Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Изх.№Н2-УТ-5764/12.09.2016г.


На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- устройствени план схеми за обект: „Кабели 0,4кV за външно ел. захранване на сграда за курортни нужди в ПИ 11538.2.144 по КК на м. „Юрта”, з-ще гр. Свети Влас, преминаващи през имоти ПИ 11538.504.599, ПИ 11538.504.611 и ПИ 11538.504.800 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”.
Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП”Инцараки 5” в ПИ 11538.504.799 – частна собственост, продължава през ПИ 11538.504.800 - публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица, пресича ПИ 11538.504.599 /публична общинска собственост/ с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица, преминава през ПИ 11538.504.611 /публична общинска собственост/ с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и завършва в ново електромерно табло на границата на ПИ 11538.2.144 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Юрта”
Дължината на трасето на кабела е 88.45м., които са изцяло в урбанизирана територия , като 38.7 м. са в ПИ 11538.504.800; 1.66 м. са в 11538.504.599 и 48.09м. са в ПИ 11538.504.611 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Създава се сервитут с ширина 0,60м. от границата на имотите и 1,50 м.от страна на улицата, спрямо оста на трасето на кабела.Площ та на серветута е 186.51 кв.м., изцяло в урбанизирана територия, като 77,26 кв.м. попадат в ПИ 11538.504.800 ; 5.34 кв.м. попадат в ПИ 11538.504.599 ; 103,91 кв.м. попадат в ПИ 11538.504.611 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 31, ет.3, тел. 2-93-69.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 13.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Изх.№Н2-УТ-5767/12.09.2016г.


На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- устройствени план схеми за обект: „Кабели 20кV за външно ел.захранване на вилна сграда в УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на по плана на С.О. „Инцараки”, землище гр. Свети Влас, с идентификатор по КК ПИ 11538.504.997 , преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”.
Трасето на кабела започва от съществуващо БКТП в ПИ 11538.15.214 /частна собственост/, преминава през ПИ 11538.504.585 , /публична общинска собственост/ с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и завършва в нов БКТП в УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас с идентификатор 11538.504.997 по КК на гр.Свети Влас. Дължината на трасето на кабела е 424.33м., които са изцяло в урбанизирана територия , като 4.51 м. са в ПИ 11538.15.214; 416.9 м. са в 11538.504.585 и 2.92 м. са в УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас с идентификатор 11538.504.997 . Създава се сервитут с ширина 1.00м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела с обща площ от 851.40 кв.м., изцяло в урбанизирана територия, като 8,80 кв.м. попадат в ПИ 11538.15.214; 833,3 кв.м. попадат в ПИ 11538.504.585 и 8,80 кв.м. попадат в УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас с идентификатор 11538.504.997 по КК на гр.Свети Влас.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 31, ет.3, тел. 2-93-69.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 13.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Изх.№Н2-УТ-5763/12.09.2016г.


На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- устройствени план схеми за обект: „Кабели 0.4кV за външно ел.захранване на вилна сграда в УПИ ХІІ-7, кв. 1 по плана на по плана на С.О. „Инцараки”, землище гр. Свети Влас, ПИ с идентификатор по КК11538.504.997 , преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”.
Трасето на кабела започва от нов БКТП в УПИ ХІІ-7, кв. 1 по плана на по плана на С.О. „Инцараки”, землище гр. Свети Влас, ПИ с идентификатор по КК11538.504.997 /частна собственост/, преминава през ПИ 11538.504.585 , /публична общинска собственост/ с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и завършва в ново електромерно табло на границата на УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас с идентификатор 11538.504.997 по КК на гр.Свети Влас. Дължината на трасето на кабела е 10.67м., които са изцяло в урбанизирана територия , като 9.17 м. са в ПИ 11538.504.585 и 1.55 м. са в УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас с идентификатор 11538.504.997 . Създава се сервитут с ширина 0.60м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела с обща площ на сервитута от 12.91 кв.м., изцяло в урбанизирана територия като 11.05 кв. м. попадат в ПИ 11538.504.585 и 1.86 кв. м. попадат в УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас с идентификатор 11538.504.997 по КК на гр.Свети Влас.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 31, ет.3, тел. 2-93-69.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.Публикувано на 13.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Изх.№Н2-УТ-5769/12.09.2016г.


На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- устройствени план схеми за обект: „Външно ел. захранване на две жилищни сгради, басейн и ограда в ПИ 11538.15.214 по КК на м. „Юрта”, з-ще гр. Свети Влас, подобект „ Кабели 20кV от съществуващ ЖР стълб в УПИ І -474/ ПИ 11538.504.447/ в кв.32 до БКТП в УПИ ХІ /ПИ 11538.504.125/ в кв.17 по плана на С.О. „Инцараки”, преминаващи през имоти ПИ 11538.504.593 и ПИ 11538.504.611по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”.
Трасето на кабела започва от съществуващ железорешетъчен стълб на въздушно –кабелна линия в УПИ І -474/ ПИ 11538.504.447/ в кв. 32 по плана на С.О. „Инцараки”, продължава през ПИ 11538.504.611 /публична общинска собственост/ с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица, преминава през ПИ 11538.504.593 /публична общинска собственост/ с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и завършва в съществуващ БКТП в УПИ ХІ / ПИ 11538.504.125/в кв. 17 по плана на С.О. „Инцараки”.
Дължината на трасето на кабела е 303.72м., които са изцяло в урбанизирана територия , като 32.47 м. са в ПИ 11538.504.611 и 271.25 м. са в 11538.504.593 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Създава се сервитут с ширина 1.00м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела с обща площ от 606.12 кв.м., изцяло в урбанизирана територия, като 63,62 кв.м. попадат в ПИ 11538.504.611 и 542.50 кв.м. попадат в ПИ 11538.504.593 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 31, ет.3, тел. 2-93-69.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


Публикувано на 13.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О МЛ Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ПУП-ПЗ" НА ПИ 61056.78.7,
М."ЧАТАЛ ТЕПЕ", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 10.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Изх.№ Н2-УТ-5707/08.09.2016г.


На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 11538.504.301, подобект :„Кабелна линия 20кV за захранване на нов БКТП 20/0,4кV, 2х630 кVА в ПИ 11538.1.184 по КК на гр. Св. Влас, м. „Юрта”, общ. Несебър и кабели НН от нов БКТП за захранване на жилищна сграда в УПИ ХХХІV-272 в кв.40 по плана на С.О.”Инцараки”, представляващ ПИ 11538.504.301 по КК на С.О.”Инцараки”, з-ще гр.Свети Влас , преминаващи през имот ПИ 11538.1.96 и ПИ 11538.1.98 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”.
Трасето за полагане на кабели 20кV започва от съществуващо ЖР в ПИ 11538.504.349, преминава през ПИ 11538.1.96, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: за полски път до нов БКТП в ПИ 11538.1.184 по КК на гр. Св. Влас, м. „Юрта” . Кабелното трасе НН тръгва от новото БКТП през ПИ 11538.1.96, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: за полски път и ПИ 11538.1.98, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: за полски път до т.11 на представеното задание по КК на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Проектната дължината на трасето е 235м., които са изцяло в земеделска територия и се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и от 1.50м. от другата страна на трасето, с обща площ от 488 кв.м.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 31, ет.3, тел. 2-93-69.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


Публикувано на 08.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Изх.№Н2-УТ-5706/08.09.2016г.


На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- устройствени план схеми за обект: ”Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 11538.504.301, подобект : „Кабелна линия 20кV за захранване на нов БКТП 20/0,4кV, 2х630 кVА в ПИ 11538.1.184 по КК на гр. Св. Влас, м. „Юрта”, общ. Несебър” и подобект :„ШКД-6, табло мерене и кабели НН” за УПИ ХХХІV-272 в кв.40 по плана на С.О.”Инцараки”, представляващ ПИ 11538.504.301 по КК на гр.Свети Влас , преминаващи през имот ПИ 11538.504.589 и ПИ 11538.504.590 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”.
Трасето на кабелна линия 20 кV започва от съществуващ ЖР стълб № 56 в ПИ 11538.504.349 /частна собственост/, продължава от имотната граница на ПИ 11538.1.184 /частна собственост /по КК на гр. Св. Влас, м. „Юрта” до нов БКТП по друг проект в същия имот. Трасето на кабелите НН започва от т.5 на представеното задание, преминава през 11538.504.590, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и през ПИ 11538.504.589, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица до нова ШКД пред ПИ 11538.504.304 и достига до ново ТЕПО пред УПИ ХХХІV-273, кв.40 и идентификатор ПИ 11538.504.301 по КК на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Проектната дължината на трасето е 144м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и от 1.50м. от другата страна на трасето с обща площ от 291 кв.м.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 31, ет.3, тел. 2-93-69.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


Публикувано на 08.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР – КМЕТСТВО ОБЗОР
Изх. № 936/30.08.2016г.


С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 239/30.08.2016 г на Кмета на Община Несебър е одобрено изменение на подробен устройствен план, в частта му план за регулация и застрояване за УПИ III с идентификатори 53045.502.557 и 53045.502.556 по КК, находящ се в кв. 9 по плана на гр. Обзор, който план касае обособяване от УПИ III-946 на новообразувани УПИ III-557 на площ от 439 кв.м. и УПИ XIV-556 на площ 439 кв.м. като регулационните им граници се провеждат по имотни граници на имоти с идентификатори 530454.502.557 и 53045.502.556 по КК. С плана на застрояване новообразувания УПИ III-557 се отрежда „За жилищно строителство”-устройствена зона „Жм” и се установява начин на застрояване-свободно основно застрояване и устройствени показатели, както следва: Пл.=60%, Кинт.=1,20, максимална височина на застрояване Нк=10м. и минимално озеленена площ 40%. Искания и възражения по заповедта и проекта се правят в 14-дневен срок от узнаването му.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор, ул.”Иван Вазов” №2, ст. № 8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

Публикувано на 08.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ вх.№Н2-УТ-5578/31.08.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление на основание чл.4,ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Относно: инвестиционно предложение от Иван Христов Червенков, Никола Христов Червенков и Зойка Христова Червенкова за изменение на ПУП-ПРЗ с цел делба на ПИ 02703.501.94 по кк на с.Баня,( УПИ VІ-94 кв.16 по плана на с.Баня, община Несебър.
Материалите към информирането се намират в сградата на общинска администрация Несебър, ет.3, стая 37
От общината.

НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ!


Публикувано на 08.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕИзх № Н2-УТ-5546 / 30.08.2016
Изх № Н2-УТ-5545 / 30.08.2016
Изх № Н2-УТ-5544 / 30.08.2016
НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ!
Публикувано на 08.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews