Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: "ПУП-ПЗ ЗА ПИ 53822.19.531 И ПИ
53822.19.253, М."АЙКЪНА", ЗЕМЛИЩЕ С.ОРИЗАРЕ, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 04.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: "ТРАСЕ НА ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ" ИЗВЪН
ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ ДО ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ
53822.19.253 И 53822.19.531 ПО КК НА С.ОРИЗАРЕ, ОБЩИНА НЕСЕБЪР И ПУП-ПП ЗА
ТРАСЕ НА НАПОИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПИ 53822.19.13 ДО ПИ 53822.19.531 С
ПРЕДВИДЕНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ В ПИ 53822.19.253 ПО КК НА С.ОРИЗАРЕ, ОБЩИНА
НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 04.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че за имот ПИ 11538.1.46 м."Юрта", гр.Свети Влас
има следното инвестиционно намерение:


Смяна предназначението на земеделска земя в земя за неземеделски нужди .
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 04.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение за участие в изложението „ Културен туризъм“


Традиционно всяка година община Несебър участва в Международното туристическо изложение „Културен туризъм“, което тази година ще се проведе в дните от 14 до 17 април. Общината ще бъде представена със собствен щанд в изложбени зали „Рафаел Михайлов“. В тази връзка приканваме представителите на туристическия бранш – туристически оператори и агенти, хотелиери, ресторантьори, собственици на атракциони, магазини, къщи за гости и други туристически обекти да предоставят свои рекламни материали, които ще бъдат изложени на щанда на община Несебър. Рекламните материали можете да предадете в сградата на община Несебър, ул. "Еделвайс" №10 при дежурния портиер всеки работен ден до 17 ч. на 7 април.


Публикувано на 31.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

МАРИАНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ИЛЯ КУЗНЕЦОВ
МАЙКЪЛ АЙЛБИ КАХИЛ
МАКСИМА ЕООД

Публикувано на 31.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 2046/29.03.2016г.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 104/21.03.2016г. на кмета на общината е
ОДОБРЕН
проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор №51500.246.3 по кадастралната карта на гр. Несебър, находящ се в местност „Юрта-Балкана”, землище гр. Несебър, който план касае прокарване на две тупикови автомобилни алеи с ширина 3,5м. от о.т. 163 до о.т. 164 за транспортно обслужване на ПИ 51500.201.161 и от о.т. 165 до о.т. 166 за транспортно обслужване на ПИ 51500.246.3, като за целта се отнемат в полза на община Несебър 11% от площта на имотите, урегулиране на новообразувани УПИ ІІІ-24603 с площ 639кв.м., УПИ VІІІ-24603 с площ 605кв.м., УПИ ІХ-24603 с площ 427кв.м., УПИ Х-24603 с площ 596кв.м., УПИ ХІ-24603 с площ 575кв.м. и УПИ ХІІ-24603 с площ 596кв.м., въвеждане на устройствена зона „Ок” и установяване на следните устройсвени показатели за новообразуваните УПИ: Плътност на застрояване 30%, Кинт – 1,2, Максимална етажност – 3 етажа /Нкорниз 10м./ и минимално озеленена площ 50% съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Проектът се намира в отдел “УТ” – община Несебър ,ул.”Еделвайс” № 10 ет. 3 ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Телефон за контакт 0554/29331


Публикувано на 30.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ВЪНШЕН ПИТЕЕН ВОДОПРОВОД" ЗА ПИ
73571.27.149, ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 30.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Я В А
Военно окръжие – Бургас обявява, че на основание заповед № ОХ – 214/15.03.2016 г. на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за военна служба след конкурс на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 07.06.2016г., 08.06.2016г. и 09.06.2016г. в Националната гвардейска част – гр. София за заемане на следните вакантни длъжности:
1. Гвардеец – 24 (двадесет и четири) бр.;
2. Шофьор – 3 (три) бр.;
3. Номер от разчет – 2 (два) бр.
Срок за подаване на документи – 05.05.2016г

Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – БУРГАС на адрес: гр. Бургас п.к. 8000, ул. „Цар Асен“ № 4, телефон 056/842 046, стая № 18 и в офисите за военен отчет на общините.
Офис за военен отчет в община Несебър – гр. Несебър, ул.“Еделвайс“ №10, стая № 63, Красимир Костов, GSM 0893505154 и 0882420153Публикувано на 29.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ С ПРИСВОЕН ISIN КОД BG2100012124 И ЕМИТЕНТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Тексим Банк АД, в качеството на банка довереник на облигационерите на емисия облигации с емитент Община Несебър с присвоен ISIN код BG2100012124, в съответствие с Предложение за записване на Общински Облигации при условията на първично частно предлагане от 09.07.2012г., и при съответно прилагане на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Търговския закон, свиква общо събрание на облигационерите от посочената емисия облигации на 14.04.2016г. в 10,30 часа на адрес в гр. София, бул. “Т. Александров” № 141 , при следния дневен ред:


Публикувано на 28.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BGО5М90PО01-1.010 „Обучения и заетост”
Дирекция ’’Бюро по труда’’ гр.Поморие
О Б Я В А


УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,

Стартира приема на заявки по схема „Обучения и заетост” по ОП РЧР 2014 -2020 г. от 25.03.2016 г. от 09:30 часа до 01.04.2016 г. до 17:00 часа.
Документите се приемат в стая № 4 от Калина Иванова – гл.експерт в ДБТ Поморие.
Тел. за контакти:0596/2-25-09

Публикувано на 25.03.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews