Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

До АЛБИНА РАДИКОВНА КУТУШЕВА
До АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕРИЕВИЧ ЧЕРЕЗОВ
До АНГЕЛ ПЕТРОВ ЗАЕМДЖИКОВ
До АТАНАС ИВАНОВ ПОПОВ
До ВЕСЕЛИНА СТОЙЧЕВА ТРИФОНОВА
До ВИКТОР ЛЮБОМИРОВ АРНАУДОВ
До ДАНИЕЛ ДИМОВ ЕНЧЕВ
До ДИЛЯНА АНДОНОВА ВОДЕНИЧАРОВА
До ДИМИТРИНА СТОЯНОВА ЛАЗАРОВА
До ДИМИТЪР ЯНЕВ НИКОЛОВ
До ЕМИЛ СТРАФИЛОВ СТОЯНОВ
До ЗДРАВКО АНГЕЛОВ ИВАНОВ
До ЗДРАВКО АТАНАСОВ ДЕЛЯКОВ
До ИВАНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
До ИГОР ВЛАДИМИРОВИЧ РОМАНЕНКО
До ИЛИЯ МАРИНОВ УРУЧЕВ
До КАЛИН КОЙЧЕВ КОЕВ
До КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА
До КРАСИМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ
До КРАСИМИР НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
До КШИЩОФ МОКВА
До МИТКО БОЖИЛОВ ТОДОРОВ
До НИКОЛИНА КИРОВА НИКОЛОВА
До ПАСКАЛ ВАСИЛЕВ ПАСКАЛЕВ
До РАДИНА ДОЙЧИНОВА ГЕОРГИЕВА
До САШО ЯНЧЕВ СТОЯНОВ
До СЕВДАЛИНА ГАНЧЕВА АТАНАСОВА
До СИЛВИЯ СВЕТОЗАРОВА СВЕТОЗАРОВА
До СЛАВЧО ЗЛАТЕВ НЕДЕЛЧЕВ
До СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ СТАНЧЕВ
До СТЕФАНО ЙОТТИ
До ТЕРЪНС ЛОУСЪН
До ТОДОР ПЕТРОВ КИРОВ
До ХАМИД МЕХМЕД ЕРЕДЖЕБ

Публикувано на 28.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3490-001 от 19.04.2017год.

"Тиара Трейд" ООД, ЕИК 121182607, представлявано от Румен Драгос Кожухаров,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на ресторант"
в УПИ ХІІІ-582, кв.1304 с
идентификатор 51500.507.545 по плана на к.к."Слънчев бряг-запад", община
Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 28.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3490-001 от 19.04.2017год.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 111/27.04.2017г. за нпреустройство на самостоятелен обект (обществена пералня) с идентификатор 51500.506.343.1.22 по КК на гр.Несебър в заведение за хранене и развлечение, УПИ V-251, кв.5801 по плана на к.к.”Слънчев бряг-запад”. Разрешението за строеж се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред РДНСК гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 27.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3598/24.04.2017г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №71/30.03.2017г. на „БУЛ 23”ООД представлявано от Радослав Ангелов Ангелов за „Разделяне на магазин в партера на жилищна сграда на три броя магазини за промишлени стоки” в УПИ VІІІ кв.78 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.286 по кадастралната карта на гр.Несебър, с идентификатор за обекта 51500.502.286.5.113.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. Караджова


Публикувано на 24.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3595/24.04.2017г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №107/21.04.2017г. на „Бисер”ЕООД за „Преустройство на съществуващ самостоятелен обект в ЗОХ, магазин за хранителни стоки и офиси” в УПИ І-общ. кв.91 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.133 по кадастралната карта на гр.Несебър, с идентификатор за обекта 51500.502.133.3.17.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. КараджоваПубликувано на 24.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-3597/24.04.2017г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №60/27.03.2017г. на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД и Етажна собственост на сграда с адрес гр.Несебър, ул.”Хан Крум” №45 за „Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100МHz на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД №BGS0164.A004”KAKAO” ” в УПИ І-общ. кв.76 по плана на гр.Несебър, имот с идентификатор 51500.502.6 по кадастралната карта на гр.Несебър, с идентификатор за сградата 51500.502.6.37.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. Караджова


Публикувано на 24.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-3596/24.04.2017г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №59/27.03.2017г. на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД и „ВИГО ГРУП”ООД за „Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100МHz на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД №BGS0286.A001”VIGO” ” в УПИ VІІ кв.54”А” по плана на гр.Несебър, имот с идентификатор 51500.502.447 по кадастралната карта на гр.Несебър, с идентификатор за сградата 51500.502.447.4 по КК.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. КараджоваПубликувано на 24.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-3591/24.04.2017 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Валентина Василева Дайкова и Димитринка Василева Казакеу, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ и УПИ ХІІ в кв.36 по плана на с.Оризаре.
Проектът касае промяна плана за регулация и застрояване на УПИ ІІ и УПИ ХІІ в кв.36 по плана на с.Оризаре.Съгласно приложения документ за собственост Дамяна Канева Събева е собственик на ПИ 53822.501.334по КК на с.Оризаре.
Имот с идентификатор 53822.501.334 с площ 1347кв.м по действащия регулационен план на с.Оризаре е разделен на два урегулирани имота- УПИ ІІ и ХІІ в кв.36. С представеното задание от УПИ ІІ и УПИ ХІІ, представляващи имот с идентификатор по КК 53822.501.334 се обособяват нови УПИ ІІ с площ 748кв.м и УПИ ХІІ с площ 597кв.м, като границите на новите УПИ съвпадат с имотните граници по КК, а междинната регулационна граница се провежда по съществуващите сгради. Промяната води до частично изменение на границите и площите на съседните УПИ, съгласно приложение площен баланс.
Предвижда се за двата новообразувани УПИ свързано основно застрояване и допълващо едноетажно застрояване за УПИ ІІ към УПИ ХІ и за УПИ ХІІ към УПИ ІІІ.
Новообразуваните УПИ са с отреждане „За жилищно строителство“, максимална височина на застрояване Н<10,00м и показатели както следва: Кинт.=40%, Кпл.=1,20 и минимално озеленена площ от 40%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331


Публикувано на 24.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление относно инвестиционно предложение относно обект:

Външно
Ел.захранване на жил.сграда в ПИ 51500.503.162 по КК на гр. Несебър
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 24.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление относно инвестиционно предложение относно обект:

Външно
Ел.захранване на сграда в ПИ 11538.2.144 по КК на гр. Свети Влас
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 24.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews