Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Изх.№Н2-УТ-6641/24.10.2016г.


На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за ПУП- парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на вилна сграда за сезонно ползване в ПИ 39164.13.341, местност „Кору дере”, землище с. Кошарица, преминаващи през ПИ 39164.12.49 , ПИ 39164.12.29, ПИ 39164.12.30, ПИ 39164.13. 127, ПИ 39164.13. 128 и ПИ 39164.13. 10 по кадастралната карта на местност „Кору дере”, землище с. Кошарица.


Публикувано на 24.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6609/21.10.2016г.


Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №247/28.09.2016г. на ”ЕВН България Електроразпределение” ЕАД за „Кабели ниско напрежение (2 броя), тип NAY2Y-J4x185 SM мм² от ТНН на съществуващ БКТП „Елир” находящ се в ПИ 51500.86.5 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу” до нов кабелен разпределителен шкаф, КРШ F4, монтиран на границата между ПИ 51500.84.39 и ПИ 51500.84.42 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу” ”. „Кабели ниско напрежение (3 броя), тип NAY2Y-J4x95 SM мм² от новия КРШ до три броя нови електромерни табла, тип ТЕПО, монтирани до фасадата на сграда в ПИ 51500.84.42 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу” ”.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова

Публикувано на 21.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№6572/20.10.2016г.


На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места “Уличен водопровод” за имот с идентификатор 51500.69.16 , по кадастрална карта на гр.Несебър, месност „Инджекьойско блато”,община Несебър.
Трасето на уличния водопровод започва от съществуващо отклонение към чугунен водопровод Ф600 за ПИ 51500.69.46.Трасето преминава през ПИ 51500.66.33 с площ 11051.28кв.м. с начин на трайно ползване „за полски път”, публична общинска собственост и завършва в ПИ 51500.69.16 по кадастрална карта на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато”.
Дължината на трасето е 110м.в земеделска територия в ПИ 51500.66.33, с определен сервитут от 2м. от двете страни спрямо трасето на водопровода.
Площа на сервитута е 436 кв.м. изцяло в земеделска територия и попада в ПИ 51500.66.33.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37./тел. 0554/293-42/
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 20.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК


ДНГ ИНВЕСТМЪНТС БЪЛГАРИЯ ООД
ДНГ ИНВЕСТМЪНТС БЪЛГАРИЯ ООД 2

Публикувано на 19.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6400/12.10.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,
Относно: инвестиционно предложение с възложител Павлин Кирилов Георгиев за изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на Курортен комплекс-ваканционно селище и сондажен кладенец в ПИ 27454.39.30 находящ се в землището с.Емона, месността „Мегало алан”,община Несебър.
Материалите към информирането се намират в сградата на общинска администрация Несебър, ет.3, стая 37

От общината

Публикувано на 14.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6396/12.10.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,
Относно: инвестиционно предложение на Васил Тенев Саръстов, Димитър Тенев Саръстов и Калинка Тенева Саръстова за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 27454.30.24 м.”Шапка”, землище с.Емона, община Несебър.
Материалите към информирането се намират в сградата на общинска администрация Несебър, ет.3, стая 37

От общината

Публикувано на 14.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6341/11.10.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,
Относно: инвестиционно предложение на „Мобилтел”ЕАД за изграждане на „Преустройство на съществуваща Базова станция BGS0034.A002”Елените нова” в ПИ 27454.502.75,В.С.Елените, с.Емона, община Несебър.
Материалите към информирането се намират в сградата на общинска администрация Несебър, ет.3, стая 37

От общината

Публикувано на 14.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6241/06.10.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,
Относно: инвестиционно предложение на „Емона 2000”ЕООД за изграждане на нов БКТП 20/0.4 кV, 2х800 кVА, 2бр. ДГ 300кVА и кабели НН към тях в ПИ 27454.23.19 находящи се в землището на с.Емона, местност „Кладери”, община Несебър.
Материалите към информирането се намират в сградата на общинска администрация Несебър, ет.3, стая 37


От общината

Публикувано на 11.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6240/06.10.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,
Относно: инвестиционно предложение на „Емона 2000”ЕООД за изграждане на подземен кабел НН присъединително отклонение от електромерно табло НН в ПИ 27454.23.19 до ГРТ на обект”Ваканционно селище” в ПИ 27454.23.63 находящи се в землището на с.Емона, местност „Кладери”, община Несебър.
Материалите към информирането се намират в сградата на общинска администрация Несебър, ет.3, стая 37


От общината

Публикувано на 11.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6242/06.10.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,
Относно: инвестиционно предложение на „ЕВН-България Електроразпределение”ЕАД за изграждане на подземен кабел 20 кV от нов БКТП 20/0.4 кV, 2х800 кVА в ПИ 27454.23.19 находящи се в землището на с.Емона, местност „Кладери”, община Несебър.
Материалите към информирането се намират в сградата на общинска администрация Несебър, ет.3, стая 37

От общината

Публикувано на 11.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews