Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Несебър приема предложения и становища. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани.
 • НАРЕДБА
  за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на община Несебър

 • ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 • ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ И „ИН ВИТРО“ ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 • ПРОЕКТ НАРЕДБА № 16 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР


 • Публикувано на 05.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
  СЪОБЩЕНИЕ
  изх.№Н2-УТ-1912-001/05.04.2016г.

  Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
  лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 51500.18.6 в местност „Бостанлъка”, землище на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас”.


  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

  Публикувано на 05.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
  СЪОБЩЕНИЕ
  изх.№Н2-УТ-2042-001/05.04.2016г.

  Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
  лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Изграждане на брегоукрепване” в имот №74 в землището на кв.”Аурелия”, община Несебър, с площ приблизително 3дка и НТП:- наклонен бряг, на границата между концесията на морски плаж „Равда – Академика” и крайбрежна улица на кв.”Аурелия”, в м.”Кокалу”, община Несебър, област Бургас”.

  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

  Публикувано на 05.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
  СЪОБЩЕНИЕ
  изх.№Н2-УТ-1896-001/05.04.2016г.

  Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
  лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване с паркинги, игрища и басейни в имот с идентификатор 51500.510.84, кв.3 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Акротирия”, община Несебър, област Бургас”.


  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

  Публикувано на 05.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
  СЪОБЩЕНИЕ
  изх.№Н2-УТ-1868-001/05.04.2016г.


  Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
  лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Изготвяне на ПУП-ПП за външни ВиК връзки за обект „Водопровод за питейна вода за жилищна сграда в имот с идентификатор 51500.76.34 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, община Несебър, област Бургас”.


  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

  Публикувано на 05.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
  СЪОБЩЕНИЕ
  изх.№Н2-УТ-1669-001/05.04.2016г.

  Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
  лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „ПУП-ПП за външни ВиК връзки – водопровод за питейна вода за захранване на обект в имот с идентификатор 51500.69.16 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”, община Несебър, област Бургас”.


  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

  Публикувано на 05.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
  О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-2280/05.04.2016г.

  Отдел “УТ” при Община Несебър съобщава на н-ци на Фила Панайотова Стоянова , н-ци на Димитър Панайотов Митрев, Станка Панайотова Хъшева и Малта Панайотова Шапшалова (собственици на УПИ VІІ кв.32); Петър Христов Касъров (с ОПС върху УПИ VІІІ кв.32)и Валентина Димитрова Калпакова (ОПС върху ½ ид.ч. от УПИ ІХ кв.32) по плана на с.Кошарица, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-общ.,УПИ VІІ, и УПИ VІІІ-общ. кв.32 по плана на с.Кошарица,
  С плана за регулация се пре конфигурират УПИ V-общ., VІІ,VІІІ-общ. и ІХ-общ.в кв.32 с граници максимално близки до тези по одобрена кадастрална карта.
  Провежда се улица „Стара планина”(о.т.75 и о.т.78) с ширина 10.75м. и се отрежда УПИ V за озеленяване. От северозапад по улица „Жельо войвода”(о.т.78 о.т.61) се обособява паркинг и се отрежда УПИ Х за „КОО и трафопост”
  С изменение на плана за застрояване за УПИ VІІ, VІІІ-общ. и ІХ-общ. се запазва устройствената зона „Жм” и се установяват устройстени показатели: Кпл.=50%, Кинт.=1.20, максимална височина =10.00м. и мин.озеленена площ 40%, начин на застрояване-свързано.
  За УПИ V в кв.32 запазва се отреждането за „Озеленяване”.
  УПИ Х кв.32 се отрежда за „КОО и трафопост” и се установяват устройствени показатели Кпл.=50%, Кинт.=0.50, максимална височина 5.00м. и мин. озеленена площ 30%, с начин на застрояване –свободно.

  Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-42.
  Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.

  Публикувано на 05.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
  О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
  СЪОБЩЕНИЕ
  Изх.№Н2-УТ-2261/04.04.2016г.

  Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено че е издадена зап.№50/04.04.2016г. към РС №48/18.06.2010г. и РС №5/27.02.2012г. за промяна по време на строителство на масивна сграда с два магазина на промишлени стоки и магазин за хранителни стоки – І-ви етап и надстройка- ІІ-ри етап

  Заповедта се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересованите лица и да бъде обжалвано в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред началника на РДНСК-гр.Бургас


  Публикувано на 04.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
  У В Е Д О М Л Е Н И Е

  ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: "ПРИСТРОЙКА В ПАРТЕРА НА
  СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА" В УПИ VІІІ-516, КВ.57Б /61056.501.370/ ПО ПЛАНА НА
  С.РАВДА
  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

  Публикувано на 04.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
  У В Е Д О М Л Е Н И Е

  ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: "АВТОСЕРВИЗ С АВТОМИВКА И
  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА" В ПИ 61056.29.34, М."ЧЕШМЕ ТАРЛА",
  ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

  Публикувано на 04.04.2016 от Пресцентър Община Несебър

  «предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

  Content Management Powered by CuteNews