Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2777/22.04.2016г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №139/12.04.2016г. на „ХИРОН 2004”ЕООД представлявано от Радослав Руфаилов Чепински за „Вътрешно преустройство на магазин с идентификатор 51500.502.447.4.10 по КК, в партерен етаж на жилищна сграда за сезонно обитаване /бл.4, секция „Г”/ в „аптека за лекарствени продукти, с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура” ” в УПИ VІІ кв.54”А” по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.447
по кадастралната карта на гр.Несебър, с идентификатор за обекта 51500.502.447.4.10
по КК.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. КараджоваПубликувано на 22.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2779/22.04.2016г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №143/19.04.2016г. на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ”ЕАД, представлявано от Стайн Ерик Велан – изп. директор и Етажна собственост на сграда с адрес гр.Несебър, ул.”Хан Крум” №49, представлявана от Марияна Атанасова Райкова – управител на етажната собственост за „Преустройство на Базова станция №5223 в обхвата 900МHz, 1800МHz и 2100МHz на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ”ЕАД ” в УПИ І кв.76 по плана на гр.Несебър, имот с идентификатор 51500.502.6 по кадастралната карта на гр.Несебър, с идентификатор за сградата 51500.502.6.3 по КК.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. Караджова


Публикувано на 22.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "СЪЗДАВАНЕ НА 41,004ДКА ТРАЙНИ
ОРЕХОВИ НАСАЖДЕНИЯ В МЕСТНОСТИТЕ "КОРИЯТА",
"ДРЕНАКА"И "БАБИНИ ДРАКИ" В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 22.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
З А П О В Е Д
№145/18.04.2016год.

С подробен устройствен план - парцеларен план се предвижда изграждане на обект „Довеждаща пътна връзка до ПСОВ-Оризаре” в ПИ53822.16.57 в землището на с.Оризаре. Планът е одобрен с Решение №1080 от Протокол №29/10.02.2015г. на Общински съвет-Несебър, обнародван в ДВ бр.18/10.03.2015г. С влезлия в сила подробен устройствен план-парцеларен план, описан по-горе се засягат реални части от имоти-частна собственост, които следва да бъдат отчуждени.
Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1 и чл.25, ал.2 от ЗОС
З А П О В Я Д В А М:


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 19.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА
НАПОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В ПИ 53822.19.531 И 53822.19.253, КАКТО И ТРАСЕ
НА КАБЕЛ ДО СЪЩИТЕ ИМОТИ. ИЗГРАЖДАНЕ НА НАПОИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПИ
53822.19.13 ДО ПИ 53822.19.531 С ПРЕДВИДЕНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ В ПИ
53822.19.253, МЕСТНОСТ "АЙКЪНА", ЗЕМЛИЩЕ С.ОРИЗАРЕ, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 19.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ПЛЪТНА ОГРАДА С ВИСОЧИНА 1,50М"
ЗА УПИ VІ-458, КВ.22Б ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 18.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
Заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес във връзка с постъпило искане:

ЗАПОВЕД 621
ЗАПОВЕД 622
ЗАПОВЕД 623
ЗАПОВЕД 624
ЗАПОВЕД 625
ЗАПОВЕД 626
ЗАПОВЕД 613
ЗАПОВЕД 614
ЗАПОВЕД 615
ЗАПОВЕД 616
ЗАПОВЕД 617
ЗАПОВЕД 618
ЗАПОВЕД 619
ЗАПОВЕД 620


Публикувано на 18.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: "ПУП ЗА ИМОТ 61056.65.13, М."ЧАТАЛ
ТЕПЕ", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 18.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "НАВЕС ЗА ИНВЕНТАР, ГРАДИНСКИ
ПОСОБИЯ И ИНСТРУМЕНТИ" В УПИ ХХVІІ-258,259, КВ.34Б ПО ПЛАНА НА С.РАВДА,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 18.04.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews