Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-2483/13.04.2016 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е постъпило задание за допускане изработване изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІ-188 /73571.501.366/ в кв.20 по плана на с.Тънково.
Заданието касае прокарване на дворищно регулационните линии на УПИ ХІ-188 в кв.20 с площ по регулационен план 1092 кв.м по имотни граници по одобрена кадастрална карта на ПИ 73571.501.366 с площ 1024 кв.м, като уличните регулационни линии се запазват. Площта на новообразувания УПИ ХІ-188 в кв.20 е 1033кв.м.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331


Публикувано на 15.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2567/15.04.2016год.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен проект за изменение на Подробен Устройствен План- План за застрояване за ПИ 11538.2.151 по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас. Проекта касае, промяна отреждането на имота „ за жилищно и курортно строителство”- зона „Ок” с устройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинт.1.50, максимална височина Н=15.00м и минимална озеленена площ 50%. Проекта е приет с решение т.2 от протокол № 5/15.03.2014г. на ОбЕСУТ в разширен състав при община Несебър. Проекта се намира в отдел УТ- Община Несебър , ул.”Еделвайс” № 10 ет.3 ст.№ 35 и може де се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок пред Община Несебър.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

Публикувано на 15.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№2515/14.04.2016г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ ХVІ, кв.26 по плана на ж.к. „Черно море”, гр.Несебър с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.301, касаещ завишаване на устройствените показатели, а именно: Кп.=60%, Кинт.=2.00, Нкорниз=15.00м и минимално озеленена площ от 30%.
Проекта за ЧИ на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Проекта може да се обжалва пред Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова


Публикувано на 14.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ

За инвестиционно намерение по реда на чл.4, ал.2 от Наредба за
условията и реда за извършване на оценка върху въздействието върху
околната среда от Георги Траев Тодорлиев относно изграждане на еднофамилна
жилищна сграда в УПИ ХХХІV-229, кв.41 по плана на С.О."Инцараки", землище
гр.Свети Влас. Жилищната сграда е еднофамилна, двуетажна и е разположена
свободно в поземления имот.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 13.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА НЕСЕБЪР, на основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА, във вр. с чл. 77 от АПК, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, със следното съдържание:
§ 1 Чл. 2, ал.2 се изменя и придобива следната редакция :
Извършването на дейности от стопански и битов характер, предизвикващи шум, независимо от произхода му, в жилищните сгради и в близост до тях, с който се нарушава спокойствието и почивката на гражданите, за времето от 14.00 до 16.00 часа и от 23.00 до 7.00 часа.

§ 2 Чл. 3, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция :
„Забранява се озвучаването с жива музика или озвучителна техника в заведения за хранене и развлечения без необходимата шумоизолация, както и озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето от 23.00 до 7.00 часа.

§ 3. В преходните и заключителни разпоредби се създава нова точка 7 със следната редакция :
Измененията на Наредба № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, приети с решение № ..........., влизат в сила от публикуването им във в-к „ Слънчев бряг”.


В 14 дневен срок заинтересованите лица могат да изразят становища и предложения по проекта в деловодството на община Несебър, ул.Еделвайс № 10.


МОТИВИ Към Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА №1

Публикувано на 12.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2400/11.04.2016г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за “Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 51500.83.33 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.83.33 на площ от 1101кв.м. в устройствена зона „Жс”, при устройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,50, Нmax=12,00м. и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.
тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. Караджова

Публикувано на 11.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър уведомява всички желаещи да извършват търговия на открито на територията на Община Несебър, върху терени общинска собственост, на основание Решение № 765, Протокол № 22/ 24.03.2014г. на Общински съвет Несебър, че могат да подават заявления за извършване на търговска дейност в Центъра за административно обслужване на Община Несебър - Офис №2 , Гише 4 .

Необходими документи:


1. Заявление по образец
2. Удостоверение за актуално състояние на търговеца / с валидност 6 месеца от датата на издаването му/
3. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър / подава се искане за наличие или липса на за задължение в Административен център за обслужване № 1, гишета 2,3,4,5,6/


Публикувано на 08.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ПУП-ПЗ" ЗА ИМОТ 61056.25.22,
М."БЛАТО", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 07.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:ПУП-ПЗ ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР
61056.54.5, М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 06.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:ПУП-ПЗ ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР
61056.56.100, М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 06.04.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews