Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-3014/04.05.2016г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №112/21.03.2016г. на зам. кмета на Община Несебър е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 51500.56.58 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато”, който проект касае въвеждане на устройствена зона „Пп” и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 51500.56.58: плътност на застрояване - 30%, Кинтензивност - 1,5, максималната етажност - 3 етажа /Нкорниз 10м./ и минимално озеленената площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №112/21.03.2016г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от настоящото съобщение.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. Караджова


Публикувано на 04.05.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-2815/25.04.2016 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на , че е изработен проект за ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.56.130, м.“Хендек тарла“, землище с.Равда, община Несебър.
С проекта се предвижда изменение на ПУП-ПЗ за имот 61056.56.130, който е на площ от 2240кв.м с начин на трайно ползване на територията „Урбанизирана“ и е образуван от разделянето на ПИ 056058. В северната и в южната част на ПИ 056058 са реализирани две сгради в груб строеж, а в средата – основи на сграда по одобрени инвестиционни проекти, като общата им застроена площ е 30%.
Проектът касае повишаване на показатели за ПИ 61056.56.130 с цел реализация на инвестиционни намерения- надстройка на съществуващи сгради за сезонно ползване в груб строеж и основи с нови инвестиционни проекти – промяна по време на строителство. Предлага се установяване на следните устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт= 1,50, Етажност – 4 етажа Н корниз-13,00м и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 04.05.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.№2942-001/28.04.2016г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Транспортно комуникационно решение за достъп до поземлен имот с идентификатор 51500.201.13 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Юрта балкана”, през част от поземлен имот с идентификатор 51500.203.1/проектен идентификатор 51500.203.27/ по КК на гр.Несебър, м. „Чаирите – Янкови къшли”, имот с идентификатор 51500.506.14 по КК на гр. Несебър, к.к.”Сл. бряг – запад” и имот с идентификатор 51500.203.16 по КК на гр. Несебър, м.”Скеля”.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

Публикувано на 28.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2941/28.04.2016г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №134/11.04.2016г. на зам. кмета на Община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХІ-781 с идентификатор по КК 51500.502.544 в кв.55 по плана на гр.Несебър, който план касае промяна номера на имота от УПИ ХІ-781 на УПИ ХІ-544 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, като се запазва отреждането му за „жилищно и курортно строителство”, устройствената зона „Жс”, начина на застрояване – свързано основно застрояване и се установяват устройствени показатели както следва : Кпл.=70%, Кинт.=2,00, максимална височина на застрояване Н=15,00м и минимално озеленена площ 30%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №134/11.04.2016г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за изменение на ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от настоящото съобщение.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. Караджова

Публикувано на 28.04.2016 от Пресцентър Община Несебър

Протокол за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общинския
поземлен фонд, определени за индивидуално ползване за стопанската
2016/2017 г.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 27.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ПУП-ПРЗ" ЗА УПИ ХХVІІ-533, КВ.33
/61056.501.394/ ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 25.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2776/22.04.2016г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №230/18.05.2015г. на ЕТ”ВИЧВАН - ВИЧО ГЕОРГИЕВ ВАНЕВ” представлявано от Вичо Георгиев Ванев за „Вътрешно преустройство без засягане на конструкцията на избени помещения №1, №15 и №16 находящи се в съществуваща жилищна сграда в „сушилня” ” в УПИ І-694 кв.104 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.316 по кадастралната карта на гр.Несебър.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. КараджоваПубликувано на 22.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.Н2-УТ-2775/22.04.2016г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №194/17.04.2015г. на Мария Колева Манолова за „Преустройство на съществуващ обект „Кафе експресо” във „Фризьорски салон” ” в УПИ ХХІІ кв.55 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.461 по кадастралната карта на гр.Несебър, с идентификатор за обекта 51500.502.461.3.6 по КК.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. Караджова


Публикувано на 22.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2774/22.04.2016г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №359/25.09.2015г. на Любка Кръстева Панайотова за „Вътрешно преустройство на съществуващо таванско помещение №10 в „кабинет за индивидуална творческа дейност” ” в кв.96”а” по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.409 по кадастралната карта на гр.Несебър, с идентификатор за сградата 51500.502.409.4 по КК.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано на 22.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2778/22.04.2016г.


Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №140/13.04.2016г. на ЕТ”Момчилов – 90- Щерьо Момчилов” представлявано от Щерьо Янев Момчилов за „Вътрешно преустройство на съществуващо стъкларско ателие в студио” в УПИ І-общ. кв.90 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.391 по кадастралната карта на гр.Несебър, с идентификатор за обекта 51500.502.391.9 по КК.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. КараджоваПубликувано на 22.04.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews