Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Република България
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"Изх № РР 4029-5 / 29.08.2016
НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ!
Публикувано на 08.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК


АЛЕКСАНДЪР СТОИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ
ВАЛЕНТИН ИЛИЯНОВ КУРТЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ДИНА ЮРЬЕВНА ХРИСТИАНСЕН
ЕМИЛИЯ СЛАВЧЕВА СИМЕОНОВА
ИВАНКА ТОДОРОВА ЧИФИЛЬОНОВА
КИРИЛ АСЕНОВ МАРИНОВ
МАНДИ МАРИ ОХАРА
МАРИЙКА АНГЕЛОВА ДЖУМПАРОВА
МИТКО ХРИСТОВ ДЕЛИАТАНАСОВ
НАДЯ ЛИНКОВА МАРИНОВА
Наследници на БОРИС НИКОЛАЕВ ВОЙНОВ
Наследници на ИВАН ДИМИТРОВ БЕДЕЛЕВ
Наследници на МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
Наследници на ХРИСТИНКА СПАСОВА ДОЙЧЕВА
НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
ПЛАМЕН ЩЪРБАНОВ МАРИНОВ
СИМЕОН МЕТОДИЕВ СИМЕОНОВ
СТЕЛА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ФАТМЕ ШАБАН ХАСАН
ФАТМЕ ШАБАН ХАСАН2
ФИЛИП СТОЯНОВ ПЕТРОВ
ХРИСТО АНАСТАСОВ ТОДОРОВ


Публикувано на 02.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е


Частично изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ ІV-общ., кв.26 по плана на гр.
Несебър, ж.к."Черно море", ПИ 51500.503.262.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 02.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5556/31.08.2016 год.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №242 от 30.08.2016 год. е одобрен ПУП-ПР за УПИ ХІ-188 /73571.501.366/, кв.20 по плана на с.Тънково, който план касае промяна на регулационните граници на УПИ ХІ-188 с площ по регулационен план 1092кв.м по имотни граници по одобрена КК на имот с идентификатор 73571.501.366, с което се променя конфигурацията на УПИ ХІІ-187 и конфигурацията и площите на УПИ ХІІІ-186, УПИ ХІV-185, УПИ ІV-184, УПИ Х-189 и улица „Рила“. След промяната УПИ ХІ-188 се урегулира на площ от 1024кв.м, като от бившия УПИ ХІ-188 към уличната регулация се включват 9кв.м, 10кв.м се придават към УПИ ХІІІ-186 с идентификатор по КК 73571.501.368, 14кв.м се придават към УПИ ХІV-185 с идентификатор по КК 73571.501.369, 49кв.м към УПИ ІV-184 с идентификатор по КК 73571.501.357, а към новообразувания УПИ ХІ-188 се придават 14кв.м от УПИ Х-189 с идентификатор по КК73571.501.365.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 31.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5543/30.08.2016 год.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №240 от 30.08.2016 год. е одобрен ПУП-ПР за УПИ VІІІ-302 /61056.502.241/ в кв.14 по плана на с.Равда .
Подробен устройствен план – план за регулация за УПИ VІІІ-302,в кв.14 по плана на с.Равда, представляващ имот с идентификатор 61056.502.241 по КК на с.Равда, касае промяна на регулационните граници на УПИ VІІІ-302 с площ по регулационен план 598кв.м по имотни граници по одобрена КК на имат с идентификатор 61056.502.241, с което се променя и конфигурацията и площите на УПИ І-291, УПИ ІІ-292, УПИ ІІІ-293 и УПИ VІІ-301. След промяната УПИ VІІІ-241 се урегулира на площ от 590кв.м, УПИ І-291 запазва площта си от 813кв.м, УПИ ІІ-292 се урегулира на площ 592кв.м /придадени от УПИ VІІІ-7кв.м/, УПИ ІІІ-293 се урегулира на площ 705кв.м /придадени от УПИ VІІІ-1кв.м/ и УПИ VІІ-301 се урегулира на площ от 472кв.м /придадени от УПИ VІІІ-2кв.м/.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 31.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-5550/30.08.2016г.


На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план – на обект-„Разширение на път с.Кошарица, к.к. Слънчев бряг, землище с.Кошарица и землище гр.Несебър”, община гр.Несебър.
Проекта е изготвен за две землища, землище на гр.Несебър и землище на с.Кошарица за изграждане на трасе за разширение на съществуващия път.
Трасето на разширения път в землището на гр.Несебър съдържа цялата площ на имот 51500.172.21 и част от имот 51500.37.12(без разклонението при имоти 51500.22.11 и 51500.379) по кк на гр.Несебър. Имоти 51500.37.12 и 51500.172.21 са територия ”Територия на транспорта” и начин на трайно ползване ”За местен път”. С настоящият проект се предвижда разширяване от двете страни на пътя, като се включват площи от съседни имоти от КК . Засегнати имоти от проекта в землището на гр.Несебър:51500 36.9; 203.17; 203.18; 203.19; 10.27; 21.39; 22.107; 22.109; 22.176; 34.40; 35.15; 172..33; 172.34; 37.12 и 172..21.
В землището на с.Кошарица пътя с идентификатор 39164.15.88 от кадастралната карта на с.Кошарица, предвижда разширение от двете страни на пътя като от изток се разширява с около 3.5 м, а от запад с около 6м..Общата ширина на пътя е около 25.5м. като в някои участъци надвишава 27м. Засегнати имоти от проекта в землището на с.Кошарица: 39164 13.57; 15.6; 15.15; 15.28; 15.50; 15.56; 15.58; 16.1; 16.4; 16.7; 16.28; 16.93; 15.88 и 16.3.
Изготвен е координатен регистър на точките от границата на проектното трасе на пътя.
ПУП-ПП е онагледен с площите засегнати от проектното трасе: горските територии са оцветени в зелено, земеделските в жълто, урбанизираните в бяло, транспортните територии в сиво.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 37 ет.3.
тел. 0554/2-93-42.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
“Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.

Публикувано на 30.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕНа основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Несебър приема предложения и становища относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 Протокол № 5/ 27.02.2008 год. на Общински съвет – Несебър. Становища могат да бъдат направени на интернет страницата на общината или в Центъра за административно обслужване на Община Несебър на адрес: гр. Несебър ул. Еделвайс №10


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 Протокол № 5/ 27.02.2008 год. на Общински съвет – Несебър


Публикувано на 30.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ ІІ
И УПИ ХІІ, КВ.36 /53822.501.334/ ПО ПЛАНА НА С.ОРИЗАРЕ, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 29.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5422/24.08.2016 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VІ-301, УПИ VІІ-301 и УПИ V-297 в кв.14 по плана на с.Равда.
Проектът касае обединяване на УПИ VІ-301 с площ по регулационен план 341кв.м и УПИ VІІ-301 с площ по регулационен план 471кв.м, както и прокарване на регулационните граници на нов УПИ VІ по имотни граници на имот с идентификатор 61056.502.240 в кв.14 по регулационния план на с.Равда. Новообразуваният УПИ VІ-301 се урегулира на площ 822кв.м
В частта план за застрояване за новообразувания УПИ VІ-301 се указва начин на застрояване без да се променя отреждането „За жилищни сгради“-установява се устройствена зона „Жс” и се установяват устройствени показатели : Кпл.=50%, Кинт.=2,00, Н<12м и минимално озеленена площ от 30%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 29.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Изх.№ Н2-УТ- 5349 /19.08.2016г.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор №11538.13.928 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, м. „Козлука”. Имотът попада в зона „Б” съгласно ЗУЧК.
Контатации: Представен е проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор №11538.13.928 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Козлука”. ПИ 11538.13.928 е с площ 4557кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана” и с начин на трайно ползване „За курортен хотел, почивен дом” със следните действащи устройствени показатели: Плътност на застрояване 20%, Кинт - 0,75, Максимална етажност – 3 етажа /Нкорниз 10м./ и минимално озеленена площ 60% в устройствена зона „Ок”.
Проектът предлага промяна на устройствените показатели за ПИ 11538.13.928 както следва: завишаване на плътността на застрояване от 20% на 30%, завишаване на Кинт от 0,75 на 1,50, завишаване на максималната етажност от 3 етажа /Нкорниз 10м./ на 5 етажа /Нкорниз 15м./ и занижаване на минимално озеленената площ от 60% на 50%, като устройствената зона „Ок” се запазва.
Представено е писмо с изх.№7220/11.12.2015г. на Директора на РИОСВ – гр. Бургас.
Проектът се намира в отдел “УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10 ет. 3 ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Телефон за контакт 0554/29331

Публикувано на 24.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews