Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1615/14.03.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за уведомление постъпило в общинска администрация Несебър по реда на чл.4,ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Относно: Информация за инвестиционно предложение на „Кедр-М” ЕООД гр.Бургас за изграждане на Еднофамилна жилищна сграда в ПИ 02703.22.200 находящ се в землището на с.Баня, местност „Кладери”,община Несебър.
От общината.ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 24.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
"ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ" В ПИ
51500.18.6, М."БОСТАНЛЪКА", ЗЕМЛИЩЕ ГР.НЕСЕБЪР, ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 23.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № 2262 / 22.03.2016г.

С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 103/ 21.03.2016 г. на Кмета на Община Несебър е одобрен подробен устройствен план , в частта му план за застрояване за УПИ ХIХ-683 с идентификатор по КК 53045.502.316 находящ се в кв. 23 по плана на гр. Обзор, който план касае промяна отреждането на УПИ ХIХ-683 от „За жилищно строителство” на „Рекреация, озеленяване и КОО”, промяна устройствената зона от „Жм” на „Од” и установяване на устройствени показатели: Пл.=10%, Кинт.=0.10, минимално озеленена площ от 70%, максимална височина на застрояване Н=3.60м. и начин на застрояване – свободно.
Искания и възражения по проекта се правят в 14-дневен срок от узнаването му.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор , ул.”Иван Вазов” №2, ст. № 8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

Публикувано на 23.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № 2438 / 22.03.2016г.

С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 102/ 21.03.2016 г. на Кмета на Община Несебър е одобрен подробен устройствен план , в частта му план за регулация и застрояване за УПИ V-553 с идентификатор по КК 53045.501.305 находящ се в кв. 43 по плана на гр. Обзор, който план касае промяна регулационните линии на УПИ V-553с площ 1200кв.м. по имотни граници на имот с идентификатор по кадастрална карта 53045.501.305 с площ 1194кв.м., в кв.43 по плана гр. Обзор. Променя се устройствената зона на имота от „Жм” на „Жс” и показателите на застрояване, както следва: Пл.=25-70%, Кинт.=1,00-2,00, максимална височина Нк=15,00м. и минимално озеленена площ 30-50%. Искания и възражения по проекта се правят в 14-дневен срок от узнаването му.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор , ул.”Иван Вазов” №2, ст. № 8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

Публикувано на 23.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АЛБЕКС” ЕООД
АРНАУДОВ СТРОЙ” ООД
АЛБЕКС ЕООД
АЛБЕКС” ЕООД 3
АЛБЕКС” ЕООД 2

Публикувано на 23.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че за УПИ ІІІ-общ, кв.14 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с идентификатор по КК 51500.503.106 на площ 499кв.м. има следното инвестиционно намерение:
Изграждане на втори жилищен етаж и подпокривно пространство на съществуваща жилищна сграда №5.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 21.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1615/14.03.2016г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за уведомление постъпило в общинска администрация Несебър по реда на чл.4,ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Относно: Информация за инвестиционно предложение на „Кедр-М” ЕООД гр.Бургас за изграждане на Еднофамилна жилищна сграда в ПИ 02703.22.200 находящ се в землището на с.Баня, местност „Кладери”,община Несебър.

От общината.

Публикувано на 21.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Изх.№Н2-УТ-4435-001/21.03.2015г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава , че със зап.№111/21.03.2016г. е одобрен проект за изменение на Подробен Устройствен План- План за застрояване за ПИ 11538.1.181 и ПИ 11538.1.182 по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас. Проекта касае отреждане на имотите „за жилищни сгради”, при запазване на устройствената зона ”Ок” и въвеждане на следните устройствени показатели за двата имота: Кпл.=30%, Кинт.=1.5, етажност- 3 етажа /Нкорниз 10м./ и минимално озеленена площ 50%, като се предвижда и свързано застрояване между ПИ 11538.1.181 и ПИ 11538.1.182. Проекта е приет с решение т.1 от протокол № 2/25.02.2015г. на ОбЕСУТ в разширен състав при община Несебър. Проекта се намира в отдел УТ- Община Несебър , ул.”Еделвайс” № 10 ет.3 ст.№ 35 и може де се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас.

Публикувано на 21.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че за УПИ ХVІ, кв.26 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с идентификатор по КК 51500.503.301 на площ 499кв.м. има следното инвестиционно намерение:
Изготвяне на ПУП-ПЗ, касаещо завишаване на градоустройствените показатели, устройствена зона от „Жм” на „Жс”, Кинт. От 1.20 на 2.00, Кпл. от 45% на 60%, максимална височина от Н=10.00м. на Н=15.00м., минимално озеленена площ от 50% на 30%, с цел изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване и надстройка на съществуваща сграда.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 21.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.№Н2-УТ-1865/21.03.2016г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Уличен водопровод” за поземлен имот с идентификатор 51500.56.29 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато”. Трасето на водопровода е изцяло в ПИ 51500.56.21, представляващ полски път собственост на община Несебър. Дължината на трасето е 131,77м. Определя се сервитут по 3м. от двете страни на оста на трасето на водопровода с изключение на поземлените имоти, които попадат в урбанизирана територия.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 21.03.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews