Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

У В Е Д О М Л Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ПУП-ПЗ ЗА ПИ 61056.56.41,
М."ХЕНДЕК ТАРЛА" ,ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 23.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 26, ал. 2 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК на заинтересованите лица се предоставя 14 - дневен срок за предложения и становища по предложения проект на Наредба за допълнение на Приложение №1 към чл.24 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Несебър – Център за административно и информационно обслужване –офис №2, гише №1.
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ №1 НА НАРЕДБА №5 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО


Публикувано на 20.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Изх.№Н2-УТ-5343/19.08.2016г.


На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план – на обект-“Външно ел.захранване на жилищен комплекс” в ПИ 39164.15.98 в месността „Сулуджана”, землище на с.Кошарица, община Несебър за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.
Трасето на кабелната линия 20кV започва от съществуващи кабели разположени в ПИ 39164.15.58- с начин на трайно ползване за селскостопански, горски ведомствен път-общинска собственост, преминава през ПИ 39164.15.62 - с начин на трайно ползване за селскостопански, горски ведомствен път-общинска собственост и достига до БКТП-нов изграден в ПИ 39164.15.98 с обща дължина 268 м.л. и определен е сервитут от 2.00м от двете страни на кабелното трасе. Засегнати имоти от сервитута са: ПИ 39164.15.70, ПИ 39164.15.69, ПИ 39164.15.68 и ПИ 39164.15.67 в месността „Сулуджана”, землище на с.Кошарица, община Несебър.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 37 ет.3. тел. 0554/2-93-42.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


Публикувано на 19.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Несебър приема  предложения и становища относно  проект на Наредба за  изменение и допълнение на  Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 Протокол № 5/ 27.02.2008 год. на Общински съвет – Несебър. Становища могат да бъдат  направени на интернет страницата на общината или в Центъра за административно обслужване на Община Несебър  на адрес: гр. Несебър ул. Еделвайс №10
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 Протокол № 5/ 27.02.2008 год. на Общински съвет – Несебър

Публикувано на 19.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

ПИСМЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ
ОТ ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА - ШНАЙДЕР


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!Публикувано на 18.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-5023-001/17.08.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Ваканционен комплекс в ПИ 51500.84.42 м.”Кокалу”, гр.Несебър – преработка по време на строителството на секция А от семеен хотел в сграда с апартаменти за сезонно ползване и въвеждане на етапност на строителството:-
І етап секция А, ІІ етап – секция В, ІІІ етап секция С”.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 17.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-5123-001/11.08.2016г.


Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №207/26.07.2016г. на Йордан Захариев Хаджилуков за „Вътрешно преустройство на магазин в „аптека за лекарствени продукти, с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура” в УПИ І кв.85 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.73, с идентификатор за обекта 51500.502.73.1.85 по КК.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
тел. за справка 0554/29342 М. Караджова

Публикувано на 11.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5180/11.08.2016г.


Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №226/03.08.2016г. на зам. кмета на общината е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за имот с идентификатор 51500.82.58 по кадастрална карта на гр.Несебър м.„Кокалу”, съдържащ следните самостоятелни съставни части:
1. изменение на ПУП-ПЗ, касаещо установяване на устройствени показатели в зона „Ок”, както следва : Кпл. = 30%, Кинт.=1,50, максимална височина на застрояване Н=15,00м. и минимално озеленена площ от 50%,
2. инвестиционен проект за „Жилищна сграда („Морска звезда”) с апартаменти за сезонно ползване”
Частта на КПИИ по чл.150 от ЗУТ – изменение на ПУП-ПЗ е приета с решение т.1 от протокол №9/20.07.2016г. на ОбЕСУТ-гр.Несебър и е одобрена със Заповед №226/03.08.2016г. на зам. кмета на общината.
Частта на КПИИ по чл.150 от ЗУТ - инвестиционен проект за „Жилищна сграда („Морска звезда”) с апартаменти за сезонно ползване” в имот с идентификатор 51500.82.58 по кадастрална карта на гр.Несебър м.„Кокалу” е одобрена на 03.08.2016г. и е издадено разрешение за строеж №214/03.08.2016г.
Заповедта, проекта за КПИИ по чл.150 от ЗУТ и разрешението за строеж се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта ведно с останалите части на КИИП може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на съобщението.
тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. Караджова


Публикувано на 11.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с разпоредбите на чл.62а, ал.2 и чл.64 от ЗВ за провеждане на процедура за издаване на разрешително за ползване на Черно море,Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за съобщение постъпило в общинска администрация Несебър с вх.№Н2-УТ-4490/12.07.2016г.от фирма „Алер” ООД, Относно: инициатива на фирма „Алер” ООД гр.Бургас за ползване на воден обект-Черно море в район разположен югозападно от нос Емине, община Несебър, за аквакултури и свързаните с тях дейности.
От общината

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 11.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews