Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ОБОСОБЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ
ОБЕКТИ В ИЗТОЧЕН БЛИЗНАК НА ЖИЛИЩНА СГРАДА" В УПИ ХV-81, КВ.6
/61056.502.83.1/ ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 20.05.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3061/05.05.2016г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление за преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно Приложение №2 към чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Относно: инвестиционно предложение на „Дарс инвест” ЕООД гр.София за ПУП-ПП за уличен канал от ЛПСОВ в ПИ 27454.23.88 до точка на заустване в ПИ 02703.41.115 находящи се в землището на с.Емона, местност „Кладери”, и землище с.Баня, община Несебър.
Материалите към информирането се намират в сградата на общинска администрация Несебър, ет.3, стая 37


От общината.


Публикувано на 19.05.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3254/13.05.2016г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за уведомление постъпило в общинска администрация Несебър на основание чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Относно: Информация за инвестиционно предложение на „Кедр-М” ЕООД гр.Бургас за изграждане на Еднофамилна жилищна сграда и нов сондажен кладенец в в ПИ 02703.22.214 (стар идентификатор ПИ 02703.22.200) находящ се в землището на с.Баня, местност „Кладери”,община Несебър.
Материалите към информирането се намират в сградата на общинска администрация Несебър, ет.3, стая 37


От общината.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 18.05.2016 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "СТРОИТЕЛСТВО НА БАЗОВА СТАНЦИЯ
№5187" РАЗПОЛОЖЕНА ВЪРХУ СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 73571.501.338.2 ПО КК НА
С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 17.05.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

На 27 май, петък, от 11 ч. в Демонстрационен център на занаятите на ул. „Отец Паисий“ № 46 ще се проведе публично обсъждане на окончателен годишен план на бюджет 2015 г. и отчет на бюджета за 2015 г. на община Несебър.Публикувано на 17.05.2016 от Пресцентър Община Несебър
З А П О В Е Д
№162/13.05.2016год.

На основание чл.21, ал.1от ЗОС и чл.25, ал.2 от ЗОС е издадена Заповед №145/18.04.2016г. на Кмета на Община Несебър за отчуждаване на реални части от имоти-частна собственост, които се засягат от влязъл в сила ПУП-парцеларен план за изграждане на обект „Довеждаща пътна връзка до ПСОВ-Оризаре” в ПИ53822.16.57 в землището на с.Оризаре одобрен с Решение №1080 от Протокол №29/10.02.2015г. на Общински съвет-Несебър.
Заповедта е обявена на заинтересованите лица по реда на чл.61, ал.1 и 2 от АПК и чл.25, ал.4 от ЗОС.
От събраните към преписката документи, в Заповед №145/18.04.2016г. на Кмета на Община Несебър за отчуждаване, като собственик на имот с кад.идентификатор 53822.16.268 по КК на с.Оризаре е вписана Жечка Георгиева Сиракова, а на имот с кад.идентификатор 53822.16.269 по КК на с.Оризаре - Драганка Георгиева Николова. След получаване на Заповедта, гореописаните лица са информирали общинската администрация, че са продали имотите, предмет на отчуждаването и са представили нотариални актове. От нот.акт №83, т.ІІ, рег.№1981, дело №248 от 2016г. е видно, че наследниците на Жечка Георгиева Сиракова са продали имот с кад.идентификатор 53822.16.268 по КК на с.Оризаре на „ЕРМАСКА” ООД. От нот.акт №84, т.ІІ, рег.№1982, дело №249 от 2016г. е видно, че Драганка Георгиева Николова е продала имот с кад.идентификатор 53822.16.269 по КК на с.Оризаре на „ЕРМАСКА” ООД.
Предвид настъпилите обстоятелства относно промяна на собствениците на имотите, предмет на отчуждаването и на основание чл.62, ал.1 от АПК

З А П О В Я Д В А М :


Публикувано на 14.05.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Я В А
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.9, АЛ.3, Т.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ВНЕСЕНО В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДАНИЕ ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА НА ОВОС И НА ОЦЕНКАТА ЗА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА 14
ВИЛНИ СГРАДИ, МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ С ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И ТРАФОПОСТ В ПИ 73571.39.49, 73571.39.50, 73571.39.51 И 73571.39.52, М."КАЙРЯКА",
ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 11.05.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Я В А
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.9, АЛ.3, Т.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ВНЕСЕНО В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДАНИЕ ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА НА ОВОС И НА ОЦЕНКАТА ЗА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА
КРАЙПЪТЕН ОБСЛУЖВАЩ КОМПЛЕКС С БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, ТИР-ПАРКИНГ, ЗАВЕДЕНИЕ ЗА
ХРАНЕНЕ И ТРАФОПОСТ В ПИ 73571.28.1, М."БАБИНИ ДРАКИ, ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 11.05.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-3034/05.05.2016г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за “Подробен устройствен план - план за застрояване” за поземлен имот с идентификатор 51500.80.25 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.80.25 на площ от 998кв.м. в устройствена зона „Ок”, „за жилищно строителство”, при устройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,50, Нmax=15,00м. и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.
тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. Караджова

Публикувано на 05.05.2016 от Пресцентър Община Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:"ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИЛНИ СГРАДИ"
В ПИ 53822.17.343, М."КОРИЯТА", ЗЕМЛИЩЕ С.ОРИЗАРЕ, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 04.05.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews