Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

У В Е Д О М Л Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ОГРАДА" ЗА УПИ ХVІ-524 В КВ.34А
ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 18.07.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА СЕЗОННО
ПОЛЗВАНЕ" В ПИ 61056.56.50, М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА
НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 18.07.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИЛНИ СГРАДИ В ПИ
53822.17.343, М."КОРИЯТА", ЗЕМЛИЩЕ С.ОРИЗАРЕ, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 11.07.2016 от Пресцентър Община Несебър

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба N 11


На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Несебър приема  предложения и становища относно  проект на Наредба за  изменение и допълнение на  Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър. Становища могат да бъдат  направени на интернет страницата на общината или в Центъра за административно обслужване на Община Несебър  на адрес: гр. Несебър ул. Еделвайс №10 


Публикувано на 11.07.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-4340/04.07.2016г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление на основание чл.4,ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Относно: инвестиционно предложение на „Теленор България” ЕАД за разполагане на „Базова станция №5241” върху сграда с идентификатор 27454.501.103.1 по КК на с.Емона, община Несебър.
Материалите към информирането се намират в сградата на общинска администрация Несебър, ет.3, стая 37


От общината.

Публикувано на 07.07.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-4375/05.07.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,
Относно: инвестиционно предложение на „ЕВН-България Електроразпределение”ЕАД за ПУП-ПП за трасе на кабели НН от нов БКТП в ПИ 27454.23.19 до съществуващо ГРТ в ПИ 27454.23.85 находящи се в землището на с.Емона, местност „Кладери”, община Несебър.
Материалите към информирането се намират в сградата на общинска администрация Несебър, ет.3, стая 37

От общината

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 07.07.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-4376/05.07.2016г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,
Относно: инвестиционно предложение на „ЕВН-България Електроразпределение”ЕАД за ПУП-ПП за трасе на кабели 20кV от нови ЖР стълбоме в ПИ 27454.23.86 до нов БКТП в ПИ 27454.23.19 находящи се в землището на с.Емона, местност „Кладери”, община Несебър.
Материалите към информирането се намират в сградата на общинска администрация Несебър, ет.3, стая 37

От общината

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 07.07.2016 от Пресцентър Община Несебър
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Общинска служба по земеделие гр. Несебър уведомява
всичко собственици и ползватели на земеделски земи,
че съгласно чл.37б от ЗСПЗЗ са длъжни да подадат декларация по чл. 69, ал.1 от ППЗСПЗЗ и / или заявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 06.07.2016 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА
КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОНЕН
КОМПЛЕКС И РАЗШИРЕНИЕ НА АКВАПАРК " В ПИ 61056.54.5, М."ХЕНДЕК ТАРЛА",
ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 06.07.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Н2-УТ-4133/22.06.2016 год.

ДО "ПЛАНЕТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АД
ОТНОСНО: ПОКАНА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АУАН

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 05.07.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews