Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.№Н2-УТ-3882/08.06.2016г.


Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Ел. захранване на проектно БКТП 1х800кVA в ПИ 51500.83.33 от съществуващ кабел 20кV по път ПИ 51500.83.51” по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”, община Несебър. Трасето започва като се разкъсва съществуващ кабел 20кV от ТП „Артур-2” до ТП „Арт” в път ПИ 51500.83.51 и достига до проектен БКТП 1х800kVA в ПИ 51500.83.33 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”. Определя се сервитут по 2 метра от двете страни на кабелите /около 82кв.м./.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.Публикувано на 08.06.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР
Във връзка със започване на лятно-есенната кампания по прибирането на реколтата

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 02.06.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 3715/01.06.2016г.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 172/31.05.2016г. на кмета на общината е

ОДОБРЕН

проект за подробен устройствен план - план за застрояване за промяна трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор №51500.69.49 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато”, който проект касае промяна промяна на трайното предназначение на имота от „Земеделска” в „Урбанизирана”, въвеждане на устройствена зона „Пп” и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 51500.69.49: Плътност на застрояване 30%, Кинт – 1,5, Максимална етажност – 5 етажа /Нкорниз 15м./ и минимално озеленена площ 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на АПК.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10 ет. 3 ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт 0554/29331


Публикувано на 01.06.2016 от Пресцентър Община Несебър
ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ С ПРИСВОЕН ISIN КОД BG2100012124 И ЕМИТЕНТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Тексим Банк АД, в качеството на банка довереник на облигационерите на емисия облигации с емитент Община Несебър с присвоен ISIN код BG2100012124 в съответствие с Предложение за записване на Общински Облигации при условия на първично предлагане от 09.07.2012г., и при съответното прилагане на закона за публичното предлагане на ценни книжа и Търговския закон, свиква общо събрание на облигационерите от посочената емисия облигации на 17.06.2016г. в 10,30 часа на адрес в гр. София, бул. "Т. Александров" 41 при следния дневен ред:

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 31.05.2016 от Пресцентър Община Несебър
Заповед №РД-02-15-40/27.05.2016г.
на Министъра на МРРБПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 30.05.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№3614/26.05.2016г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че със зап.№165/26.05.2016г. е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ ХVІ, кв.26 по плана на ж.к. „Черно море”, гр.Несебър с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.301, касаещ завишаване на устройствените показатели, а именно: Кп.=60%, Кинт.=2.00, Нкорниз=15.00м и минимално озеленена площ от 30%.
Заповедтта за ЧИ на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
заповедтта може да се обжалва чрез Община Несебър пред Административен съд бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

Публикувано на 26.05.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-3536/25.05.2016 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изготвен ПУП-ПР за УПИ ХІ-188 /73571.501.366/ в кв.20 по плана на с.Тънково.
Проектът касае провеждане на регулационните линии /дворищни и улични/ на УПИ ХІ-188 в кв.20 по плана на с.Тънково по имотни граници на имот с идентификатор 73571.501.366 по одобрената кадастрална карта на с.Тънково. Площта на новообразувания УПИ ХІ-188 е 1024кв.м, като 9кв.м от бившия УПИ ХІ-188 се включват към уличната регулация, 10кв.м се придават към ПИ 73571.501.367, 14кв.м към ПИ 73571.501.368, 49кв.м към ПИ 73571.501.357, а към новия УПИ ХІ-188 от УПИ Х-189 се придават 14кв.м.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 26.05.2016 от Пресцентър Община Несебър
Р Е Ш Е Н И Е
НА 22.04.2016г. В ОБЩИНА НЕСЕБЪР Е ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.9, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА №4 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №40 ОТ 21.01.2016г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 25.05.2016 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ
УВЕСЕЛИТЕЛЕН ПАРК СЪС ЗООКЪТ И ПЛОЩАДКИ ЗА ЯЗДЕНЕ" В ПИ 61056.15.20,
М."ЧЕШМЕ ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 20.05.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews