.85.12.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 15.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.№Н2-УТ-7140/15.11.2016г.


Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда, подобект: Кабели НН за поземлен имот с идентификатор №51500.84.51 по кадастралната карта гр. Несебър, местност „Кокалу” ”. Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП „Елир“ в ПИ 51500.86.6, преминава през ПИ 51500.86.21 и достига до нов кабелен разпределителен шкаф на границата на ПИ 51500.84.52. Дължината на трасето е 79 м. в ПИ 51500.86.21 - земеделска територия. Определя се сервитут от 0,6 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута е 95 кв.м. и попада изцяло в ПИ 51500.86.21.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 15.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е


за инвестиционно предложение за обект " Еднофамилна жилищна
сграда", кв.4, УПИ ХVІ по плана на гр. Несебър, ж.к. "Черно море".

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 15.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6961-001/14.11.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Частично изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 51500.56.59 по КК на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”, община Несебър, област Бургас”.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 14.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews