Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.№Н2-УТ-6267/07.10.2016г.


Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Външно ел. захранване на база на БКС – гр. Несебър“ за поземлен имот с идентификатор №51500.73.31 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Несебърска мера“. Кабелната линия е с начало съществуващ БКТП в ПИ 51500.74.53, преминава през ПИ 51500.74.74-селскостопански, горски, ведомствен път, през ПИ 51500.73.22 –местен път до табло мерене в ПИ 51500.73.31 и е с дължина 193 м - в земеделска територия. Площите на ограничение на имотите са 396 кв.м. Определена е сервитутна граница на 1,00м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

Публикувано на 07.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6262/07.10.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Изграждане на обект за замразяване и съхранение на рибни продукти” в ПИ 51500.82.56 м.”Кокалу”, гр.Несебър.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 07.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Несебър приема предложения и становища относно проект на ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Общинско предприятие„Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване” гр. Несебър. Становища могат да бъдат направени на интернет страницата на общината или в Центъра за административно обслужване на Община Несебър на адрес: гр. Несебър ул. Еделвайс №10


Публикувано на 07.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6263/07.10.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Пристройка към съществуваща двуетажна жилищна сграда” в УПИ І-347 кв.57 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.501.386 по КК.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 07.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ПУП-ПЗ" ЗА ПИ 61056.56.41,
М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 06.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ПУП-ПРЗ" ЗА ПИ 61056.56.4,
61056.56.5, 61056.56.6, 61056.56.12, 610565.56.13, 61056.56.14 61056.56.17
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 06.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:"ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ
УВЕСЕЛИТЕЛЕН ПАРК СЪС ЗООКЪТ И ПЛОЩАДКИ ЗА ЯЗДЕНЕ" В ПИ 61056.15.20,
М."ЧЕШМЕ ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 06.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:"ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИЧНА КАБЕЛНА
МРЕЖА" НА С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 05.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е


Уведомление за инвестиционно предложение относно обект: "Жилищна сграда",
гр. Несебър, кв.8, УПИ VІІ-общ., ПИ 51500.503.72
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 05.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 6177/04.10.2016г.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор № 51500.24.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана”. Имотът попада в зона „Б” съгласно ЗУЧК.
Констатации: Представен е проект за ПУП-ПРЗ за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за поземлен имот с идентификатор №51500.24.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана“. Имотът попада в кв.89 съгласно приет от ОбЕСУТ с протокол №7/07.05.2001г. проект за териториално устройствено зониране и улично-регулационен план /предварителен проект/ на курортна зона „Инцараки“. ПИ 51500.24.22 е с площ 3102 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“. Проектът предлага прокарване на улица по съществуващ земеделски прокар, тангираща кв. 89 от север с габарит 6м. улично платно и 1,5м. тротоар. Съгласно чл. 16 от ЗУТ се отнемат 11% или 341 кв.м. от площта на имота в полза на община Несебър за изграждане на обекти за социалната и техническата инфраструктура. От ПИ 51500.24.22 се обособяват новообразувани УПИ I-2422 с площ 1381 кв.м. и УПИ II-2422 с площ 1381 кв.м. За новообразуваните УПИ I-2422 и УПИ II-2422 в кв.89 се предлага въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 12 м. и минимално озеленена площ 50%.
Представено е Решение №БС-75-ПР/07.06.2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ – гр. Бургас.
Проектът се намира в отдел “УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10 ет. 3 ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Телефон за контакт 0554/29331

Публикувано на 04.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews