Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 6178/04.10.2016г.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори №11538.5.27, №11538.5.43, №11538.5.46, №11538.5.49, №11538.5.51, №11538.5.72 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Юрта“, имот с идентификатор №11538.501.504 по кадастралната карта на гр.Свети Влас, УПИ V /идентичен с имоти с идентификатори №11538.501.191, №11538.501.192, №11538.501.193 и №11538.501.194 / в кв.7 по плана на гр. Свети Влас и част от поземлен имот с идентификатор №11538.501.11 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, попадащ в кв.1 УПИ І по плана на гр.Свети Влас.
Имотите попадат в зона „Б“ съгласно чл.11 от ЗУЧК.
Констатации: Проектът касае обособяване от №11538.5.27, №11538.5.43, №11538.5.46, №11538.5.49, №11538.5.51, №11538.5.72 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Юрта“, имот с идентификатор №11538.501.504 по кадастралната карта на гр.Свети Влас, УПИ V /идентичен с имоти с идентификатори №11538.501.191, №11538.501.192, №11538.501.193 и №11538.501.194 / в кв.7 по плана на гр. Свети Влас и част от поземлен имот с идентификатор №11538.501.11 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, попадащ в кв.1 УПИ І по плана на гр.Свети Влас, на нов квартал 65 към ЗРП гр.Свети Влас за изграждане на спортни игрища за футбол, тенис на корт, баскетбол и волейбол в южната част на разглежданата територия, като се запази съществуващия трафопост до детската градина и се ситуират два нови. В останалата част се предвижда изграждане на мрежа от панорамни алеи от двете страни на талвега обвързана с подходите по уличната регулация на гр.Свети Влас и съществуващите проходи към зона „Инцараки“. Ситуирани са панорамни площадки и две водни огледала (басейни), както и трибуни със съблекални и възстановителен център източно от футболния терен, паркинг и обслужваща сграда. Ситуирани са обекти за обществено обслужване и атракцион. Осигурен е и транспортен достъп за обслужване на новопредвидения парк.


Публикувано на 04.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

КМЕТСТВО ОБЗОР изх.№Н2-УТ- 6116#1/30.09.2016г. СЪОБЩЕНИЕ


ДО НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

На основание чл.61, ал.3 от АПК, Ви съобщаваме, текста на Покана с изх.№Н2-УТ- 6116#1/30.09.2016г. за доброволно изпълнение на влязла в сила Заповед №759/12.05.2016г. на Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж:,,Едноетажна масивна сграда“, находяща се в ПИ с идентификатор 53045.503.319 по КККР на гр.Обзор, община Несебър и ПИ с идентификатор 53045.225.87 по КК на гр.Обзор, община Несебър и на границата с ПИ с идентификатор 53045.225.85 по КККР на гр.Обзор, община Несебър. 14 /четеринадесет/ дневният срок за доброволно изпълнение на заповедта започва да тече от датата на настоящото съобщение.
Съобщението ще бъде поставено в раздел ,,обяви“ на сайта на община Несебър, на информационното табло на Кметство Обзор, община Несебър,гр.Обзор, ул.Иван Вазов“ №2 и на обекта на цитираната заповед.
Приложение:
Покана с изх.№ Н2-УТ- 6116#1/30.09.2016г. за доброволно изпълнение на влязла в сила н Заповед №759/12.05.2016г. на Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж: ,,Едноетажна масивна сграда“.

Публикувано на 30.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

ОБЯВА за набиране на кандидати за потребители
по Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Несебър“


Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Несебър“ финансиран от Оперативна за храни и основно материално подпомагане
Фонд за подпомагане на най-нуждаещите се лица
Операция „Осигуряване на топъл обяд“2014BG05FMOP001-03.01


Публикувано на 30.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О МЛ Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ОТ ТРЕНДАФИЛ АТАНАСОВ КАЛОЯНОВ
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 27.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О МЛ Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:"СЪЗДАВАНЕ НА ПРИБЛИЗИТЕЛНО
24,500ДКА ТРАЙНИ БИО БАДЕМОВИ НАСАЖДЕНИЯ В М."ДРЕНАКА", ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 26.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О МЛ Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
"ПУП-ПЗ" ЗА ПИ 61056.56.50,
М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 21.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5638-001/20.09.2016г.


Отдел “УТ” при Община Несебър съобщава че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-52, УПИ V-52 и УПИ VІ-52 кв.24 по плана на с.Баня, част план за регулация касае обединяване на УПИ ІІ с идентификатор 02703.501.52, УПИ V с идентификатор 02703.501.607 и УПИ VІ с идентификатор 02703.501.608 в новообразуван УПИ ІІ-52 с площ от 2270кв.м., кв.24 по плана на с.Баня.
С плана на застрояване новообразуваният УПИ ІІ-52 се запазва отреждане „За жилищно строителство” устройствена зона „Жм”, Кинт.1.20, Кпл.=60, максимална височина на застрояване-10.00м. и минимално озеленена площ 40%, начин на застрояване- свободно основно застрояване.
Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-42.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.


Публикувано на 20.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О МЛ Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Относно обект:" Жилищна сграда", с.о. "Инцараки", з-ще Свети Влас, кв. 57,
УПИ V-652, ПИ 11538.504.866
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 20.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ заповед №260/15.09.2016г.


Отдел “УТ” при Община Несебър съобщава че е издадена заповед №260/15.09.2016г. на кмета на община Несебър за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ-31; УПИ ІІІ-38 и УПИ Х-32 кв.7 по плана на с.Баня, касаещ прокарване на вътрешните регулационни линии между УПИ ІІ-31; УПИ ІІІ-38 и УПИ Х-32 кв.7 по съществуващи имотни граници по кадастрална карта на ПИ 02703.501.31, 02703.501.38 и ПИ 02703.501.32 , както и образуване от УПИ ІІ на два нови УПИ- ІІ-31 с площ 910 кв.м. и УПИ ХVІ-31 с площ 683кв.м.След изменението на регулацията площта на УПИ ІІІ-38 от 901кв.м. стана 928кв.м., площта на УПИ Х-32 от 1889кв.м. става 1981кв.м.
Заповедта на кмета на община Несебър и одобрения проект се намират в отдел УТ – община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и могат да се прегледат от заинтересуваните лица. тел. 0554/29342/
Заповедта на кмета на община Несебър може да бъде обжалвана чрез община Несебър пред БОС в 14 дневен срок от получаване на съобщението.


Публикувано на 20.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О МЛ Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Относно обект: "Жилищна сграда", гр. Несебър, ж.к. "Черно море", кв.5, УПИ
ХІІ-общ., ПИ 51500.503.21
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 20.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews