Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ
Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Улична канализация от ПИ 51500.76.35 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу” до о.т. 44”.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 23.06.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-4053/17.06.2016 год.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на , че е изработен проект за ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.68.1119, м.“Хендек тарла“, землище с.Равда, община Несебър.
С проекта се предвижда изменение на ПУП-ПЗ за имот 61056.68.119, който е на площ от 1771кв.м с начин на трайно ползване на територията „Урбанизирана“.
Проектът касае промяна на устройствената зона от „Ос“ на „Ок“, промяна на устройствените показатели за ПИ 61056.68.119 както следва: Кпл.=30%, Кинт от 1,20 на 1,50, Етажност от 3 етажа Н корниз-10,00м на 5 етажа Нкорниз-13,00м и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331


Публикувано на 20.06.2016 от Пресцентър Община Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО В ПИ
73571.47.211, ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 13.06.2016 от Пресцентър Община Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО В ПИ
73571.47.210, ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 13.06.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-3924/09.06.2016 год.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №136 от 17.04.2015 год. е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-602 /61056.501.602/ в кв.33 по плана на с.Равда .
Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за част от ПИ №577, представляващ имот с идентификатор 61056.501.602 по КК на с.Равда с площ 2971кв.м, който план касае урегулиране на този имот в УПИ ХХХV-602 в кв.33 по плана на с.Равда с площ 2668кв.м. Продължава се улица о.т.612 и о.т.613 до нова о.т.613-о.т.6131-о.т.6132, като кръстовището при о.т.6131 ще служи за обръщало на тупика о.т.6131-о.т.6133.
За част от новообразуваният УПИ ХХХV-602, посочена с проекта като зона „А“ се установява нискоетажно застрояване-устройствена зона „Ок“ и устройствени показатели: Кпл.=20%, Кинт.=0,50, максимална височина на застрояване Нкорниз≤7,50м и минимално озеленяване 70%, за останалата част от УПИ ХХХV се установява средноетажно свободно застрояване-устройствена зона „Жс“ и устройствени показатели: Кпл.=50%, Кинт.=1,50 и максимална височина на застрояване Нкорниз≤12,00м и минималноозеленяване 40%.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Публикувано на 13.06.2016 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"


С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Рибарско пристанище "Северна буна - Несебър"

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 10.06.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-3196-001/09.06.2016г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадена заповед №73/04.05.2016г. за допълване на разрешение за строеж №89/25.10.2005г. за „Семеен хотел с жилищна част” в УПИ ХІІІ-581 кв.64 по плана на гр.Несебър, имот с идентификатор 51500.502.357 по кадастралната карта на гр.Несебър – с промяна на инвестиционните намерения по време на строителството – „Вътрешно преустройство на семеен хотел с жилищна част в жилищна сграда с хотелска част, магазин и офис”.
Заповедта към разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта към разрешението за строеж може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. Караджова

Публикувано на 09.06.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-3895/09.06.2016г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №168/19.05.2016г. на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД /представлявано от Хорст Пертъл и Милан Залетел/ и Етажна собственост на сграда с адрес гр.Несебър, ул.”Хан Крум” №11”А” /представлявана от Николай Богомилов Тодоров/ за „Базова станция с честотен обхват 900-2100МHz на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД BGS0469.A000 ”NIMFA-NOVA” ” в УПИ І кв.91 по плана на гр.Несебър, имот с идентификатор 51500.502.133 по кадастралната карта на гр.Несебър, с идентификатор за сградата 51500.502.133.10 по КК
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. КараджоваПубликувано на 09.06.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-3896/09.06.2016г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №173/30.05.2016г. на Милена Стоянова Нанева за „Преустройство на таван №4 в „кабинет за индивидуална творческа дейност” в съществуваща жилищна сграда без строителни работи” в кв.96”Б” /бивш кв.95/ по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.407 по кадастралната карта на гр.Несебър, с идентификатор за сградата 51500.502.407.3 по КК.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 09.06.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.№Н2-УТ-3880/08.06.2016г.


Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Външно ВиК захранване” за поземлен имот с идентификатор №51500.83.33 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”, община Несебър. Трасето на канала и водопровода започва от съществуващи водопровод и канализация в полски път ПИ 51500.83.51 и завършва в ПИ 51500.83.33 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”. Трасето на водопровода е на север от канала на 1м. разстояние и е със сервитут по 0,30м. от двете страни, като изцяло се вписва в севитута на канала. Сервитута на канала е по 3м. от двете страни.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 08.06.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews