Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. “Солна” № 15; ( тел. (0596) 2-23-12;
инф. oбсл.: 2-22-15; ) централа 2-52-40 ;2-47-24;
( факс: 2-58-42 * Е-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане” гр.Поморие обявява две свободни работни места на длъжност социален работник в отдел”Социална закрила” Изнесено работно място гр. Несебър
Изисквания за заеманата длъжност:
Образователна степен- висше бакалавър,
Професионална квалификация – хуманитарни , обществени , икономически и правни науки.
Професионален опит – не се изисква.
Допълнителна квалификация / обучение – компютърна грамотност.
Необходими компетентности:
Работа в екип - способност да работи с колегите си ефективно
Комуникативност – способност да организира работата си според сроковете.
ориентация към резултати – способност да планира , организира и контролира собствената си работа по начин ,осигуряващ възможно най – добър краен резултат.
Заявление и автобиография се подава в Дирекция „Социално подпомагане” Поморие на адрес :
Гр.Поморие, ул. „Солна” № 15.
Тел. за връзка 0596 / 2 52 40

Публикувано на 05.07.2016 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.3 ОТ
ПРСР 2014-2020 "СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ
СТОПАНСТВА"-РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО: "ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНИ
НАСАЖДЕНИЯ-БАДЕМИ" В ПИ 53822.17.390, М."КОРИЯТА", ЗЕМЛИЩЕ С.ОРИЗАРЕ,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 05.07.2016 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.3 ОТ
ПРСР 2014-2020 "СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА"-РЕЗЮМЕ
НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО: "ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЛАДКА ЦАРЕВИЦА В ПИ 61056.55.31,
М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!Публикувано на 05.07.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Н2-УТ-4246/28.06.2016 год.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за обект:»Кабели 20 кV за захранване на БКТП-нов» в ПИ 73571.49.212, м.»Камарата», землище с.Тънково, община Несебър за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.
Трасето на пътя е с дължина 6,00м и започва от ТП1 в ПИ 73571.501.411 преминава през ПИ 73571.501.449, пресича ПИ 73571.49.84-за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на община Несебър и достига до ПИ 73571.49.212 Определена е сервитутна граници на 0,6м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела.
Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая №36, ет.3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


Публикувано на 30.06.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.№Н2-УТ-4259/29.06.2016г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Външни водопровод и канализация” за поземлен имот с идентификатор 51500.84.54 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”. Дължината на трасетата е 140м. в ПИ 51500.83.51. Определя се сервитут по 3м. от двете страни на оста на трасето на главния колектор, като включва и трасето на водопровода. Общата площ на ограничение е 1096м. и засяга ПИ 51500.83.51 /878,29кв.м./, ПИ 51500.83.54 /115,37кв.м./, ПИ 51500.83.33 /33,9кв.м./, ПИ 51500.83.34 /33,82кв.м./, ПИ 51500.83.35 /33,66кв.м./ и ПИ 51500.83.36 /1,89кв.м./ по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу”..
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 29.06.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№Н2-УТ-4227/28.06.2016г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава , че със заповед № 206/28.06.2016г. е одобрен проект за изменение на Подробен Устройствен План- План за застрояване за ПИ 11538.2.171 по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас. Проекта касае, въвеждане на устройствена зона “Ок” и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 11538.2.171: Кплътност=30%, Кинт.1.50, максимална височина Н=12.00м и минимална озеленена площ 50%.
Заповедта се намира в отдел „УТ”- Община Несебър , ул.”Еделвайс” № 10 ет.3 ст.№ 35 и може де се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас.


Публикувано на 29.06.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-4226/28.06.2016 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР за промяна на дворищната регулация на УПИ VІІІ-302 с УПИ І-291, УПИ ІІ-292, УПИ ІІІ-293 и УПИ VІІ-301 в кв.14 по плана на с.Равда.
Искането е подадено от Иван Христов Свирков в качеството му на собственик на УПИ VІІІ-302 /61056.502.241/ в кв.14 по плана на с.Равда.
Видно от заданието приложено към искането и съгласувано с писмо изх.№10036/19.01.2016 год. на РИОСВ-Бургас се предлага промяна регулационните линии на УПИ VІІІ-302 с площ 598 кв.м по имотни граници на имот с идентификатор по КК 61056.502.241. С промяната се променят конфигурацията и площите и на съседните УПИ І-291, УПИ ІІ-292, УПИ ІІІ-293 и УПИ VІІ-301.
След промяната площта на УПИ VІІІ-241 е 590 кв.м, УПИ І-291-813 кв.м, УПИ ІІ-292-592 кв.м, УПИ ІІІ-293-705 кв.м и УПИ VІІ-301-472 кв.м.
Заданието се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 29.06.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-4225/28.06.2016г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №193/24.06.2016г. на „Фючър Девелопментс”ЕООД за „Преустройство на ресторант в бистро и обособяване на част от помещенията в жилище /на кота ±0,00/” в имот с идентификатор 51500.510.110 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Акротирия”, сграда с идентификатор 51500.510.110.1 /жилищна сграда за сезонно обитаване/.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. Караджова


Публикувано на 28.06.2016 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

КОНТРАКТ ИНВЕСТ ООД

КОНТРАКТ ИНВЕСТ ООД 2Публикувано на 28.06.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ
Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение: ПУП-ПП за трасе за външно ел. захранване – кабел 20кV за обект „Жилищни сгради за сезонно ползване с обслужващи помещения на партер и басейн” в ПИ 51500.82.56 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 23.06.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews