Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

У В Е Д О МЛ Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Относно обект: "Жилищна сграда ЗП №3", гр. Несебър, ж.к. "Черно море",
кв.9, УПИ І, ПИ 51500.503.95
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 20.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Гласуване на избиратели с трайни увреждания


Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят  желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 22.10.2016г. включително) в писмена форма чрез:

Публикувано на 17.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О МЛ Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:"ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ С
МАГАЗИН, КАФЕ, ХАНГАР И ПАРКИНГ ЗА ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ" В ПИ
61056.25.22, М."БЛАТО", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 16.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5824/14.09.2016 год.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собственика на УПИ VІІ-473/61056.502.474/ че със заповед №258 от 13.09.2016 год. е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-473 /61056.502.473/ в кв.49В по плана на с.Равда .
Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ VІ-473 /61056.502.473/ в кв.49В по плана на с.Равда, касае промяна вътрешно-регулационните и западната улична регулационна линия на УПИ VІ-473 с площ по регулационен план 670кв.м по имотни граници на имот с идентификатор по КК 61056.502.473, като от юг уличната регулационна линия се запазва. С изменението площта на УПИ VІ-473, кв.49В става 662кв.м.
С план за застрояване УПИ VІ-473 запазва отреждането „За жилищно строителство“, установява се устройствена зона „Жс“ и устройствени показатели: Кпл.=40%, Кинт.=1,50, максимална височина Н=12,00м и минимално озеленена площ 50%, начин на застрояване – „свободно основно застрояване“.

Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Публикувано на 15.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

Списък на пасищата и мерите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2016-2017г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 14.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Изх.№ Н2-УТ- 5815/14.09.2016г.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 256/13.09.2016г. на кмета на общината е
ОДОБРЕН
проект за изменение на подробния устройствен план, в частта му план за регулация и застрояване и РУП за УПИ І-503 с идентификатор по кадастрална карта 11538.503.186 и УПИ ІІ-505 с идентификатор 11538.503.185 в кв.35 по плана на гр.Свети Влас, с който план регулационните линии на УПИ І-503 с площ 264 кв.м. се прокарват по съществуващи имотни граници на имот с идентификатор по кадастрална карта 11538.503.186 с площ 258кв.м., като се променя номера на І-186 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта. С изменението на регулацията от УПИ І-503 се придават 12кв.м. към УПИ ІІ-502, а към новообразувания УПИ І-186 се придават 3кв.м. от УПИ ІІ-502, 2кв.м. от улица проведена северно от имота, 1 кв.м. от улица проведена южно от имота.
С план за застрояване УПИ І-503 се отрежда „За жилищно и курортно строителство“, променят се устройствената зона на от „Жм” на „Ц”, характера на застрояване от ниско на средно и се установяват устройствени показатели : Кпл.=80%, Кинт.2,40, максимална височина на застрояване Н<15,00м. и минимално озеленена площ 20%, при запазване начина на застрояване –свързано с УПИ ІІ-502.
Проектът се намира в отдел “УТ” – община Несебър ,ул.”Еделвайс” № 10 ет. 3 ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт 0554/29331

Публикувано на 14.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О МЛ Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Обект "Жилищна сграда", гр. Несебър, ж.к. "Черно море", кв.9, УПИ І, ЗП 3,
ПИ с идентификатор 51500.503.95.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 13.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Изх.№Н2-УТ-5766/12.09.2016г.


На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- парцеларен план за обект: „Кабели 0.4кV за външно ел.захранване на жилищна сграда в УПИ ХХVІІ-628, кв. 55 по плана на по плана на С.О. „Инцараки”, землище гр. Свети Влас, с идентификатор по КК ПИ 11538.504.839 , преминаващи през имот ПИ 11538.1.98 по кадастралната карта на м.”Юрта” , землище гр.Свети Влас”.
Трасето на кабела започва от нов ШКД в ПИ 11538.1.98
/ публична общинска собственост/ с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път” и достига до ново ТЕПО на границата на УПИ ХХVІІ-628,кв. 55 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас, ПИ с идентификатор 11538.504.839 по КК на гр.Свети Влас. Дължината на трасето на кабела е 30.00м. в ПИ 11538.1.98 -земеделска територия. Създава се сервитут с ширина 0.60м. от страната на имотите и 1,50м. от страната на улицата спрямо оста на трасето на кабела с обща площ на сервитута от 67.00 кв.м., изцяло в ПИ 11538.1.98 по кадастралната карта на м.”Юрта” , землище гр.Свети Влас”.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 31, ет.3, тел. 2-93-69.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


Публикувано на 13.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Изх.№Н2-УТ-5768/12.09.2016г.


На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- устройствени план схеми за обект: „Кабели 0.4кV за външно ел.захранване на жилищна сграда в УПИ VІІ-587, кв. 53 по плана на по плана на С.О. „Инцараки”, землище гр. Свети Влас, ПИ с идентификатор по КК11538.504.335 , преминаващи през имот ПИ 11538.504.590 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”.
Трасето на кабела започва от съществуваща разпределителна касета в ПИ 11538.504.590 /публична общинска собственост/ с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и достига до табло мерене на границата на УПИ VІІ-587,кв. 53по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас, ПИ с идентификатор 11538.504.335 по КК на гр.Свети Влас. Дължината на трасето на кабела е 74.00м., които са изцяло в урбанизирана територия в ПИ 11538.15.590. Създава се сервитут с ширина 0.60м. от страната на имотите и 1,50м. от страната на улицата спрямо оста на трасето на кабела с обща площ на сервитута от 167.00 кв.м., изцяло в урбанизирана територия в ПИ 11538.504.590 по КК на гр.Свети Влас.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 31, ет.3, тел. 2-93-69.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


Публикувано на 13.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Изх.№Н2-УТ-5765/12.09.2016г.


На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- устройствени план схеми за обект: „Кабели 0.4кV за външно ел.захранване на жилищна сграда в УПИ VІІІ-161, кв. 49 по плана на по плана на С.О. „Инцараки”, землище гр. Свети Влас, с идентификатор по КК ПИ 11538.504.178 , преминаващи през имоти ПИ 11538.504.585 и 11538.504.726 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”.
Трасето на кабела започва от нов БКТП в ПИ 11538.15.214 /частна собственост/, преминава през ПИ 11538.504.585 , /публична общинска собственост/ с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и през ПИ 11538.504.726 , /публична общинска собственост/ с начин на трайно ползване „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение” и достига до нов кабелен разпределителен шкаф на границата на УПИ VІІІ-161,кв. 49 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас, ПИ с идентификатор 11538.504.178 по КК на гр.Свети Влас. Дължината на трасето на кабела е 315.00м., които са изцяло в урбанизирана територия , като 5.00 м. са в ПИ 11538.15.214; 250.00 м. са в 11538.504.585 и 60.00 м. са в ПИ 11538.504.726. Създава се сервитут с ширина 0.60м. от страната на имотите и 1,50м. от страната на улицата спрямо оста на трасето на кабела с обща площ на сервитута от 663.00 кв.м., изцяло в урбанизирана територия, като 12,00 кв.м. попадат в ПИ 11538.15.214; 526,00 кв.м. попадат в ПИ 11538.504.585 и 125,00 кв.м. попадат в ПИ 11538.504.726 по КК на гр.Свети Влас.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 31, ет.3, тел. 2-93-69.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


Публикувано на 13.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews