Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

У В Е Д О М Л Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ
ВОДОПРОВОД ЕТЕРНИТ Ф250ММ", МИНАВАЩ ПРЕЗ УПИ ІІ-486, ІV-ОБЩ. И V-486 В
КВ.35А ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 02.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:"ЗАДАНИЕ ПО ЧЛ.125 ОТ ЗУТ ЗА
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ИПЗ ЗА УПИ ХХІІІ-534 В
КВ.33 ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 02.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, Община Несебър обявява Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс –гр.Несебър, ведно с мотивите за приемането му.
Заинтересованите лица могат да подават предложения и становища относно Проекта в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в деловодството на Община Несебър, на адрес: гр. Несебър, ул.”Еделвайс” № 10.
 ПРОЕКТ!

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС НЕСЕБЪР

Публикувано на 01.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

Проект за приемане на НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект за приемане на НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани.


Публикувано на 27.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

Проект на Н А Р Е Д Б А № 16 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР


На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове,Община Несебър публикува обновения Проект на Н А Р Е Д Б А № 16 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР, с първоначална публикация при внасяне за първо четене от 05.04.2016г. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани.


Публикувано на 27.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

Покана за доброволно премахване гр.Обзор


До Станка Михайлова Вълчева
ул. Кирил и Методий 3
гр. Обзор

До Михаил Николаев Николов
бул. Бъкстон
бл.201а, гр. София


Публикувано на 27.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№6716/27.10.2016г.
заповед №299/26.10.2016г.


Отдел “УТ” при Община Несебър съобщава че е издадена заповед №299/26.10.2016г. на кмета на община Несебър за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-52 с идентификатор по КК 02703.501.52, УПИ V-52 с идентификатор по КК 02703.501.607 и УПИ VІ-52 с идентификатор по КК 02703.501.608 кв.24 по плана на с.Баня, който план за регулация касае обединяване на УПИ ІІ-52 с идентификатор 02703.501.52, УПИ V-52 с идентификатор 02703.501.607 и УПИ VІ-52 с идентификатор 02703.501.608 в новообразуван УПИ ІІ-52 с площ от 2270кв.м., кв.24 по плана на с.Баня.
С плана на застрояване новообразуваният УПИ ІІ-52 се запазва отреждане „За жилищно строителство” устройствена зона „Жм”, Кинт.1.20, Кпл.=60, максимална височина на застрояване-10.00м. и минимално озеленена площ 40%, начин на застрояване- свободно основно застрояване.
Одобрения проект и заповедта се намират в отдел УТ – община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и могат да се прегледат от заинтересуваните лица. тел. 0554/29342/
Заповедта на кмета на община Несебър може да бъде обжалвана чрез община Несебър пред БОС в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

Публикувано на 27.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е


за инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в
УПИ ІІ-603, кв.55, по плана С.О. "Инцараки"

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 25.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-6653/24.10.2016 год.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на н-ци Кръста Григорова Садразанова, че е изработен проект за ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.51.13, м.“Чатал тепе“, землище с.Равда, община Несебър.
С проекта се предвижда разделяне на ПИ 61056.51.13 с площ 3381 кв.м на два новообразувани поземлени имота, съответно ПИ 61056.51.108 с площ 1691 кв.м и ПИ 61056.51.109 с площ 1690 кв.м.
За новообразуваните поземлени имоти се въвежда устройствената зона „Ок“ и се установяват следните устройствените показатели: Кпл.=30%, Кинт= 1,50, Н корниз-15,00м и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331


Публикувано на 24.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Изх.№ Н2-УТ-6642/24.10.2016г.


На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за ПУП- парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда за сезонно ползване в ПИ 39164.21.188, местност „Мишкефа”, землище с. Кошарица, преминаващи през ПИ 39164.21.8 ; ПИ 39164.21.11 и ПИ 39164.21.232, по кадастралната карта на местност „Мишкефа”, землище с. Кошарица.
Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП „Уруч енде2” в ПИ 39164.21.320, урбанизирана територия, преминава през ПИ 39164.21.8, собственост на Община Несебър с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ 39164.21.11, собственост на Община Несебър с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – "пасище, мера" и ПИ 39164.21.232, собственост на Община Несебър с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път и достига до ПИ 39164.21.188.
Дължината на трасето на кабела е 77.00м. Създава се сервитут с ширина 1.00м. от от двете страни спрямо оста на трасето на кабела, с обща площ от 154.00 кв.м., като 12 кв.м. попадат в ПИ 39164.21.8; 56 кв.м. попадат в ПИ 39164.21.11; 86 кв.м. попадат в ПИ 39164.21.232.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 31, ет.3, тел. 2-93-69.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 24.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews