Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР О Б Я В Л Е Н И Е


Община Несебър уведомява, съгласно чл.25, ал.1 от ЗОС, собствениците на имоти-частна собственост, части от които се засягат с ПУП-парцеларен план за изграждане на обект от първостепенно значение-публична общинска собственост „Северен околовръстен път от о.т.11 до о.т.559 с.Равда”, одобрен с влязло в сила Решение №1272 от Протокол №33/26.08.2015г., обнародвано в ДВ бр.72/18.09.2015г., че се открива процедура по издаване на заповед по реда на глава ІІІ от ЗОС по смисъла на чл.21, ал.1 от ЗОС, за принудително отчуждаване на реални части от собствените на частните лица имоти описани по-долу, които ще послужат за трасе на новопредвиден път, съгласно влезлия в сила подробен устройствен план-парцеларен план, описан по-горе, след предварително и равностойно парично обезщетение, както следва:

НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА СПИСЪК!

Заинтересованите лица – собственици на имотите, описани по-горе или техните наследници, могат да направят справка или да представят документи за определяне на квотите на съсобственост в срок до 1 месец от публикуване на настоящото уведомление в отдел „Общинска собственост”.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ       /П/
 Кмет на Община НесебърПубликувано на 10.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №1706
гр.Несебър, 02.08.2016г.


На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.37и ал.14 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №158 от Протокол №5/16.03.2016г. на Общински съвет – Несебър,
ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – пасища и мери – публична общинска собственост, определени за индивидуално ползване съгласно решение №158 от Протокол №5/16.03.2016г. на Общински съвет – Несебър и останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 и чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ. Списъкът на свободните мери и пасища, е обявен на информационното табло на общинска администрация Несебър, както и на електронният сайт на Община Несебър в раздел „Инфоцентър“ и раздел „Земеделски земи“.

Публикувано на 09.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № РД 11-129 /02.08.2016г.


На основание чл.37 в ,ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.72б от ППЗСПЗЗ, относно създаване на масиви за ползване по сключени споразумения между собственици и/или ползватели за определяне на масиви за ползване на земеделски земи.

НАРЕЖДАМ:

I. Откривам процедура по сключване на споразумения между собственици и/или ползватели на земеделски земи за стопанската 2016/2017 г. за землищата на Община Несебър.
II.Определям комисии в следния състав по землищата, както следва:

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 08.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5012-001/05.08.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение в имот с идентификатор 51500.21.40 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Бостанлъка” ”.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 05.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № РД 11-129 /02.08.2016г.
във връзка с чл.37 в ,ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.72б от ППЗСПЗЗ


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 04.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ПУП-ПЗ ЗА ПИ 27454.30.24,
М."ШИПКА", ЗЕМЛИЩЕ С.ЕМОНА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 04.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5037/03.08.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър съобщение за провеждане на консултации по Доклад за еклогична оценка на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори №51500.503.444, №51500.503.445, №51500.503.446, №51500.503.447, №51500.503.448, №51500.503.449, №51500.503.450, №51500.503.451, №51500.503.452, №51500.503.453, №51500.503.454, №51500.503.455 и №51500.503.457 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 03.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:БАЗОВА СТАНЦИЯ №2911,
РАЗПОЛОЖЕНА НА ПОКРИВА НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 53822.502.62.1
ПО КК НА С.ОРИЗАРЕ, ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 03.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Я В Л Е Н И Е
изх.№373/02.08.2016г.
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 03.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5015/02.08.2016 год.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №223 от 27.07.2016 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.56.130, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда.
Подробният устройствен план касае запазване на устройствена зона „Ок“ и установяване на устройствените показатели както следва: Кпл.=30%, Кинт.=1,50 максимална височина на застрояване от Н=13.00м и минимално озеленена площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Публикувано на 02.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews