Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Уведомление с вх.№ Н2-ОА2-7041/10.11.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от Калоян Стефанов Стефанов за изграждане на „Жилищна сграда” в ПИ 27454.501.354 по КК на с.Емона, община Несебър.
Писмени възражения, становища и предложения относно реализацията на инвестиционното предложение се подават в 14 дневен срок от публикуване на обявата в сградата на общинска администрация Несебър, ет.3, стая 37.

От общината

Публикувано на 14.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ОТ "БЕЛВИЛ" ООД

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 11.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ОТ СВЕТОСЛАВ ЯНКОВ БАЛАБАНОВ

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 11.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Преустройство на съществуваща база на Мобилтел ЕАД

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 11.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-7045/10.11.2016 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на , че е изработен проект за ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 73571.36.149, м.“Над селото“, землище с.Тънково, община Несебър.
Проекта касае промяна предназначението на земеделска земя, представляваща имот с идентификатор 73571.36.149 с площ 3477кв.м в м.“Над селото“, землище с.Тънково за неземеделски нужди-за застрояване с три жилищни сгради.
За имота се установява устройствена зона „Жс“ устройствени показатели както следва: Кпл.=40%, Кинт.= 1,20 , Етажност Н корниз-10,00м и минимално озеленена площ от 40%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 11.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6918-001/09.11.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Уличен водопровод и канализация” от ПИ 51500.17.8 до ПИ 51500.18.4 м.”Бостанлъка”, землище гр.Несебър, Община Несебър, като предмет на проекта е обезпечаването с вода и отвеждане на отпадните води от жилищни сгради в ПИ 51500.18.6 м.”Бостанлъка”.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 09.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6973-001/09.11.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Изграждане на многофамилна жилищна сграда със ЗХР в партера в УПИ ХХVІІІ-229 кв.74 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.229 по кадастралната карта на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас”.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 09.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:"ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
" ЗА ПИ 73571.36.124, М."НАД СЕЛОТО", ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 09.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ ЗА
СЪХРАНЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ, ИНВЕНТАР И МЕХАНИЗАЦИЯ" В ПИ
73571.9.44, ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 09.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление с вх.№ Н2-УТ-6917/04.11.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпила в общинска администрация Несебър обява за инвестиционно предложение
Относно: изграждане на жилищна сграда в УПИ ІV-29 кв.13 по плана на с.Емона с идентификатор по КК 27454.501.60 с възложител Юлий Манолов Ванев.
Писмени възражения, становища и предложения относно реализацията на инвестиционното предложение се подават в 14 дневен срок от публикуване на обявата в сградата на общинска администрация Несебър, ет.3, стая 37.

От общината

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 08.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews