Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5011/02.08.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Изработване на ПУП-ПРЗ за почивна база на „Химикотехнологичен и металургичен университет” за ПИ 51500.510.47 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Акротирия” ”.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 02.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-4936/29.07.2016 год.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №224 от 27.07.2016 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.56.100, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда.
Подробният устройствен план касае въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на устройствените показатели както следва: Кпл.=30%, Кинт.=1,50 максимална височина на застрояване от Н=12.00м и минимално озеленена площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Публикувано на 29.07.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-ТСУ-4644-001/19.07.2016г.ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 29.07.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ПУП-ПЗ ЗА ПИ
27454.23.82, М."КЛАДЕРИ", ЗЕМЛИЩЕ С.ЕМОНА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 27.07.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ПУП-ПЗ ЗА ПИ 61056.51.13 /НОВИ
СЛЕД ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КК/ ДЕЛБА: ПИ 61056.51.108 И ПИ 61056.51.109,
М."ЧАТАЛ ТЕПЕ", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪРПубликувано на 27.07.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2400-001/26.07.2016г.


Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №208/28.06.2016г. на зам. кмета на Община Несебър е одобрен проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 51500.83.33 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди, като за имота се въвежда устройствена зона „Жс” и се установяват устройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,50, Нmax=12,00м. и минимално озеленена площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №208/28.06.2016г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от настоящото съобщение.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. Караджова


Публикувано на 26.07.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-2621/19.07.2016 год.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е постъпило задание за допускане изработване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-229 /73571.501.428/ в кв.25 по плана на с.Тънково.
Заданието касае промяна на вътрешно регулационните линии на УПИ VІ-229 в кв.25 по плана на с.Тънково с УПИ V-229 и УПИ VІІ-230 по имотни граници на имот с идентификатор 73571.501.428 по одобрена КК на населеното място. Уличните регулационни линии на УПИ VІ-229 се запазват по одобрен ПУП.Заданието съдържа и баланс на площите, видно от който от УПИ VІ-229 се предават към УПИ V-229 – 83кв.м и към УПИ VІІ-230 – 31кв.м. След промяна на регулацията УПИ V-229 от 1160кв.м става 1243кв.м, УПИ VІ-229 от 1366кв.м става 1254кв.м и УПИ VІІ-230 от 1227кв.м става 1258кв.м.
В УПИ VІ-229 се запазват построените сгради, като разстоянието от съществуващата сграда до северозападната граница е съгласно чл.36, ал.1 от ЗУТ и чл.42, ал.3 от ЗУТ.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 19.07.2016 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№Н2-УТ-4637/19.07.2016г.


Отдел УТ при Община Несебър съобщава , че е издадено Разрешение за строеж №195/15.07.2016г. за обект: “Базова станция №2904 с честотен обхват 900МНz, 1800МНz и 2100МНz на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД”, разположена на покрива на хотел „Меридиан”, с идентификатор по КК 51500.505.201.1, к.к.”Слънчев бряг-изток”, гр.Несебър, област Бургас , за сграда с идентификатор ПИ 51500.505.201.1 по кадастралната карта на к.к.”Слънчев бряг-изток”, землище гр.Несебър,хотел „Меридиан” в УПИ ІV, кв.46.
Строителното разрешение се намира в отдел УТ- Община Несебър , ул.”Еделвайс” № 10 ет.3 ст.№ 35 и може де се прегледа и обжалва чрез община Несебър пред РДНСК- Бургас в 14-дневен срок.Публикувано на 19.07.2016 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№Н2-УТ-4638/19.07.2016г.


Отдел УТ при Община Несебър съобщава , че е издадено Разрешение за строеж №198/15.07.2016г. за обект: “Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100МНz на „Мобилтел” ЕАД, BGS0218.А003- „Maistor” за сграда с идентификатор ПИ 51500.506.501.2 по кадастралната карта на к.к.”Слънчев бряг-запад”, землище гр.Несебър, общежитие „Строител” в УПИ І-общ., кв.4701.
Строителното разрешение се намира в отдел УТ- Община Несебър , ул.”Еделвайс” № 10 ет.3 ст.№ 35 и може де се прегледа и обжалва чрез община Несебър пред РДНСК- Бургас в 14-дневен срок.Публикувано на 19.07.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ


С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 135/ 11.04.2016 г. и заповед №213/11.07.2016г. на Кмета на Община Несебър е одобрен подробен устройствен план, в частта му план за регулация и застрояване за УПИ VII с идентификатор по КК 53045.501.474 и 53045.501.475 находящ се в кв. 31 по плана на гр. Обзор, който план касае обособяване от на УПИ VII на новообразувани УПИXIX-475 на площ от 625,50 кв.м., УПИ XXI-475 с площ 625,50 кв.м. и УПИ XX-474 с площ от 1665 кв.м., с градоустройствени показатели, както следва: Пл.=60%, Кинт.=1,20, максимална височина Нк=10,00м. и минимално озеленена площ 40%. Искания и възражения по заповедите и проекта се правят в 14-дневен срок от узнаването му.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор, ул.”Иван Вазов” №2, ст. № 8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.


Публикувано на 18.07.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews